Chemická struktura (a) - MC260P11N
Anglický název: Chemical structure (a)
Český název: Chemická struktura (a)
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
Neslučitelnost : MC260P11M
Je neslučitelnost pro: MC260P09
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (23.05.2003)
Cílem kurzu je seznámit posluchače bakalářského studia se základními principy elektronové struktury atomů, molekul a chemické vazby a stručně probrat základy experimentálních metod, jež jsou vhodné ke studiu molekulové struktury. Získané poznatky studenti využijí v řadě speciálních přednášek. Nedílnou součástí kurzu jsou cvičení, která slouží k aktivnímu osvojení probírané látky. Předpokládá se, že student je obeznámen se základními pojmy kvantové mechaniky.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (23.05.2003)

P.W. Atkins: Physical Chemistry, 5th ed. ch. 12-22. OUP 1994.

W.J. Moore: Fyzikální chemie. SNTL, 1981.

J. Fišer a F. Zemánek: Struktura látek. Karolinum, 1994.

S.R. Berry, S.A. Rice and J. Ross: Physical Chemistry, 2nd Ed. OUP, 2000.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc. (16.12.2011)

Zkoušku z chemické struktury může skládat student, který má zápočet ze cvičení.

Požadavky ke zkoušce jsou dány sylabem.

Alternativně je možné složit zkoušku i na základě dvou úspěšně napsaných testů

v rámci cvičení s výsledkem 90%.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (23.05.2003)

1. Stavba atomu

Postuláty kvantové mechaniky (souhrn). Jednoelektronové atomy a ionty. Model nezávislých elektronů. Nástin metody SCF. Atom helia. Variační princip.Vektorový model atomu a spektroskopická symbolika. Hundova pravidla, spinorbitální interakce. Pauliho princip. Atomová spektra.

2. Chemická vazba ve dvouatomových molekulách

Bornova-Oppenheimerova aproximace. Hyperplochy potenciální energie. Metoda valenční vazby. Metoda molekulových orbitalů (MO). Prvky a operace symetrie. Klasifikace MO a elektronová spektra dvouatomových molekul. MO a fotoelektronová spektra. Spektroskopická symbolika pro dvouatomové molekuly.

3. Elektronová struktura víceatomových molekul a vazby v pevných látkách

Lokalizované a delokalizované MO. Metoda MO LCAO. Hybridní orbitaly. Klasifikace MO a celkových elektronových stavů nelineárních molekul. Hückelova metoda MO.Teorie krystalového a ligandového pole. Jahnův-Tellerův jev. Molekuly s nadbytkem a deficitem elektronů. Princip zachování orbitalové energie při chemických reakcích. Slabé mezimolekulové interakce. Typy chemických vazeb v krystalech. Klastry.

4. Struktura molekul a molekulová spektra

Přehled metod studia molekulové struktury a jejich použití. Absorpční a emisní spektra. Populace stavů, šířka spektrálních čar a doba života excitovaných stavů. Výběrová pravidla pro spektrální přechody. Rotační spektra. Vibrace dvouatomových molekul. Vibračně rotační spektra. Vibrace víceatomových molekul. Infračervená spektra (IČ) a molekulová struktura. Lineární dichroismus a polarizace pásů v IČ spektrech. Ramanův jev a Ramanova spektra. Elektronická spektra. Franckův-Condonův princip. Závislost poloh pásů a barevnosti na chemické struktuře. Deaktivace elektronově excitovaných stavů. Fluorescenční spektra. Kapalná scintilace.

Fotoelektronová spektroskopie. Stimulovaná emise záření. Lasery. Spektra NMR. Chemický posun, spin-spin interakce, relaxační procesy. NMR spektra a struktura molekul. Spektra ESR. g-faktor, hyperjemná struktura. Hmotnostní spektrometrie. Difrakční metody. Spektra ORD a CD.