PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fytoremediace - MC260P101
Anglický název: Phytoremediation
Český název: Fytoremediace
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.petrsoudek.eu/fytoremediace.html
Garant: RNDr. Petr Soudek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Petr Soudek, Ph.D. (24.05.2011)
V těchto přednáškách se budeme věnovat dekontaminačním technologiím, které využívají k odstranění kontaminantů z půdy, vod a ovzduší živých organismů. Budeme se zabývat mechanismem příjmu kontaminantů, jejich metabolismem v organismu a vlivem kontaminantů na živé organismy. V neposlední řadě bude diskutována možnost využití těchto procesů při praktických aplikacích na reálně kontaminovaných plochách.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Petr Soudek, Ph.D. (24.05.2011)

1. Procházka, S., Macháčková, I., Krekule, J., Šebánek, J. (eds.): Fyziologie rostlin, Academia, Praha 1998.

2. Lerner, H.R. (ed.): Plant Responses to Environmental Stresses: From Phytohormones to Genome Reorganization, CRC, New York 1999.

3. Hatzios, K.K. (ed.): Regulation of Enzymatic Systems Detoxifying Xenobiotics in Plants, Kluwer Academic Publishers, The Neatherlands 1997.

4. Mc Cutcheon, S.C. and Schnoor J. L. (eds.): Phytoremediation : Transformation and Control of Contaminants, Wiley-Interscience -A John Wiley & Sons, Inc., Publication, USA 2003

5. Prasad, M.N.V. and Strzalka, K. (eds.): Physiology and Biochemistry of Metal Toxicity and Tolerance in Plants, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands 2002

6. Brooks, R.R. (ed.): Plants that Hyperaccumulate Heavy metals, CAB International, USA 1998

7. vybraná review dle aktuálnosti

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Petr Soudek, Ph.D. (10.04.2018)

Zkouška je ústní, detailní podmínky pro absolvování zkoušky i známkování jsou sděleny na první přednášce a zopakovány na poslední přednášce a před každou zkouškou

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Petr Soudek, Ph.D. (10.04.2018)

1. Úvod do fytoremediačních technologií - rozdělení metod a jejich výhody a nevýhody.  

2. Mechanismus příjmu kontaminantů - příjem a transport cizorodých látek rostlinami v závislosti na jejich chemických vlastnostech. Jednotlivé fáze metabolismu xenobiotik: transformace, konjugace, kompartmentace.  

3. Oxidativní stres a obranné strategie rostlin - mechanismy obrany proti oxidativnímu stresu.  

4. Toxické kovy a radionuklidy - příjem, akumulace rostlinami. Toxické účinky na rostliny a radiotoxicita. Hyperakumulace a tolerance. Deficience těžkých kovů. Kontaminace těžkými kovy a radionuklidy 

5. Organické látky - transformace a degradace - degradace herbicidů, pesticidů, polychlorovaných bifenylů, nitrosloučenin, léčiv atd.  

6. Využití fytoremediačních metod v praxi - Fytomining, biomasa, zvýšení účinnosti fytoremediací. Jiné typy bioremediačních technologií. Využití baktérií, řas, hub rostlin, zvířat a ekosystému. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK