PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Obecná chemie - MC260P119
Anglický název: General chemistry
Český název: Obecná chemie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant: doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
Vyučující: RNDr. Veronika Gajdošová, Ph.D.
RNDr. Lukáš Grajciar, Ph.D.
Mgr. Alena Hašková
Mgr. Lucie Havelková
Christopher James Heard, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D.
Michal Mazur, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
Ing. Lucie Nová, Ph.D.
Ing. Jan Přech, Ph.D.
RNDr. Kristýna Rázková
doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.
RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.
RNDr. Radek Šachl, Ph.D.
RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
Ing. Mariusz Marcin Uchman, Ph.D.
Mgr. Ondřej Veselý
Neslučitelnost : MC260P54, MC280P58, MC280P82
Je neslučitelnost pro: MC260P54, MC280P82, MC280P58, MC260P33
Ve slož. prerekvizitě: MC260P01M, MC260P112
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (16.03.2018)
Předmět "Obecná chemie" poskytuje znalosti nezbytné pro studium dalších chemických disciplín. Některé poznatky jsou pouze navozeny a jejich hlubší výklad bude proveden v přednáškách "Fyzikální chemie". Výklad je prováděn tak, aby studenti pochopili fyzikálně-chemickou podstatu vykládané látky, a význam a použitelnost všech zavedených veličin a popsaných jevů. Jsou předpokládány znalosti matematiky, fyziky a chemie na úrovni průměrných středních škol.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

Jiří Vacík: Obecná chemie. 2. vydání. Praha: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 2017.
Jiří Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN Praha 1990, 1993, 1996.
Jan Čipera: Základy obecné chemie, SPN, Praha 1980.
Raymond E. Davis, Kenneth D. Gailey, Kenneth W. Whitten: Principles of Chemistry, Saunders College Publishing, Philadelphia 1984.
http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1357

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (16.03.2018)

Podmínkou konání zkoušky je zápočet ze cvičení. Pro získání zápočtu je třeba získat 65 % bodů pri každém ze tří průběžných testů. (Dodatečné body lze získat za vyřešení příkladů během cvičení.) Zkouška je písemná a ústní. V písemné části je třeba vyřešit příklady průměrné obtížnosti ze všech tématických okruhů procvičovaných na cvičení a dosáhnout 65 % bodů. Při ústní zkoušce si student vylosuje 2 otázky rozsáhlejšího charakteru. Na přípravu má 30 min. Vlastní zkouška trvá v průměru 30 min. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba zodpovědět obě otázky a dokázat porozumění problému (excelentní zodpovězení jedné nevykompenzuje naprostou neznalost druhé otázky).

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

1. Struktura atomů (3 hod)
1.1. Jádro atomu
stabilita jader, přirozená radioaktivita, jaderné reakce
1.2. Elektronový obal
obecné představy kvantové mechaniky, orbital – kvantová čísla (význam), atom vodíku – orbitaly, energie elektronů, spektrum, těžší atomy – elektronová repulze, stínění jádra, degenerace, výstavbový princip – periodicita vlastností
2. Struktura molekul – chemická vazba (6 hod)
iontová vazba, kovalentní vazba, koordinačně kovalentní vazba, kvalitativní výklad teorie molekulových orbitalů, molekuly typu A2, hybridizace, delokalizace
3. Vlastnosti látek (2 hod)
3.1. Elektrické a magnetické vlastnosti látek
3.2. Optické vlastnosti látek
lom a rozptyl světla, difrakce paprsků X, chiralita a optická aktivita, absorpce světla (Lambertův-Beerův zákon)
4. Základy spektroskopie (3 hod)
4.1. Atomová spektra
4.2. Molekulová spektra
vibrace a rotace molekul
4.3. UV-Vis spektra
4.4. Spektra NMR
5. Skupenské stavy látek (6 hod)
5.1. Plyny
ideální plyn, reálný plyn, zkapalňování plynů, expanze do vakua
5.2. Kapaliny
tenze par nad kapalinou, povrchové napětí, viskozita
6. Reakční kinetika (3 hod)
6.1. Izolované reakce
reakční rychlost, řád reakce, molekularita, konverze, reakce 1. a 2. řádu
6.2. Následné reakce
nestálý meziprodukt, řetězové reakce, katalýza
7. Chemická energetika a základy termodynamiky (6 hod)
7.1. Základní pojmy
7.2. První princip termodynamiky
práce, teplo, vnitřní energie, enthalpie, tepelné kapacity, termochemické zákony – výpočet reakčních tepel ze spalných a slučovacích tepel
7.3. Druhý princip termodynamiky
model tepelného stroje, maximální účinnost, entropie, maximální užitečná práce, Gibbsova a Helmholtzova funkce
8. Rovnováhy (3 hod)
8.1. Fázové rovnováhy
Gibbsův zákon fází, jednosložková soustava - stavový diagram, dvousložková soustava – roztoky (Raoultův zákon), kapalné směsi (destilační křivky), omezená mísitelnost (extrakce), koligativní vlastnosti, adsorpce
8.2. Rovnováha chemické reakce
aktivita – interakce, neideální chování, rovnovážná konstanta – výpočet stupně konverze a rovnovážného složení, vliv reakčních podmínek na rovnováhu chemické reakce
9. Elektrochemie (9 hod)
9.1. Teorie kyselin a zásad
autodisociace vody, pH, disociační rovnováha, disociační stupeň, Debye-Hückelův aktivitní koeficient
9.2. Soli
produkt rozpustnosti těžce rozpustné soli, hydrolýza
9.3. Pufry, indikátory
9.4. Acidobazická titrační křivka
9.5. Elektrodové rovnováhy
elektrodový potenciál (Nernstova rovnice), typy elektrod, rovnovážné napětí článků, potenciometrie
9.6.Transportní jevy v roztocích elektrolytů
elektrolýza (Faradayovy zákony), vodivost, konduktometrie, polarizace elektrod, kvalitativní základy polarografie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK