PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzika polymerů - MC260P15
Anglický název: Polymer Physics
Český název: Fyzika polymerů
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. (19.02.2019)
Pokročilý kurz pro studenty fyzikální chemie a makromolekulární chemie, zabývající se klasifikací, terminologií, teorií, experimentálními přístupy a metodami a praktickými aspekty fyzikálních vlastností polymerů a vztahy mezi těmito vlastnostmi a molekulární a nadmolekulární strukturou polymerů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. (04.05.2012)

Porozumění fyzikálním vlastnostem a specifkům chování polymerních materiálů.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. (04.05.2012)

Fyzika polymerů, B. Meissner, V. Zilvar, SNTL Praha 1987

Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials, Cowie JMG., Blackie Academie & Profesionals, London 1997.

Makromolekulární chemie, J. Vohlídal, Karolinum Praha 1996 (nový text v přípravě)

Materiály IUPAC Polymer Division volně dostupné na www.iupac.org

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. (04.05.2012)

Zkouška je ústní. Silně akcentováno je skutečné porozumění probrané látce, nikoliv "naučení se" něčeho nazpaměť. Požadováno je též používání správné terminologie a "umění" aplikovat obecné vztahy na řešení příkladů s konkrétními látkami.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. (19.02.2019)

MECHANICKÉ VLASTNOSTI POLYMERŮ
Deformace polymerů a jejich molekulární mechanismy
Elastická (pružná) deformace
Viskózní tok
Viskoelastická (zpožděně elastická) deformace
Plastická (neideální viskoelastická) deformace

POLYMERNÍ KOMPOZITY
Kompozity s kontinuálními vlákny
Kompozity s krátkými vlákny
Částicové kompozity

ZÁKLADNÍ REOLOGICKÉ MODELY VISKOELASTICKÝCH TĚLES
Kelvinův-Voigtův model; kríp
Maxwellův model; relaxace napětí
Tuckettův kombinovaný model

REOLOGICKÉ MODELY DYNAMICKÝCH EXPERIMENTŮ
Dynamický kríp
Dynamická relaxace napětí
Komplexní modul pružnosti a komplexní viskozita
Principy superpozice
Lineární viskoelasticita, Boltzmannův princip superpozice
Princip superpozice čas -teplota

TERMODYNAMIKA KONDENZOVANÝCH POLYMERŮ
Termodynamický popis amorfních polymerů
Opakování základních statisticko-termodynamických postulátů
Statistická termodynamika polymerního řetězce
Teorém korespondujících stavů -aplikace na polymery
Termodynamika směsí amorfních polymerů (polymerních blendů)
Termodynamické aspekty krystalizace polymerů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK