PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktikum z přístrojové analýzy - MC230C15
Anglický název: Laboratory Course in Instrumental Analysis
Český název: Praktikum z přístrojové analýzy
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Václav Červený, Ph.D.
RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
RNDr. Eliška Nováková, Ph.D.
RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (12.04.2018)
V tomto praktiku se studenti seznámí s běžnými instrumentálními technikami chemické analýzy. Metody jsou rozděleny do tří základních skupin: elektrochemické, separační a spektrometrické. Důraz je v praktiku kladen na pochopení principů jednotlivých instrumentálních metod a jejich demonstraci na reálných přístrojích.
Studenti se také seznámí se zpracováním a statistickým vyhodnocováním surových experimentálních dat, a dále se správnou prezentací dosažených výsledků.
Praktika probíhají turnusově v rozsahu 2 týdnů a studenti je absolvují ve dvojicích.
Během celého praktika je požadováno přísné dodržování GLP a bezpečnostních předpisů.
Po absolvování praktika by studenti měli být schopni samostatně pracovat s běžnými analytickými přístroji.
Součástí praktika je průběžná kontrola znalostí potřebných k provedení jednotlivých úloh, klasifikace protokolů a hodnocení práce v laboratoři.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (12.04.2018)

1. Návody k jednotlivým úlohám a bezpečnostní předpisy jsou ke stažení zde v SIS.

2. K. Štulík a kolktiv: Analytické seprační metody, Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum 2004

3. Beran, P., Opekar, F., Štulík, K.: Instrumentální analytické metody, SPN Praha 1997

4. J. Churáček a kol., Analytická separace látek, SNTL, Praha 1990

5. Zýka a kol., Analytická příručka I. a II. díl, SNTL-Alfa, Praha 1988

6. K. Eckschlager, I. Horsák, Z. Kodejš, Vyhodnocování analytických výsledků a metod, SNTL, Praha 1980

7. M. Meloun, J. Militký, Statistické zpracování experimentálních dat, PLUS, Praha 1994

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (12.04.2018)

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech předepsaných úloh praktika a odevzdání všech řádně vypracovaných protokolů v termínu nejpozději do 14 dnů po ukončení turnusu praktika.

Protokoly jsou klasifikovány podle kvality (výsledků, statistického vyhodnocení a zpracování) v rozsahu od 1 (výborně) do 4 (nevyhovující).

Pro udělení zápočtu nesmí součet bodů v klasifikaci protokolů překročit kritickou hranici, která je určena na začátku každého turnusu praktika.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (12.04.2018)

Prováděny jsou následující úlohy:
1. Klasická DC polarografie
2. Titrace podle Karl Fischera (KF)
3. Spektrofotometrie - Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru
4. Stanovení Bi3+, Cd2+ pomocí AAS a K+ pomocí plamenové fotometrie
5. Plynová chromatografie (GC) - Kvalitativní a kvantitativní analýza
6. Stanovení azobarviv ve směsi metodou RP-HPLC se spektrofotometrickou detekcí
7. Konduktometrie a konduktometrická titrace
8. Kapilární zónová elektroforéza (CZE)

Návody k úlohám jsou přístupné zde v SIS.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (28.10.2019)

Nutnou podmínkou pro zahájení práce v praktiku je úspěšné splnění předmětu MC230C11 Praktikum z analytické chemie nebo předmětu obdobného, tj. MC230C07N, MC230C02N nebo MC230C01N.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (12.04.2018)

Nelze si současně zapsat s předmětem MC230C13.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK