PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktikum z analytické chemie - MC230C07N
Anglický název: Laboratory Training in Analytical Chemistry
Český název: Praktikum z analytické chemie
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
prof. RNDr. František Opekar, CSc.
prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (13.06.2016)
Praktikum z analytické chemie doplňuje přednášku z analytické chemie a klade důraz na osvojení si základních operací chemické analýzy jako je technika vážení, práce s odměrným nádobím, příprava vzorku, rozpouštění. Všechny práce v laboratoři musí být prováděny bezpečně, proto jsou posluchači seznamováni s bezpečností práce a protipožárními předpisy pro chemické laboratoře. Cílem laboratorního cvičení je seznámit posluchače se základními principy kvalitativní anorganické analýzy a s klasickými i instrumentálními metodami analýzy kvantitativní. Praktikum z analytické chemie je zakončeno písemným testem a praktickou zkouškou.

Předmět si zapisují studenti:
v ZS oboru chemie
v LS oborů OŽP, CHŽP a učitelství chemie
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (28.10.2019)

https://www.natur.cuni.cz/chemie/analchem/praktika

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. (04.11.2011)

Pro udělení zápočtu ze základního praktika z analytické chemie musí posluchači úspěšně absolvovat všechny praktické úlohy s průměrem známek z protokolů menším než 2,5, úspěšně absolvovat závěrečný písemný test a úspěšně provést závěrečnou analýzu praktického vzorku.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. (24.05.2011)

1. Kvalitativní analýza na mokré cestě: analýza a důkaz dvou kationtů ve směsi, analýza a důkaz dvou aniontů ve směsi

2. Kvalitativní analýza na mokré cestě: analýza pevného lehce rozpustného vzorku, analýza pevného hůře rozpustného vzorku

3. Acidobazické titrace: důkaz analytu (hydroxidu sodného či draselného nebo kyseliny chlorovodíkové, sírové či dusičné) ve vzorku, příprava a standardizace odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové nebo hydroxidu sodného, acidimetrické nebo alkalimetrické stanovení analytu ve vzorku

4. Srážecí titrace: argentometrické stanovení chloridu sodného v kapalném vzorku titrací podle Fajanse, argentometrické stanovení jodidu a chloridu draselného v pevném vzorku titrací s potenciometrickou indikací, zakreslení a vyhodnocení titrační křivky

5. Chelatometrické titrace: důkaz analytů ve vzorku, chelatometrické stanovení hořečnatých a vápenatých iontů v tvrdé vodě, chelatometrické stanovení hořečnatých a zinečnatých iontů nebo olovnatých a bismutitých iontů ve směsi

6. Jodometrické titrace: jodometrické stanovení kyseliny askorbové v tabletě Celaskonu, jodometrické stanovení acetonu v kapalném vzorku nepřímou titrací

7. Manganometrické titrace: standardizace odměrného roztoku manganistanu draselného na kyselinu šťavelovou, manganometrické stanovení procentuálního zastoupení železnatých iontů v pevném vzorku titrací s potenciometrickou indikací, zakreslení a vyhodnocení titrační křivky

8. Coulometrie: stanovení hydrochinonu v kapalném vzorku coulometrickou titrací, výpočet zastoupení analytu ve vzorku z prošlého elektrického náboje

9. Potenciometrie s iontově selektivní elektrodou: stanovení dusičnanů nebo fluoridů iontově selektivní elektrodou, konstrukce kalibrační přímky

10. Plynová chromatografie: separace kyslíku a dusíku ze vzduchu plynovou chromatografií, vyhodnocení chromatogramu a výpočet základních chromatografických veličin

11. Spektrofotometrie: spektrofotometrické stanovení kyseliny acetylsalicylové v tabletě Acylpyrinu, konstrukce kalibrační přímky

12. Extrakce na pevné fázi: prekoncentrace železitých iontů z minerální vody na pevné fázi katexu, spektrofotometrické stanovení prekoncetrovaného analytu, konstrukce kalibrační přímky

13. Test z provedených praktických úloh a praktická zkouška s vylosovaným neznamým vzorkem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK