PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzikální chemie koloidů a biopolymerů - MC260P32
Anglický název: Physical chemistry of coloids and biopolymers
Český název: Fyzikální chemie koloidů a biopolymerů
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ZUSKOVA (27.01.2003)
Přednáška se zabývá klasifikací, vlastnostmi a přípravou různých typů koloidních soustav. Pozornost je věnována metodám jejich výzkumu. Tyto soustavy jsou současně provnávány s makromolekulami.
Literatura
Poslední úprava: ZUSKOVA (27.01.2003)

Ščukin, E. D., Percov, A. V., Amelinová, E. A.: Koloidní chemie, Academia, Praha 1990.

Vojuckij, S. S.: Kurs koloidní chemie, SNTL, Praha 1984.

Pouchlý, J., Vavruch I.: Fysikální chemie koloidních soustav, SNTL, Praha 1960.

Shaw, D. J.: Introduction to Colloid and Surface Chemistry, Butterworths, London 1980.

Sylabus -
Poslední úprava: ZUSKOVA (27.01.2003)

Typy dispersních soustav: hrubá, koloidní a analytická disperse; definice koloidně dispersní soustavy, přírodní koloidní systémy a jejich význam; uměle připravované koloidní soustavy.

Dělení koloidních soustav podle různých kriterií, dělení podle skupenství dispersního podílu a dispersního prostředí; aerosoly, lyosoly, emulse, pěny; porovnání koloidů a makromolekul.

Fyzikální vlastnosti koloidních soustav; optické vlastnosti: rozptyl světla, Tyndallův jev, základní typy rozptylu, Rayleighova rovnice; princip ultramikroskopie; elektronová mikroskopie koloidů; použití rozptylu světla pro studium koloidů a makromolekul.

Molekulárně kinetické vlastnosti koloidů: Brownův pohyb, rovnice Einsteina-Smoluchowského; sedimentace koloidů a makromolekul; elektrické vlastnosti koloidů; elektroforéza, elektrická vodivost a dielektrické vlastnosti dispersních soustav; sedimentační potenciál.

Povrchové napětí, způsoby jeho měření; Kelvinova rovnice; povrchově aktivní látky; micely; mezifází kapalina - plyn a kapalina - kapalina; Fowkesova rovnice.

Gibbsova rovnice; tvorba micel, solubilizace; rozestírání, monomolekulární filmy; fysikální stav monomolekulárních filmů.

Rozhraní tuhá látka - kapalina; kontaktní úhly, smáčení, smáčedla, detergentní účinek, repelenty vody, adsorpce z roztoků.

Lyosoly: metody přípravy, srážení, dispergování, peptisace; struktura micel lyosolů; stabilita lyosolů, elektrická dvojvrstva, vysolování, porovnání podstaty vysolovacího efektu u koloidních soustav a roztoků makromolekul; vysolovací řady iontů.

Aerosoly; příprava, odstraňování; elektrické vlastnosti aerosolů; aerosoly v přírodě.

Typy emulzí, příprava, emulgátory a stabilita emulzí; přírodní emulze, rozrážení emulzí.

Pěny: příprava, pěnidla; stabilita pěn; stavová rovnice pěnové bubliny; proudění v pěnách; efekt Gibbs-Marangoniho; zkoumání pěn.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK