Fyzikální chemie II (b) - MC260P02M
Anglický název: Physical Chemistry II (b)
Český název: Fyzikální chemie II (b)
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
Korekvizity : MC260P01M
Je korekvizitou pro: MC260C02M
Je prerekvizitou pro: MC260C45M
Ve slož. prerekvizitě: MC260C45N, MC260C46
Ve slož. korekvizitě pro: MC260C47
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Fyzikální chemie II navazuje na kurz Fyzikální chemie I(b) (MC260P01M). Zahrnuje elektrochemii, kinetickou teorii plynů a reakční kinetiku. Některé náročnější partie (např. teorie silných elektrolytů) jsou probírány pouze fenomenologicky.

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Na cvičení (rozsah 1 hod. týdně) se řeší příklady vztahující se k přednášeným tématům. K předmětu se dále vztahuje cvičení (MC260C02M).

Zkoušku z Fyzikální chemie II (b) je možné skládat až po úspěšném absolvování zkoušky z Fyzikální chemie I(b) .
Poslední úprava: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (08.05.2012)
Literatura -

Brdička R., Dvořák J.: Základy fysikální chemie, Academia, Praha 1977

Moore W.J.: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford

Poslední úprava: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (08.05.2012)
Sylabus -

ELEKTROCHEMIE

1. CHOVÁNÍ IONTŮ V ROZTOCÍCH

1.1. Silné elektrolyty (dominantní pojem - aktivitní koeficient; Debyeova-Hückelova teorie; málo rozpustné soli)

1.2. Slabé elektrolyty (dominantní pojem - rovnováha; teorie kyselin a zásad, pH, hydrolýza solí, pufry, acidobazické titrace, indikátory, amfolyty)

1.3. Transport iontů v elektrickém poli (vodivost, pohyblivost, převodová čísla)

2. ROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE (elektrochemické články - termodynamické aspekty)

2.1. Základní pojmy

2.2. Galvanické články (rovnovážné napětí, Nernstova rovnice, elektrodové potenciály, klasifikace galvanických článků)

2.3. Klasifikace elektrod (elektrody 1.druhu, elektrody 2.druhu, redox elektrody, membránové elektrody)

2.4. Potenciometrie (princip měření, využití)

3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE (elektrochemické články - kinetické aspekty)

3.1. Polarizace elektrod

3.2. Polarografie

KINETICKÁ TEORIE IDEÁLNÍHO PLYNU

1. Cíle a předpoklady kinetické teorie

2. Distribuce rychlostí a translační kinetické energie, ekvipartiční princip, efúze plynů

3. Srážky molekul, střední volná dráha

4. Transportní jevy

REAKČNÍ KINETIKA (RK)

1. Základní pojmy (reakční rychlost, řád reakce, molekularita, mechanismus, klasifikace reakcí)

2. Rychlostní rovnice reakcí

  • elementárních
  • simultánních (zvratných, bočných, následných, komplexních)

3. Experimentální metody RK (stanovení rychlostní konstanty a řádu reakce)

4. Teorie reakční rychlosti (Arrheniova rovnice, srážková teorie a mechanismus monomolekulárních reakcí, teorie aktivovaného komplexu)

5. Kinetika složitějších reakcí (katalýza, primární a sekundární solný efekt,řetězové reakce, fotochemické reakce)

Poslední úprava: Zusková Iva, doc. RNDr., CSc. (17.05.2011)