Praktikum z fyzikální chemie (b) - MC260C46
Anglický název: Practical Course in Physical Chemistry (b)
Český název: Praktikum z fyzikální chemie (b)
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC260C47
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Ansorge, Ph.D.
Mgr. Denisa Folprechtová
Mgr. Jana Hrnčířová
Mgr. Zuzana Kadlecová
doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
Michal Mazur, Ph.D.
Ing. Lucie Nová, Ph.D.
RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
Mgr. David Šorm
prof. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Prerekvizity : {Buď MC260P65 nebo obě FCH (b), tj. MC260P01M + MC260P02M}
Je neslučitelnost pro: MC260C47
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (16.09.2021)
Praktikum si klade si za cíl prohloubit a prakticky ozřejmit dříve získané teoretické poznatky. Studenti absolvují šest úloh, jejichž prostřednictvím se seznámí s principy vybraných klíčových fyzikálně-chemických jevů a s metodami stanovení důležitých fyzikálně-chemických konstant a veličin. Potřebná experimentální data získávají jak chemickou analýzou (extrakce, titrace), tak běžnými instrumentálními metodami (spektrofotometrie, potenciometrie, konduktometrie). Důraz je kladen na správné provedení experimentu vedoucí k získání relevantních experimentálních dat, na schopnost interpretace získaných výsledků a jejich správné vyhodnocení s využitím výpočetní techniky.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (16.09.2021)

Brdička R., Dvořák J.: Základy fysikální chemie, Academia, Praha 1977

Moore W.J.: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1994

Návody k úlohám jsou dostupné na https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/vcelakov/vyuka-1

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (16.09.2021)

Podmínky pro získání zápočtu:

- splnit vstupní požadavky - test na 60% (1 řádný pokus + 1 opravný pokus)

- absolvovat všechny úlohy,

- řádně vést laboratorní deník,

- odevzdat bezchybné protokoly ke všem úlohám (Za protokoly je možné získat či ztratit body, které v součtu s body ze závěrečného testu rozhodují o udělení zápočtu. Za každý bezchybně vypracovaný protokol student/ka získá 1 bod (bonusový bod!), bude-li protokol vrácen k opravě, nezíská žádný bod. Bude-li protokol opětovně vrácen, protože např. nebyly opraveny všechny vytknuté chyby, ztrácí 1 bod, a to i opakovaně, dokud nebude protokol v pořádku.),

-  získat alespoň 21 bodů ze závěrečného testu (max. 35 bodů) a protokolů (závěrečný test lze opakovat, maximálně však 2x).

 

Další nformace na: https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/vcelakov/vyuka-1

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (03.09.2021)

Názvy a stručný popis úloh

Rozdělovací rovnováha - studium systému: kyselina benzoová - voda - toluen.

Vodivost - stanovení disociační konstanty slabé jednosytné kyseliny na základě Ostwaldova zřeďovacího zákona.

Disociační konstanta - stanovení disociační konstanty p-nitrofenolu ze závislosti stupně disociace na pH, stupeň disociace se určuje spektrofotometricky.

Pufrační kapacita - stanovení pufrační kapacity acetátových pufrů o různém složení.

Aktivační energie - určení aktivační energie rozpadu barevného komplexu z rychlostních konstant získaných při různých teplotách spektrofotometrickým sledováním závislosti koncentrace komplexu na čase.

Reakční řád - stanovení dílčích reakčních řádů metodou počátečních rychlostí.

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (16.09.2021)

Podmínkou pro vstup do praktika je absolvování vstupního testu na 60% (1 řádný + 1 opravný pokus).