Biochemie I - MC250P03C
Anglický název: Biochemistry I
Český název: Biochemie I
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 140
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Vyučující: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.
Mgr. Božena Kubíčková, Ph.D.
Neslučitelnost : MC250P03I
Je neslučitelnost pro: MC250P03I
Ve slož. prerekvizitě: MB140P33
Ve slož. korekvizitě pro: MB150C04
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (13.11.2023)
Tato přednáška je určena pro studenty chemických oborů. Přednáška pokrývá celou oblast obecné biochemie včetně popisu struktur metabolitů a základních metabolických dějů, kterým podléhají. Důraz je kladen na detailní pochopení chemické podstaty procesů probíhajících u jednotlivých skupin organismů. Přednáška podrobně seznamuje frekventanty s chemickou strukturou nízkomolekulárních i makromolekulárních komponent živých buněk (biochemie statická), dále jsou probírány metabolismy jednotlivých tříd látek (biochemie dynamická), a nedílnou součástí jsou pojednání o způsobu skladování, realizace a předání biologické informace v buňkách (biochemie informační), či realizace fyziologických dějů na molekulární úrovni (biochemie fyziologická).
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (08.03.2019)

POVINNÁ:
Kolektiv autorů - Biochemie - základní kurz, Karolinum, Praha, 2009.

DOPORUČENÁ:
D. L. Nelson, M. M. Cox: Lehninger's Principles of Biochemistry, 5th Edition, W. H. Freeman and Comp., New York, 2008.
J. Koolman, K. H. Roehm: Color Atlas of Biochemistry, 3. vydání, Thieme, Stuttgart, New York 2013.
D. Voet, J. G. Voet: Biochemie, 3. vydání, Victoria Publishing, 1995.
J. M. Berg, J. L. Timoczko, L. Stryer: Biochemistry, 7. vydání, W. H. Freeman and Comp., New York 2011.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. (19.09.2023)

Požadovány jsou znalosti biochemie statické, dynamické, informační a fyziologické v rozsahu vysokoškolského skripta Danuše Sofrová za kolektiv autorů: Biochemie Základní kurz. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2009.

Zkouška je písemná, ústní, nebo kombinovaná podle hlasování studentů na první přednášce. 

Pro přihlášení ke zkoušce je nutné splnění zápočtu jednoho ze cvičení z biochemie. 

 

K získání zápočtu ze cvičení musí být splněny všechny tři podmínky:

1.) V ZS 2023 je nutná osobní účast na minimálně 8 cvičeních (z celkových 11).

2.) V ZS 2023 je potřeba včas odevzdat 8 vypracovaných domácích úkolů (z celkových 11).

3.) Zvládnutí tří průběžných testů ≥ 60 % (souhrnem) nebo závěrečného zápočtového testu ≥ 60 % (možnost max. tří termínů)

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D. (08.03.2019)

ÚVOD + Obecné zákonitosti
Aminokyseliny a peptidy
Proteiny
Enzymy
Sacharidy
Metabolismus sacharidů
Lipidy
Membrány
Nukleové kyseliny
Genová exprese
Citrátový cyklus
Metabolismus lipidů
Bioenergetika
Metabolismus dusíku
Hormony a regulace