Úvod do pokročilé biochemie - MC250P02
Anglický název: Introduction to advanced biochemistry
Český název: Úvod do pokročilé biochemie
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (03.10.2022)
Účelem kursu je konsolidovat znalosti studentů z biochemie tak, aby mohli bez problémů zvládat studium výběrových přednášek z biochemie. Současně je jeho cílem (v rámci cvičení) procvičovat samostatnou práci s biochemickou literaturou a informacemi dostupnými na internetu. Studenti připravují a prezentují krátká samostatná vystoupení na zadaná témata (na bázi zadaného odborného článku v anglickém jazyce). Předmět slouží také jako přípravný kurs pro státní magisterskou zkoušku z biochemie.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (03.10.2022)

Kodíček, M. , Valentová O., Hynek R.: Biochemie, VŠCHT Praha 2015

Nelson, DL, Cox, MM: Lehningers Principles of Biochemistry, 7th Ed. WH Freeman , N. York, 2017

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (03.10.2022)

Zápočet: přednesení zadané prezentace v odpovídající kvalitě., alespoň 80% účast na cvičeních.
Zkouška: písemná. Odpověď na zadané otázky (problémové otázky, odpovědi - charakter "minieseje", informovaného zamyšlení nad zadaným problémem.) Hodnotí se jak věcná správnost a úplnost odpovědí, tak jejich formální kvalita (logika a uspořádanost výkladu).

Okruhy ke zkoušce

Živá hmota
(charakteristiky života z hlediska biochemie, složení živé hmoty, role vody, trofika, buňka, význam kompartmentace, biologické membrány)

Biopolymery
(obecné zákonitosti stavby, hierarchie struktury, srovnání jednotlivých typů biopolymerů z hlediska struktury, fyz-chem. vlastností, biochemické funkce)

Proteiny
(aminokyseliny, strukturní typy proteinů, struktura primární, sekundární, terciární a kvartérní, stabilita a denaturace, fyzikálně-chemické vlastnosti, složené proteiny)

Enzymy a biokatalýza
(klasifikace enzymů, jejich aktivita, ovlivnění aktivity vnějšími faktory, inhibice, měřeni aktivity a specifické aktivity enzymů, jejich využití v analytice a diagnostice, alosterie)

Metabolismus
(obecné zákonitosti metabolismu, reverzibilita a regulace, koloběh energie v biosféře a fotosyntéza, metabolismus heterotrofních organismů a člověka - živiny a jejich osud, bioenergetika a integrace metabolických dějů, význam kyslíku, makroergické sloučeniny, sekundární metabolity)

Mitochondrie a buněčná respirace
(citrátový cyklus, dýchací řetězec, tvorba ATP, reaktivní formy kyslíku, přenos kyslíku do tkání)

Sacharidy a jejich metabolismus
(sacharidy jako zdroj energie v potravě, polysacharidy, glykolýza, kvasné pochody)

Lipidy a jejich metabolismus

(struktura lipidů, význam tuků jako zásobních látek, odbourávání a biosyntéza mastných kyselin a triacylglyceridů)

Metabolismus dusíkatých látek
(biosyntéza a odbourávání aminokyselin, aminy, močovinový cyklus, purinové a pyrimidinové báze, hem)

Nukleové kyseliny a přenos genetické informace
(struktura RNA a DNA, genetický kód, replikace, transkripce, translace, postranslační modifikace proteinů, mechanismy mutací v DNA)

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. (03.10.2022)

Živá hmota: obecné charakteristiky života, složení, trofika, buňka, význam kompartmentace, biologické membrány.

Biopolymery: obecné zákonitosti stavby, hierarchie struktury, srovnání jednotlivých typů, fyz-chem. vlastnosti, biochemické funkce, vztahy struktura-aktivita.

Proteiny : strukturní typy, struktura primární, sekundární, terciární a kvartérní, stabilita a denaturace, fyzikálně-chemické vlastnosti, složené proteiny. Peptidy.

Enzymy a biokatalýza: katalyzátory, klasifikace enzymů, aktivita, její ovlivnění vnějšími faktory, inhibice, měřeni aktivity enzymů, využití v analytice a diagnostice.

Metabolismus: obecné zákonitosti, reverzibilita a regulace, koloběh energie v biosféře, fotosyntéza, metabolismus heterotrofních organismů a člověka - živiny a jejich osud, integrace metabolických dějů, význam kyslíku, makroergické sloučeniny, sekundární metabolity.

Mitochondrie a buněčná respirace: citrátový cyklus, dýchací řetězec, tvorba ATP, reaktivní formy kyslíku, alternativní cesty utilizace živin.

Sacharidy a jejich metabolismus: sacharidy jako zdroj energie v potravě, polysacharidy, glykolýza, kvasné pochody.

Lipidy a jejich metabolismus: struktura lipidů, význam tuků jako zásobních látek, odbourávání a biosyntéza.

Metabolismus dusíkatých látek: aminokyseliny, aminy, močovinový cyklus, purinové a pyrimidinové báze, hem.

Nukleové kyseliny a přenos genetické informace: struktura RNA a DNA, genetický kód, replikace, transkripce, translace, folding proteinů a chaperony, postranslační modifikace proteinů.