PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Elektrochemické metody - MC230P03N
Anglický název: Electroanalytical Methods
Český název: Elektrochemické metody
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. František Opekar, CSc. (18.05.2011)
Principy a klasifikace elektroanalytických metod. Teoretický základ a systematický a kritický popis nejdůležitějších metod: rovnovážné metody (potenciometrie), stacionární metody (polarografie, voltametrie, coulometrie), nestacionární voltametrické metody, metody založené na vlastnostech roztoku (konduktometrie, impedanční měření). Průtoková měření a spojité monitorování, kombinace elektrochemických měření s vysokoúčinnými separačními metodami a s ostatními fyzikálně-chemickými metodami (spektroskopie). Příklady typických aplikací.

Přednáška je zakončena písemnou zkouškou.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (20.03.2018)

K. Štulík, J. Barek: Elektrochemické analytické metody, SPN Praha, 1985 (skriptum).
Z. Samec: Elektrochemie, UK, Karolinum, Praha 1999 (skriptum).
Elektronické podklady jsou poskytovány vyučujícím na požádání.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. (03.04.2018)

Zkouška je písemná. Studenti zakroužkovávají správné odpovědi v testu. Za správnou odpověd je 1 bod, za špatnou -1 bod. Celkem lze získat 20 bodů. Získaných 17-20 bodů je klasifikováno "výborně", získaných 14-16 bodů je klasifikováno "velmi dobře", získaných 11-13 bodů je klasifikováno "dobře", získaných méně než 11 bodů je klasifikováno "neprospěl/a".

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. (03.04.2018)

1. Úvod. Základní principy elektroanalytických metod a jejich klasifikace.

2. Teoretické základy: základní pojmy, elektrochemické vlastnosti roztoků, mechanismus a rychlost elektrochemických dějů (reakce přenosu náboje, transport v roztocích, interakce spřažené s elektrodovými reakcemi jako jsou homogenní či heterogenní chemické reakce či adsorpce výchozích látek či reakčních produktů na elektrodě).

3. Rovnovážná potenciometrie: galvanický článek, typy elektrod, iontově selektivní elektrody, měření pH skleněnou elektrodou, potenciometrické sensory plynů. Nepřímá potenciometrie - potenciometrické titrace.

4. Polarografie - klasická polarografie, typy polarografických proudů, diagnostická kriteria, typy používaných rtuťových elektrod, analytické využití.

5. Moderní polarografické a voltametrické metody - tast polarografie, normální pulsní polarografie, diferenční pulsní polarografie, anodická rozpouštěcí voltametrie, adsorpční rozpouštěcí voltametrie.

6. Nestacionární metody - voltametrie s lineárně rostoucím napětím, cyklická voltametrie.

7. Voltametrie na tuhých elektrodách - vlastnosti elektrod z tuhých materiálů, polarizační křivky, eliminace vlivu historie, rotující disková elektroda, disková elektroda s prstencem. Mikroelektrody a soubory mikroelektrod.

8. Konduktometrie a vysokofrekvenční měření - kontaktní konduktometrie, dvou a víceelektrodové detekční cely, bezkontaktní konduktometrie, vysokofrekvenční měření vodivosti a dk-metrie.

9. Elektrochemické metody v průtokových systémech.

10. Metody založené na vyčerpávající elektrolýze - potenciostatická coulometrie, galvanostatická coulometrie, coulometrické titrace, coulometrie v průtokovém uspořádání, coulometrie v tenkovrstevných celách.

11. Titrace s polarizovatelnými elektrodami - amperometrické titrace, biamperometrické titrace, bipotenciometrické titrace, potenciometrické titrace s jednou polarizovanou elektrodou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK