PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Analytická chemie životního prostředí - MC260P69O
Anglický název: Analytical Environmental Chemistry
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
Neslučitelnost : MC260P69
Je neslučitelnost pro: MC260P69
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (09.05.2013)
Přednáška zahrnuje přehled hlavních zdrojů znečištění, transport a přeměny kontaminantů, odběr, zpracování a prekoncentraci vzorků. Důraz bude kladen na způsoby separace a detekce analytů, včetně instrumentace. Samostatně budou probrány způsoby analýzy hlavních kontaminantů ovzduší, vod a půdy včetně stopové analýzy.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (09.05.2013)

Popl M., Fahnrich J.: Analytická chemie životního prostředí, VŠCHT, Praha 1992

Recentní publikace z oboru

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (09.05.2013)

zápočet je získán za aktivní účast na cvičení, odevzdání zadaných vypočítaných příkladů a účast na exkurzích

zkouška je písemná, detailní podmínky pro absolvování zkoušky i známkování jsou sděleny na první přednášce a zopakovány na poslední přednášce a před každou zkouškou

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (09.05.2013)

1. Ovzduší, znečištění, emisní a imisní limity, normativní předpisy.

2. Odběr vzorků ovzduší - emise, imise, pracovní ovzduší

3. Analýzy odebraných vzorků ovzduší - prachové částice, plynné složky

4. Klasifikace plynných polutantů a metody jejich stanovení: sloučeniny síry, dusíku, uhlíku.

5. Znečištění povrchových vod, množství škodlivin dle normy

6. Vzorkování, transport a uchovávání kapalných vzorků

7. Měření kvality vod: suspendované pevné látky; rozpuštěný kyslík a spotřeba kyslíku; celkový organický uhlík; pH, acidita, alkalita; tvrdost vody; elektrická vodivost vody

8. Přehled základních polutantů - rozdělení podle technik užitých pro jejich stanovení

9. Stopová analýza kovů ve vodách; analýza běžných iontů ve vodách instrumentálními metodami

10. Tuhé vzorky, odběr vzorků půdy, reprezentativní vzorek, zdroje chyb, chemické reakce v půdě, hlavní kontaminty a metody jejich stanovení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK