PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Metody biochemie - MC250P09A
Anglický název: Biochemical methods
Český název: Metody biochemie
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (11.10.2020)
Úvod do metod biochemického výzkumu, seznámení s jejich teoretickými základy a použitím. Základní chemické a biomedicínské informační zdroje, plánování a dokumentace pokusů, vyhodnocování a prezentace výsledků, etika vědecké práce. Vybavení biochemické laboratoře, zvláštnosti biologického materiálu a práce s ním. Základní techniky izolace biomolekul - precipitace, vysolování, ultrafiltrace a dialýza, centrifugace. Chromatografické a elektromigrační metody, imunochemické techniky detekce a stanovení biomolekul. Základy práce s laratorními zvířaty, izolovanými orgány, tkáněmi a buňkami. Principy elektronové a optické mikroskopie. Analytické použití absorpční spektrofotometrie (UV/VIS) a kolorimetrie. Potenciometrie a voltametrie, měření pH, iontově selektivní elektrody a biosenzory.

UPOZORNĚNÍ po dobu opatření proti pandemii (od října 2020 do odvolání) probíhá přednáška on-line (v prostředí G Meet)
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (01.10.2020)

DOPORUČENÁ LITERATURA:


Anzenbacher P, Kovář J: Metody chemického výzkumu pro biochemiky, MŠ ČSR Praha, 1986, 175str.

Kalous V et al.: Metody chemického výzkumu, SNTL Praha, 1987, 431 str.

Prosser V et al.: Experimentální metody biofyziky, Academia Praha, 1989, 712 str.

M. Kodíček, V. Karpenko: Biofzsikální chemie, Academia Praha, 2000

plus literatura o jednotlivých skupinách metod, metodické kapitoly ve "velkých" učebnicích biochemie (Stryer, Lehninger apod.) 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (01.10.2020)

Zkouška sestává ze tří částí (otázek):
1. jednoduchý příklad (s vazbou na praktické úkoly v biochemických praktikách),
2. otázka z přednášené látky ("větší téma" - v rozsahu 1-2 přednášek) podle vlastní volby zkoušeného (volba je omezena souběžně probíhajícím zkoušením atd., není tedy možné spoléhat na "první a jedinou" volbu),
3. otázka z přednášené látky ("menší téma" - dílčí otázka v rozsahu podkapitoly) zadaná zkoušejícím.
Podmínkou pro složení zkoušky je úspěšné vyřešení příkladu ad 1.

V době mimořádných opatření (pandemie) bude konána distančně on-lin (one-to-one connection).

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (01.10.2020)

I. CHEMICKÁ LITERATURA A INFORMACE

- primární, sekundární a terciární zdroje informací

- Chemical Abstracts, další sekundární zdroje (přehled)

- biochemické databáze on-line/off-line, práce s literaturou a informacemi

II. ZÁKLADY ANALÝZY A PREZENTACE VÝSLEDKŮ

- základy statistického hodnocení výsledků, teoretické a výběrové charakteristiky

- základy teorie chyb, grafické vyhodnocování výsledků

- zásady přípravy publikací (článek, poster) a vedení protokolů

III. ZÁKLADNÍ TECHNIKY IZOLACE BIOMOLEKUL

- zásady plánování a realizace izolace, sledování jejího průběhu

- pomocné látky (pufry, voda)

- dezintegrace, homogenizace, extrakce, srážení, vsolování a vysolování, centrifugace (frakční, gradientová)

- dialýza a ultrafiltrace, lyofilizace a uchovávání preparátů

IV. CHROMATOGRAFICKÉ SEPARAČNÍ METODY

- obecné principy, teorie a rozdělení metod

- protiproudé roztřepávání, kapková chromatografie (DCC)

- plynová chromatografie, papírová chromatografie, TLC, HPTLC , kapalinová chromatografie, HPLC, SFC

- ionexová chromatografie, chromatofokusace, adsorpční chromatografie

- hydrofobní chromatografie, chromatografie s obrácenou fází, afinitní chromatografie, příprava nosičů

- gelová chromatografie

- frakcionace tokem v poli (FFF)

V. ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

- principy elektromigračních metod

- volná a kapilární elektroforéza, elektroforéza na nosičích, SDS PAGE

- afinitní elfo, elfo v denaturujícím prostředí

- izoelektrická fokusace, izotachoforéza

- přenosové (blotovací) techniky

VI. IMUNOCHEMICKÉ METODY

- princip, příprava protilátek hyperimunizací, monoklonální protilátky , aglutinace a precipitace

- radiální imunodifuse jednoduchá, dvojitá

- imunoelektroforéza klasická, raketková

- imunostanovení a imunometrické metody (RIA, ELISA)


VII. ELEKTROANALYTICKÉ METODY

- rozdělení a princip elektroanalytických metod

- potenciometrie

- enzymové elektrody, ISE

- měření pH voltametrie, kyslíková elektroda, polarografické metody

VIII. ZÁKLADY PRÁCE S ŽIVÝM BIOLOGICKÝM MATERIÁLEM

- práce s laboratorními zvířaty, práce s izolovanými orgány, kultivace tkání a buněk

IX. MIKROSKOPICKÉ TECHNIKY

- optická mikroskopie

- fluorescenční, polarizační mikroskop, fázový kontrast

- transmisní elektronová mikroskopie

- rastrovací (skanovací) elektronová mikroskopie

- příprava mikroskopických preparátů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK