PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktikum z fyzikální chemie (b) - MC260C46
Anglický název: Practical Course in Physical Chemistry (b)
Český název: Praktikum z fyzikální chemie (b)
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC260C45N
Garant: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
Prerekvizity : {Buď MC260P65 nebo obě FCH (b), tj. MC260P01M + MC260P02M}
Je neslučitelnost pro: MC260C47
Anotace -
Poslední úprava: ZUSKOVA (23.02.2004)
Praktikum si klade si za cíl prohloubit a prakticky ozřejmit získané teoretické poznatky. Studenti absolvují pět úloh, jejichž prostřednictvím se seznámí s principy vybraných klíčových fyzikálně-chemických jevů a s metodami stanovení důležitých fyzikálně-chemických konstant a veličin. Potřebná experimentální data získávají jak chemickou analýzou (extrakce, titrace), tak běžnými instrumentálními metodami (spektrofotometrie, potenciometrie, konduktometrie). Důraz je kladen na správné provedení experimentu vedoucí k získání relevantních experimentálních dat, jejich správné vyhodnocení matematicko-statistickými metodami s využitím výpočetní techniky a na schopnost interpretace získaných výsledků.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (28.04.2017)

Brdička R., Dvořák J.: Základy fysikální chemie, Academia, Praha 1977

Moore W.J.: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1994

Návody k úlohám jsou dostupné na https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (20.07.2017)

Podmínky pro získání zápočtu:

- splnit vstupní požadavky (první dva pokusy - test, třetí pokus - ústní pohovor se dvěma pedagogy)

- absolvovat všechny úlohy,

- řádně vést laboratorní deník,

- odevzdat bezchybné protokoly ke všem úlohám (Za protokoly je možné získat či ztratit body, které v součtu s body ze závěrečného testu rozhodují o udělení zápočtu. Za každý bezchybně vypracovaný protokol student/ka získá 1 bod (bonusový bod!), bude-li protokol vrácen k opravě, nezíská žádný bod. Bude-li protokol opětovně vrácen, protože např. nebyly opraveny všechny vytknuté chyby, ztrácí 1 bod, a to i opakovaně, dokud nebude protokol v pořádku.),

-  získat alespoň 21 bodů ze závěrečného testu (max. 35 bodů) a protokolů (závěrečný test lze opakovat, maximálně však 2x).

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (17.05.2019)

Názvy a stručný popis úloh

Rozdělovací rovnováha - studium systému: kyselina benzoová - voda - toluen.

Vodivost - stanovení disociační konstanty slabé jednosytné kyseliny na základě Ostwaldova zřeďovacího zákona.

Disociační konstanta - stanovení disociační konstanty p-nitrofenolu ze závislosti stupně disociace na pH, stupeň disociace se určuje spektrofotometricky.

Aktivační energie - určení aktivační energie rozpadu barevného komplexu z rychlostních konstant získaných při různých teplotách spektrofotometrickým sledováním závislosti koncentrace komplexu na čase.

Rekční řád - stanovení dílčích reakčních řádů metodou počátečních rychlostí.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK