PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Toxikologie - MC230P32
Anglický název: Toxicology
Český název: Toxikologie
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (16.03.2018)
Přednáška podává základní a ucelený přehled o toxikologii pro studenty všech specializací chemie. Zahrnuje obecnou a speciální toxikologii, problematiku informací a legislativy v toxikologii a konečně i pohled na praktické aspekty práce s chemickými látkami. V obecné toxikologii je podán obecný výklad problematiky toxicity chemických sloučenin (toxický účinek, hazard a riziko, závislost účinku na dávce, toxikologické indexy). Jsou probrány mechanismy absorpce, distribuce, biotransformace a vylučování xenobiotik z organismu (toxikolinetika). Jsou vysvětleny mechanismy vybraných toxických účinků (toxikodynamika). Je rozebrána problematika hodnocení a testování toxicity a zmíněny základy analytické toxikologie. Ve speciální (systematické) toxikologii je probírána toxikologie toxicky významných sloučenin. Výklad anorganických sloučenin sleduje periodickou soustavu prvků, organické sloučeniny jsou probírány po skupinách podle funkčních skupin. Jsou zmíněny i některé přírodní toxiny. Další část přednášky je věnována problematice využití a vyhledávání informací o toxicitě a toxikologii a legislativě týkající se chemických látek a práce s nimi (REACH, GHS). Přednáška je ukončena základním přehledem pravidel bezpečnosti práce v chemické laboratoři a přehledem první pomoci při intoxikacích.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

Prezentace k přednášce:
    http://web.natur.cuni.cz/~nesmerak/

Literatura:
    Balíková, M.: Forenzní a klinická toxikologie. Laboratorní toxikologická vyšetření.Praha, Galén 2004.
    Casaret & Doull’s Toxicology. The Basic Science of Poisons. 6th Ed. New York, McGrawHill 2001.
    Fundamental Toxicology for Chemists. J.H. Duffus, H.G.J. Worth (Eds.). Cambridge, Royal Society of Chemistry 1996.
    Hrdina, V. a kol.: Přírodní toxiny a jedy. Praha, Karolinum - Galén 2004.
    Jaroš, F.: Praktická toxikológia. Martin, Osveta 1988.
    Linhart, I.: Toxikologie: Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. Praha, VŠCHT 2012.
    Marhold, J.: Přehled průmyslové toxikologie. Anorganické látky. Praha, Avicenum 1980.
    Marhold, J.: Přehled průmyslové toxikologie. Organické látky. Praha, Avicenum 1986.
    Riedl, O.; Vodráček, V.: Klinická toxikologie. Toxikologie léků, potravin, jedovatých živočichů a rostlin a jiných. Praha, Avicenum 1980.
    Patočka, J. a kol.: Vojenská toxikologie. Praha, Grada 2004.
    Prokeš, J. a kol.: Základy toxikologie. Obecná toxikologie a ekotoxikologie. Praha, Karolinum - Galén 2005.
    Reich, F.X.: Taschenatlas der Toxikologie. Substanzen, Wirkungen, Umwelt. 2. Aufl. Stuttgart, Thieme 2002.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (27.09.2013)

Zkouší se vše co bylo odpřednášeno. Zkouška probíhá formou písemného testu, požadavek pro splnění je více než 60 % bodů z možných.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

■  Historie toxikologie
■  Základní toxikologické pojmy
■  Toxikokinetika = jak působí organismus na chemickou látku
  ▪  absorpce
  ▪  distribuce
  ▪  metabolismus (biotransformace)
  ▪  exkrece
  ▪  toxikokinetické modely
  ▪  hodnocení toxicity, analytická toxikologie
■  Toxikodynamika = jak působí chemická látka na organismus
  ▪   slabé mezimolekulové interakce, receptory
  ▪   mechanismy toxických účinků chemických látek
■ Speciální toxikologie
  ▪  prvky a jejich anorganické a organokovové sloučeniny
  ▪  organické sloučeniny
  ▪  přírodní toxiny
■ Informace a právo v toxikologii
  ▪  informační zdroje v toxikologii
  ▪  právní předpisy o práci s chemickými látkami
■  Praktické aspekty práce s chemickými látkami

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK