PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Metody studia biomolekul - MC250P09B
Anglický název: Methods for Studies of Biomolecules
Český název: Metody studia biomolekul
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (02.10.2013)
Fyzikálně-chemické metody v biochemii (teoretické základy, instrumentace, aplikace).
Zdroje chyb, šum a metody zlepšování poměru S/N. Interakce elektromagnetického vlnění z hmotou a možnosti spektrálních metod. Vibrační (IR, Raman) spektra, NMR, EPR, magnetická susceptibilita. Elektronové přechody, emise, absorpce, luminiscence, chiroptické metody (CD, ORD, LD). Moessbauerova spektra. Optoakustická spektra. Metody ke studiu velikosti a tvaru biopolymerů (analytická ultracentrifugace, viskometrie, koligativní metody, hmotová spektrometrie). Zjišťování chemické struktury biopolymerů (složení, sekvence, modifikace, syntéza, PCR). Termální analýza, studium kinetiky a interakcí biomolekul.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (09.01.2019)

DOPORUČENÁ LITERATURA:
Anzenbacher P, Kovář J: Metody chemického výzkumu pro biochemiky, MŠ ČSR Praha, 1986, 175str.

Kalous V et al.: Metody chemického výzkumu, SNTL Praha, 1987, 431 str.

Prosser V et al.: Experimentální metody biofyziky, Academia Praha, 1989, 712 str.

Kodíček M, Karpenko V: Biofyzikální chemie, 2. vyd. Academia Praha, 2000

ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA

Monografie k jednotlivým probíraným metodám a skupinám metod.

Sheehan D.: Physical Biochemistry. Principles and Applications. 2nd Ed. Wiley-Blackwell, 2009.

Parson W.W.: Modern Optical Spectroscopy, Student Edition with Exercises and examples from Biophysics and Biochemistry. Springer 2007.

Cantor C.R., Schimmel P. R. Biophysical Chemistry. Part II. Techniques for the study of biological structure and function. W.H. Freeman, S. Francisco 1980.

 

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (08.01.2019)

Ústní zkouška: okruhy otázek viz sylabus. 

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (08.01.2019)

ZÁKLADY FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH MĚŘENÍ
(signál a šum, vyrovnávací počet, potlačování šumu a driftu, analýza dat - FFT, dekonvoluce)

METODY KE STUDIU VELIKOSTI A TVARU MOLEKUL
(koligativní metody, elastický rozptyl světla, viskozimetrie, analytická ultracentrifuga, dvojlom za toku, dielekrická a vodivostní disperze)

METODY KE STUDIU CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A STRUKTURY (hmotnostní spektrometrie a kombinované techniky)

DIFRAKČNÍ STRUKTURNÍ ANALÝZA
(základní krystalografické pojmy, rentgenová, neutronová a elektronová difrakce, kryoelektronová mikroskopie)

INTERAKCE ELMG VLN S HMOTOU
(fyzikální aspekty spektrálních měření, signál a šum, Fourierova, multikanálová spektrometrie, atomová emisní spektra, AAS, elektronová absorpční spektra,derivační a diferenční spektra UV/VIS, absorpční spektroskopie v infračervené oblasti, Ramanova spektra, resonanční a povrchové zesílení Ramanova jevu, spektrofluorimetrie UV/VIS, časově rozlišené fluorescenční techniky, bioluminiscence a chemiluminiscence, zkoumání opakních materiálů, reflektance, fotoakustická spektra, chiroptické metody, polarimetrie, ORD, CD, nukleární magnetická resonance
pulsní, vícerozměrné techniky NMR, EPR, Mössbauerova spektra)

STUDIUM CHEMICKÝCH REAKCÍ A ROVNOVÁH
(základy kinetických měření, časová škála dějů, studium velmi rychlých dějů, metody kontinuálního a zastaveného toku, relaxační techniky, kalorimetrické metody a termická analýza, DSC, vazba ligandů na makromolekuly, rovnovážná dialýza)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK