PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Molekulární biologie a genetika I - MC250P15
Anglický název: Molecular biology and genetics I
Český název: Molekulární biologie a genetika I
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Petr Novák, Ph.D. (11.10.2020)
Přednáší se v jazyce českém. Tato přednáška seznamuje posluchače se základy molekulární biologie z pohledu dvou nejdůležitějších tříd biologických makromolekul - nukleových kyselin a proteinů. V části statické se zabývá popisem struktury biologických makromolekul a jejich vzájemných komplexů (DNA vazebné proteiny, proteinové komplexy, molekulární motory). Část dynamická pokrývá biosyntézu a degradaci biopolymerů
v klasických kapitolách o DNA replikaci, transkripci a translaci, a pojednává
o skládání, posttranslačních modifikacích a buněčném transportu proteinů. V závěru přednášky jsou probírány molekulární mechanismy podmiňující některé složitější buněčné děje, jako je regulace buněčného cyklu, apoptosa, membránový transport, signalizační dráhy v buňkách a integrace buněk do tkání a orgánů.

Distanční výuka na https://cesnet.zoom.us/j/93871874724?pwd=Y0NKRk5lYzVEM3NSdlJIdTA0d1Yzdz09

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Petr Novák, Ph.D. (11.10.2020)

Úvod do molekulární biologie, Díl první a druhý, Stanislav Rosypal, nakl.: Rosypal, 4. inovované vyd., 2006

288 str., bar., brož., 172x242 mm jazyk: česky

ISBN-10: 80-902562-5-2 cena: 354,- Kč Toto vydání (v pořadí již čtvrté) prvního dílu učebnice Úvod do molekulární biologie je koncipováno tak, aby poskytlo zájemcům o tento obor potřebné základy, což bylo hlavním cílem autora. Prostudování těchto základů značně ulehčí vstup do speciálních oblastí molekulární biologie. Avšak některým speciálním oblastem molekulární biologie bylo nutné se věnovat již v tomto díle, neboť kapitoly, které o nich pojednávají, jsou důležité pro studenty určitého studijního oboru, např. pro studenty oboru mikrobiologie.

Na rozdíl od předchozích vydání se v tomto vydání klade důraz na to, aby text této učebnice byl po formální stránce co nejpřehlednější. Toho se alespoň částečně dosáhlo:

* stínováním odstavců obsahujících z pedagogického hlediska důležitý text,

* polotučným tiskem odborných termínů a řádků obsahujících věty s důležitým obsahem,

* barevnými obrázky, které se vztahují k zvláště důležítému textu.

Předpokladem je, že takto zdůrazněný text přispěje k rychlejší a lepší orientaci ve studované látce.

Nakonec je nutno poznamenat, že látka vyložená v tomto díle (a také v dalších) představuje teoretický úvod do molekulární biologie. Není proto do ní zahrnut popis metod molekulární biologie.
**************************************************************************************************************************

Molecular Cell Biology, 7th Edition by Harvey Lodish, Arnold Berk, Paul Matsudaira, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Matthew P. Scott, Lawrence Zipursky, and James Darnell. Resources are organized by chapter of the textbook and by content type. To access resources, please select a chapter or category below. Web page http://bcs.whfreeman.com/lodish5e/. *******************

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: NOVAK4/NATUR.CUNI.CZ (31.10.2011)

Písemná část zkoušky se skládá z deseti otázek. Každá je za dva body. K ústní části zkoušky jsou připuštěni jen studenti, kteří z písemnné části získali dvanáct (60%) a více bodů.

Sylabus -
Poslední úprava: SIMONAT (08.04.2002)

Definice a historie oboru molekulární biologie. Struktura a funkce nukleových kyselin. Molekulární stavba genů a chromosomů. Základy struktury a funkce proteinů. Proteinové komplexy, princip "self-assembly". Molekulární stavba organel, molekulární motory. DNA replikace, rekombinace a reparace. Regulace buněčného cyklu, apoptosa. Transkripce - prokaryotický a eukaryotický typ, mechanismy regulace transkripce. Translace proteinů, struktura ribosomů. Proteinový kanál, inserce proteinů do membrány. Buněčný transport a skládání proteinů, posttranslační modifikace. Membránový transport. Základy buněčné signalizace. Genetické vývojové programy. Hox geny u Drosofily a jiných organismů. Integrace buněk do tkání, molekuly mezibuněčné adheze.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK