PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fotochemie a elektronová spektroskopie - MC260P05
Anglický název: Photochemistry and electron spectroscopy
Český název: Fotochemie a elektronová spektroskopie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant: prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. (28.10.2019)
Cílem přednášky je, aby studenti porozuměli základním principům fotofyzikálních a fotochemických procesů a jejich vybraným aplikacím.
Předpokládá se znalost kursu Chemická struktura v rozsahu příslušných kapitol knihy P. Atkins: Fyzikální chemie.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. (28.10.2019)

N.J. Turro: Modern Molecular Photochemistry. University Science Books, 2010.

M. Klessinger, J. Michl: Excited States and Photochemistry of Organic Molecules. VCH, 1995.

V. Balzani, P. Ceroni, A. Juris: Photochemistry and photophysics. Wiley, 2014.

P. Klán, J. Wirz: Photochemistry of Organic Compounds. Wiley, 2009.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. (28.10.2019)

Zkouška se skládá z části písemné a ústní.
Písemná část zahrnuje vypracování seminární práce z oblasti fotochemie
na zvolené téma (vybrané po dohodě s přednášejícím) v rozsahu 6-10 stránek (včetně citací a příp. obrázků).
Ústní část zkoušky zahrnuje dvě otázky v rámci sylabu.

 


The exam consists of a written and an oral part.

The written part includes the elaboration of a seminar paper on photochemistry 6-10 pages (including citations and pictures).

The oral part of the exam includes two questions within the syllabus.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. (28.10.2019)

Elektronově excitované stavy atomů a molekul. Elektronová spektra. Fotofyzikální a fotochemické procesy. Jablonskiho diagram. Štěpení singlet-triplet. Hyperplochy potenciální energie. Pravidlo nekřížení, kónický průsečík. Přenos energie a přenos elektronu. Organická a anorganická fotochemie (příklady). Časově rozlišené procesy, femtochemie. Fluorescenční korelační spektroskopie. Fotochemie atmosféry. Solární články. Aplikace fotochemie v biologii a medicině. Fotokatalýza.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK