PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktikum z fyzikální chemie (a) - MC260C47
Anglický název: Practical Course in Physical Chemistry
Český název: Praktikum z fyzikální chemie (a)
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
Neslučitelnost : MC260C45N, MC260C46
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (15.03.2019)
Studenti absolvují deset úloh, jejichž prostřednictvím se seznámí s principy vybraných fyzikálně-chemických jevů a principů metod stanovení důležitých fyzikálně-chemických konstant a veličin. Potřebná experimentální data získávají jak chemickou analýzou (např. titrace, extrakce), tak běžnými instrumentálními metodami (spektrofotometrie, potenciometrie, konduktometrie, polarografie atp.). Důraz je kladen na správnou interpretaci a vyhodnocení experimentálních dat matematicko-statistickými metodami s využitím výpočetní techniky.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (15.03.2019)

R. Brdička, J. Dvořák: Základy fysikální chemie, Academia, Praha 1977
W. J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979
P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1994
Návody k úlohám jsou dostupné na https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (15.03.2019)

Podmínky pro získání zápočtu:

- splnit vstupní požadavky (první dva pokusy - test, třetí pokus - ústní pohovor se dvěma pedagogy)

- absolvovat všechny úlohy,

- řádně vést laboratorní deník,

- odevzdat bezchybné protokoly ke všem úlohám (Za protokoly je možné získat či ztratit body, které v součtu s body ze závěrečného testu rozhodují o udělení zápočtu. Za každý bezchybně vypracovaný protokol student/ka získá 1 bod (bonusový bod!), bude-li protokol vrácen k opravě, nezíská žádný bod. Bude-li protokol opětovně vrácen, protože např. nebyly opraveny všechny vytknuté chyby, ztrácí 1 bod, a to i opakovaně, dokud nebude protokol v pořádku.),

-  získat alespoň 30 bodů ze závěrečného testu (max. 50 bodů) a protokolů (závěrečný test lze opakovat, maximálně však 2x).

Další informace - viz https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (15.03.2019)

Názvy a stručný popis úloh
Viskozita:
stanovení viskozitních koeficientů směsí acetonu a vody o různém složení, statistické vyhodnocení experimentálních dat
Kryoskopie:
Kryoskopické stanovení molárních hmotností neznámých látek
Rozdělovací rovnováha:
studium systému: kyselina benzoová - voda - toluen
Elektrolýza:
určení Faradayovy konstanty, statistické vyhodnocení preciznosti a pravdivosti získaných výsledků
Polarografie:
ověření Ilkovičovy rovnice proměřením závislostí limitního difúzního proudu na průtokové rychlosti, době trvání kapky a koncentraci depolarizátoru
Pufrační kapacita:
stanovení pufrační kapacity acetátových pufrů o různém složení
Vodivost:
stanovení disociační konstanty slabé jednosytné kyseliny na základě Ostwaldova zřeďovacího zákona
Disociační konstanta:
stanovení disociační konstanty p-nitrofenolu ze závislosti stupně disociace na pH, stupeň disociace se určuje spektrofotometricky
Aktivační energie:
určení aktivační energie rozpadu barevného komplexu z rychlostních konstant získaných při různých teplotách
spektrofotometrickým sledováním závislosti koncentrace komplexu na čase
Reakční řád:
stanovení dílčích reakčních řádů metodou počátečních rychlostí

 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK