PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biochemické praktikum I - MC250C42N
Anglický název: Practical course in biochemistry I
Český název: Biochemické praktikum I
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Bělonožníková
Mgr. Jan Fiala
Mgr. František Filandr
Mgr. Růžena Filandrová
RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.
Mgr. Josef Chmelík, Ph.D.
RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
RNDr. Petr Novák, Ph.D.
RNDr. Petr Pompach, Ph.D.
Neslučitelnost : MC250C31N
Je neslučitelnost pro: MC250C31N
Ve slož. korekvizitě pro: MC250C03, MC250C17A, MC250C17N
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (04.09.2018)
Toto praktikum je určeno pro studenty II. ročníku bakalářského studia KATA.
Praktikum zajišťují: Daniel Kavan, Josef Chmelík, Kateřina Bělonožníková, Veronika Hýsková, Petr Novák, Petr Pompach, Renata Ptáčková, Lukáš Slavata, Petra Darebná, Jan Fiala
Studenti se seznámí se základními biochemickými metodami používanými při izolaci proteinů a nukleových kyselin. Provádí extrakci proteinů z přírodních materiálů, centrifugaci, vysolování, dialýzu, lyofilizaci... Další metodou, která má široké uplatnění v biochemii, je gelová chromatografie, studenti separují protein ze směsi nebo stanoví relativní molekulovou hmotnost neznámého proteinu. Separace proteinů a stanovení relativní molekulové hmotnosti se provádí rovněž elektroforézou v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS. Velká pozornost je věnována zásadám práce s enzymy: stanovení specifické aktivity enzymu, zjištění afinity enzymu k substrátu, stanovení maximální rychlosti reakce, pH optima, sledování časového průběhu reakce a vliv inhibitorů a aktivátorů na enzymovou reakci. Přítomnost izoenzymů je demonstrována na příkladu laktátdehydrogenasy, kterou studenti separují v polyakrylamidovém gelu za nativních podmínek a detekují enzymovou aktivitu v gelu. Součástí praktika jsou ústní závěrečné prezentace a diskuse týkající se dosažených výsledků.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (30.09.2016)

https://www.natur.cuni.cz/chemie/biochem/ke-stazeni/biochemicke-praktikum
Laboratorní cvičení z biochemie, editoři: Doc. RNDr. M. Kodíček, CSc. a Doc. RNDr. O. Valentová, CSc.; Praha 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (04.09.2018)

- práce na úloze bude umožněna jen studentům, kteří prokážou dostatečné porozumění principům
- před odchodem je nutné nahlásit získané výsledky
- vytištěný protokol odevzdat nejpozdeji na začátku příštích praktik, jinak úloha propadá
- po případné dohodě s dozorem praktik je možné odevzdat elektronickou verzi protokolu, poslat emailem nejpozději 24 h (soboty, neděle a svátky se nepočítají) před konáním dalších praktik
- v případě oprav musí být protokol bez vad schválen do tří týdnů od vypracování úlohy, jinak úloha propadá
- k zápočtovému testu může scházet nejvýše jeden schválený protokol
- pro získání zápočtu je třeba
absolvovat prezentaci vybrané úlohy
splnit podmínky závěrečného testu
mít protokoly ke všem úlohám schváleny a odevzdat je
vrátit klíč od skříňky na chodbě

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. (30.09.2016)

Studenti vypracují vždy jednu úlohu z následujících okruhů úloh:

1. Izolace proteinu s enzymovou aktivitou a stanovení specifické aktivity

2. Gelová chromatografie

3. Separace proteinů elektroforézou v polyakrylamidovém gelu v prostředí SDS a stanovení relativní molekulové hmotnosti těchto proteinů

4. Sledování afinity enzymu k substrátu - určení Michaelisovy konstanty a maximální rychlosti reakce

5 Určení pH optima, sledování vlivu inhibitorů a aktivátorů na aktivitu enzymu, časový průběh enzymové reakce, detekce enzymové aktivity v polyakrylamidovém gelu

6. Práce s DNA: Hledání pachatele trestného činu.

7. Ústní prezentace teorie a výsledků jedné úlohy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK