Chemie životního prostředí - MC260P51N
Anglický název: Environmental Chemistry
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
Neslučitelnost : MC260P51
Je neslučitelnost pro: MC260P51
Je prerekvizitou pro: MC260P77
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Přednáška je určena pro posluchače bakalářského studijního oboru Klinická a toxikologická analýza. Chemické sloučeniny jsou ukázány jako nedílné součásti životního prostředí, jako stavební kameny, prostředky komunikace v ekosystému, látky usnadňující lidskou činnost, ale i jako prostředek znečištění životního prostředí. Probíraná látka propojuje chemii s poznatky z jiných přírodních věd a ekologie.
Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (23.05.2003)
Literatura

Z. Vodrážka: Biochemie 1, 2, 3, Academia, Praha 1992, 1992, 1993

Z. Pavlíček, J. Čihalík: Chemie a životní prostředí, skripta PřF UK, SPN, Praha 1984

J. Vulterin: Chemie a životní prostředí, skripta PedF UK, SPN, Praha 1987

L.G. Cockerham, B.S. Shane: Basic Environmental Toxicology, CRC Press, Boca Raton 1994

B.M. Francis: Toxic Substances in the Environment, J. Wiley&Sons, New York 1994

V. Klaban: Svět mikrobů, Gaudeamus 1999, skripta VŠP, Hradec Králové

Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (23.05.2003)
Požadavky ke zkoušce

zápočet je získán za aktivní účast na cvičení, zpracování vybraného tématu

zkouška je písemná, detailní podmínky pro absolvování zkoušky i známkování jsou sděleny na první přednášce a zopakovány na poslední přednášce a před každou zkouškou

Poslední úprava: Tesařová Eva, prof. RNDr., CSc. (02.12.2011)
Sylabus -

1. Úvod. Definice - ekologie, ekosystém, biotické a abiotické složky ŽP, biosféra - struktura, stavební prvky, metabolismus.

2. Abiotické složky prostředí. Slunce.

3. Atmosféra - dělení, složky, složení, vlastnosti, znečištění, analýza.

4. Hydrosféra - složky, složení, funkce, procesy, znečištění, analýza.

5. Pedosféra, litosféra - charekteristika, složky, složení, procesy, znečištění, analýza.

6. Znečištění ŽP - polutanty - charakteristika jednotlivých typů, vlivy na ŽP.

7. Agrochemikálie - hnojiva, pesticidy - odbourávání.

8. Detergenty - charakteristika, ekologické aspekty.

9. Radikály - radiace, volné radikály kyslíku, vlivy na ŽP.

10. Přírodní toxiny - výskyt, vlastnosti.

11. Molekulární mechanismus účinku chemicky škodlivých látek - toxikologické hledisko - dělení. Detoxikace xenobiotik.

12. Biogeochemické cykly - C, H2O, O, N, S, P.

13. Chemická komunikace živých organismů - semiochemikálie - vnitrodruhové (feromony) a mezidruhové, charakterizace, funkce, využití.

14. Chirální chování látek - léčiva, agrochemikálie, složky potravin, analýza.

Poslední úprava: Rubešová Jana, RNDr., Ph.D. (23.05.2003)