PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář z analytické chemie - MC230S05A
Anglický název: Training in analytical chemistry
Český název: Seminář z analytické chemie
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (19.04.2013)
Semináře katedry analytické chemie jsou jako součást výuky určeny posluchačům 1. a 2. ročníku magisterského studia
oboru analytická chemie. V jejich rámci referují přední čeští i zahraniční odborníci na analytická témata, často přesahující
rámec analytické chemie. Jejich součástí jsou i pravidelné zprávy posluchačů o diplomových pracech. Na těchto
seminářích rovněž přednáší členové katedry analytické chemie výsledky své vědecko-výzkumné práce.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (19.04.2013)

Vzhledem k aktuálnosti probíraných témat jsou v průběhu semináře doporučovány aktuálně vyšlé práce v odborných časopisech.

Pro sepsání diplomové práce a přednášení jsou doporučeny knihy:

• Meško D., Katuščák D. et al.: Akademická příručka. Martin, Osveta 2006.

• Šesták Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 1999.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (19.04.2013)

Zápočet je udělen na základě minimálně 80% účasti na konaných seminářích a na základě odpřednášeného patnáctiminutového referátu o své bakalářské či diplomové práci.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (28.10.2019)

Zvané přednášky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK