PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktikum z fyzikální chemie - MC260C45N
Anglický název: Practical Course in Physical Chemistry
Český název: Praktikum z fyzikální chemie
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka
Garant: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
Vyučující: Mgr. Martin Ansorge
Mgr. Denisa Folprechtová
Mgr. Zuzana Kadlecová
doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.
Ing. Lucie Nová, Ph.D.
RNDr. Kristýna Rázková
RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
RNDr. Markéta Žůrková
Prerekvizity : {FCH I: MC260P01M nebo MC260P112}, {FCH II: MC260P02M nebo MC260P113}
Je korekvizitou pro: MC260C29
Je neslučitelnost pro: MC260C47
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (23.05.2003)
Studenti absolvují deset úloh, jejichž prostřednictvím se seznámí s principy vybraných fyzikálně-chemických jevů a principů metod stanovení důležitých fyzikálně-chemických konstant a veličin. Potřebná experimentální data získávají jak chemickou analýzou (např. titrace, extrakce), tak běžnými instrumentálními metodami (spektrofotometrie, potenciometrie, konduktometrie, polarografie atp.). Důraz je kladen na správnou interpretaci a vyhodnocení experimentálních dat matematicko-statistickými metodami s využitím výpočetní techniky.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

R. Brdička, J. Dvořák: Základy fysikální chemie, Academia, Praha 1977
W. J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979
P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 1994
Návody k úlohám jsou dostupné na https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (20.07.2017)

Podmínky pro získání zápočtu:

- splnit vstupní požadavky (první dva pokusy - test, třetí pokus - ústní pohovor se dvěma pedagogy)

- absolvovat všechny úlohy,

- řádně vést laboratorní deník,

- odevzdat bezchybné protokoly ke všem úlohám (Za protokoly je možné získat či ztratit body, které v součtu s body ze závěrečného testu rozhodují o udělení zápočtu. Za každý bezchybně vypracovaný protokol student/ka získá 1 bod (bonusový bod!), bude-li protokol vrácen k opravě, nezíská žádný bod. Bude-li protokol opětovně vrácen, protože např. nebyly opraveny všechny vytknuté chyby, ztrácí 1 bod, a to i opakovaně, dokud nebude protokol v pořádku.),

-  získat alespoň 30 bodů ze závěrečného testu (max. 50 bodů) a protokolů (závěrečný test lze opakovat, maximálně však 2x).

Další informace - viz https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

Názvy a stručný popis úloh
Viskozita:
stanovení viskozitních koeficientů směsí acetonu a vody o různém složení, statistické vyhodnocení experimentálních dat
Kryoskopie:
Kryoskopické stanovení molárních hmotností neznámých látek
Rozdělovací rovnováha:
studium systému: kyselina benzoová - voda - toluen
Elektrolýza:
určení Faradayovy konstanty, statistické vyhodnocení preciznosti a pravdivosti získaných výsledků
Polarografie:
ověření Ilkovičovy rovnice proměřením závislostí limitního difúzního proudu na průtokové rychlosti, době trvání kapky a koncentraci depolarizátoru
Pufrační kapacita:
stanovení pufrační kapacity acetátových pufrů o různém složení
Vodivost:
stanovení disociační konstanty slabé jednosytné kyseliny na základě Ostwaldova zřeďovacího zákona
Disociační konstanta:
stanovení disociační konstanty p-nitrofenolu ze závislosti stupně disociace na pH, stupeň disociace se určuje spektrofotometricky
Aktivační energie:
určení aktivační energie rozpadu barevného komplexu z rychlostních konstant získaných při různých teplotách
spektrofotometrickým sledováním závislosti koncentrace komplexu na čase
Reakční řád:
stanovení dílčích reakčních řádů metodou počátečních rychlostí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK