PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Obecná a fyzikální chemie - MC260P65
Anglický název: General and Physical Chemistry
Český název: Obecná a fyzikální chemie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milan Boublík
doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MC260C65
Ve slož. prerekvizitě: MC260C46
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (06.06.2019)
Přednáška Obecná a fyzikální chemie vysvětlí základní pojmy a souvislosti obecné chemie a fyzikální chemie. Je určena především pro studenty environmentálních oborů. Přednáška předpokládá podrobný výklad pojmů struktura atomů a molekul v rámci přednášek z anorganické chemie.

Souběžně s přednáškou probíhají cvičení, kde se prohlubuje pochopení přednášené látky a procvičují se související příklady.

Od LS 15/16 je tento předmět doplněn volitelným předmětem MC260C65 Cvičení z obecné a fyzikální chemie, který umožní rozsáhlejší praktické procvičení přednášené látky.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (16.02.2017)

J. Vacík: Obecná chemie, SPN, 1986.

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press

Atkins P., de Paula, J.: Fyzikální chemie, VŠCHT, Praha 2013

W.J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL, Praha

J. Dvořák, R. Brdička: Základy fysikální chemie, Academia, Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (16.02.2017)

Požadavky pro získání zápočtu ze cvičení:

K udělení zápočtu je nutné získat minimálně 60% bodů ze zápočtového testu. Zápočtový test  je v rámci cvičení dělen na dva dílčí testy (maximální počet bodů z každého testu je 15, v součtu tedy 30 bodů,  minimálně 60% znamená 18 bodů). Nezíská-li student z dílčích testů potřebný počet bodů, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat maximálně 30 bodů. 

Zkouška:

Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky.

Forma zkoušky: kombinovaná. První část zkoušky je písemný test v rozsahu přednášené látky (příklady i teorie). Zkouškový test je ohodnocen maximálně 20 body. Pro postoupení k ústní části musí student z testu získat alespoň 12 bodů. Ústní část zkoušky je v rozsahu přednášené látky zaměřená na konkrétní vylosovaný dotaz. Jestliže má student předmět zapsán již podruhé, poslední pokus vždy zahrnuje i ústní část.

 

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (16.02.2017)

Harmonogram přednášek

 

1.      Úvod - podmínky + literatura; Základní pojmy

2.      Struktura a vlastnosti látek. Plyny.  

3.      I. věta termodynamiky + termochemie

4.      II. a III. věta termodynamiky

5.      Parciální molární veličiny - chemický potenciál, fugacita, míšení

6.      Fázové rovnováhy

7.      Chemické rovnováhy

8.     Elektrochemie - aktivita, aktivitní koeficient, iontová síla, P, s, HA, B

9.    Elektrochemie - HA, B, α, pH, c - grafy, soli, pufry, amfolyty, indikátory

10.    Elektrochemie - vodivost, pohyblivost, konduktometrie, články, Nernstova rovnice

11.    Elektrochemie - elektrody, pH, potenciometrie, polarizace, přepětí, polarografie

12.    Reakční kinetika

 

Harmonogram cvičení

1.      Látky - hmotnosti, složení - základní pojmy

2.      Roztoky - koncentrace, struktura látek, Lambertův-Beerův zákon, index lomu, Braggova rovnice

3.      Plyny - stavové rovnice - ideální a reálný plyn; úvod do termodynamiky

4.      Termodynamika - ΔU, ΔH, Q, W, termochemie; ΔS, ΔG

5.      Termodynamika- parciální molární veličiny, termodynamika míšení

6.     Fázové rovnováhy

7.      test

8.     Chemické rovnováhy

9.     Chemické rovnováhy; Elektrochemie - pH, pufry

10.   Elektrochemie - vodivost, články

11.   Elektrochemie

12.  Reakční kinetika

test

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK