Chemie atmosféry - MC240P46
Anglický název: Chemistry of Atmosphere
Český název: Chemie atmosféry
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: AGNEMEC (03.05.2005)
Přednáška si klade za cíl seznámit studenty s atmosférou jako dynamickým prostředím, které interaguje chemicky i fyzikálně s ostatními geosférami a má klíčový význam pro chemický, látkový i energetický metabolizmus planety. Chemické složení atmosféry Země považujeme za unikátní v kontextu našich současných vědomostí o vesmíru a nepochybně sehrálo rozhodující úlohu při vzniku a dalším vývoji života. Ovzduší planety bylo zpětně v minulosti biosférickými procesy zásadně modifikováno do dnešní podoby, která je v podstatě neměnná stovky milionů let. Tato relativní stabilita chemického složení ovzduší, která umožnila vývoj vyšších forem života, je výsledkem řady přirozených fyzikálně chemických dějů homogenního i heterogenního charakteru, probíhajících v troposféře i stratosféře a látkové výměny na rozhraních s jinými planetárními rezervoáry (hydrosférou, litosférou atd.).
Kromě výkladu těchto přirozených dějů bude dostatečná pozornost věnována také antropogennímu ovlivnění atmosférických procesů a to jak na regionální tak i globální úrovni. Samočisticí procesy v atmosféře a kompenzační mechanismy v současné době nejsou schopny zabránit degradaci životního prostředí v důsledku antropogenních emisí do atmosféry, které mají v některých případech globální dopad a vyvolávají opodstatněné obavy ze závažných klimatických a jiných nevratných změn ohrožujících biosféru.
Cílem této úvodní přednášky z atmosférické chemie je podat toto široké spektrum probíraných témat vyváženým způsobem, který by umožnil studentům pochopit obecné fyzikálně chemické aspekty atmosférického chemismu a současně jim umožnil se orientovat v aktuálních problémech spojených se znečišťování ovzduší a ochranou životního prostředí.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (12.10.2013)

Ivan Víden: Chemie ovzduší, VŠCHT Praha, 2005

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Havlíček, CSc. (25.04.2012)

Písemná zkouška formou testu (většina otázek s výběrem několika řešení). Podmínka úspěšnosti 66% (na známku "dobře")

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (06.10.2013)

  1. Složení a vertikální členění atmosféry, historie atmosféry, přirozené složky atmosféry, dynamika atmosféry, zdroje a propady látek v atmosféře, atmosférické cykly vybraných prvků

  2. Základní chemické a fotochemické reakce v atmosféře v plynné fázi, úloha slunečního záření, role radikálů, srovnání troposférického a stratosférického chemismu, katalytické reakce, vznik a role atmosférického aerosolu.

  3. Vznik smogových situací, troposferický ozon, typy atmosférických polutantů a jejich reakce, kyselé deště, samočisticí procesy v ovzduší, chemické interakce s ostatními geosférami.

  4. Interakce slunečního záření s atmosférou, energetická bilance planety radiačně aktivní plyny, skleníkový jev, globální oteplování, katalytický rozklad ozonu ve stratosféře, řešení globálních atmosférických problémů.