Chemie životního prostředí - MC260P51
Anglický název: Environmental Chemistry
Český název: Chemie životního prostředí
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
Neslučitelnost : MC260P51N
Je neslučitelnost pro: MC260P51N
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D. (11.10.2020)
Přednášky pro akademický rok 2020/2021 jsou realizovány přes Moodle. V Moodle jsou pro studenty nahrány prezentace v powerpointu s výkladem. Přednáška je určena pro posluchače bakalářského studijního oboru Klinická a toxikologická analýza i dalších oborů. Chemické sloučeniny jsou ukázány jako nedílné součásti životního prostředí, jako stavební kameny, prostředky komunikace v ekosystému, látky usnadňující lidskou činnost, ale i jako prostředek znečištění životního prostředí. Probíraná látka propojuje chemii s poznatky z jiných přírodních věd a ekologie.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. (29.10.2019)
•Podklady k přednáškám – MOODLE
•Z. Vodrážka: Biochemie
•Z. Pavlíček, J. Čihalík: Chemie a životní prostředí, skripta PřF UK, SPN, Praha 1984
•G.W. vanLoon, S.J. Duffy: Environmental chemistry, a global perspective, Oxford University Press , 2005
•S.E. Manahani: Environmental Chemistry, 8. ed. CRC Press, 2005
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D. (11.10.2020)

Přednášky pro akademický rok 2020/2021 jsou realizovány přes Moodle. V Moodle jsou pro studenty nahrány prezentace v powerpointu s výkladem. Zkouška je písemná, detailní podmínky pro absolvování zkoušky i známkování jsou sděleny na první přednášce a zopakovány na poslední přednášce a před každou zkouškou.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. (29.10.2019)

Úvod. Definice - ekologie, ekosystém, biotické a abiotické složky ŽP, biosféra - struktura, stavební prvky, metabolismus.

Abiotické složky prostředí. Slunce.

Atmosféra - dělení, složky, složení, vlastnosti, znečištění, analýza.

Hydrosféra - složky, složení, funkce, procesy, znečištění, analýza.

Pedosféra, litosféra - charekteristika, složky, složení, procesy, znečištění, analýza.

Znečištění ŽP - polutanty - charakteristika jednotlivých typů, vlivy na ŽP.

Agrochemikálie - hnojiva, pesticidy - odbourávání.

Detergenty - charakteristika, ekologické aspekty.

Radikály - radiace, volné radikály kyslíku, vlivy na ŽP.

Živočišné jedy

Molekulární mechanismus účinku chemicky škodlivých látek - toxikologické hledisko - dělení. Detoxikace xenobiotik.

Biogeochemické cykly

Chemická komunikace živých organismů - semiochemikálie - vnitrodruhové (feromony) a mezidruhové, charakterizace, funkce, využití.