PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Koordinační chemie I - MC240P42
Anglický název: Coordination chemistry I
Český název: Koordinační chemie I
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
Vyučující: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: AGNEMEC (30.04.2002)
Přednáška je zaměřena na základní principy koordinační chemie týkajicí se charakteru koordinační vazby a elektronové struktury kationtů v aproximaci teorie ligandového pole. Dále přednáška uvádí posluchače do oblasti konstant stability,stereochemie a isomerie, substitučních a oxidoredukčních reakcí, principu samouspořádání a templátového efektu, přehledu různých typů koordinačních sloučenin a jejich roli v katalyze, bioanorganické chemii a molekulové elektronice.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

V. Haber: Koordinační chemie I. SPN Praha, 1990
G. Wilkinson: Comprehensive Coordination Chemistry I, Pergamon Press, 1987.
N.N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemistry of the Elements, Pergamon Press, 1985
A.F. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochmann: Advanced Inorganic Chemistry, Wiley-Interscience, 1999
J.R. Gispert: Coordination Chemistry, Wiley-VCH, 2008
G.A. Lawrance: Introduction to Coordination Chemistry, Wiley, 2010

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (08.02.2012)

Zkouška k přednášce je ústní. Rozsah učiva odpovídá sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (28.01.2019)

1. Vývoj koordinační chemie.
2. Elektrostatický model a teorie krystalového pole.
3. Molekulové orbitaly a teorie ligandového pole. Důsledky štěpení ligandovým polem: stabilizační energie ligandového pole, mřížkové a hydratační energie.
4. Vazba kov–kov a clustery
5. Koordinační polyedry a isomerie, stereochemická nerigidnost (fluxionalita), Berryho pseudorotace a turniketový mechanismus. Chiralita a absolutní konfigurace a Cottonův efekt. Jahnův a Tellerův efekt.
6. Konstanty stability, chelátový a makrocyklický efekt Irvingova a Williamsova řada.
7. Kinetická labilita a inertnost. Asociativní, disociativní a výměnný mechanismus. Mechanismus vnitřní a vnější sféry a teorie R. Marcuse. Oxidativní adice a reduktivní eliminace.
8. Komplexy s π-akceptorovými ligandy
9. π-komplexy, Dewarův- Chattův a Dunkinsonův model.
10. Templátový efekt a princip samouspořádání a preorganizace.
11. Role koordinačních sloučenin v katalyze, molekulární elektronice a bioanorganické chemii.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK