PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z analytické chemie - MC230C02N
Anglický název: Laboratory training in analytical chemistry
Český název: Praktikum z analytické chemie
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 13
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
prof. RNDr. František Opekar, CSc.
prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. (15.05.2014)
Praktikum z analytické chemie doplňuje přednášku z analytické chemie a klade důraz na osvojení si základních operací chemické analýzy jako je technika vážení, práce s odměrným nádobím, příprava vzorku, rozpouštění. Všechny práce v laboratoři musí být prováděny bezpečně, proto jsou posluchači seznamováni s bezpečností práce a protipožárními předpisy pro chemické laboratoře. Cílem laboratorního cvičení je seznámit posluchače se základními principy kvalitativní anorganické analýzy a s klasickými i instrumentálními metodami analýzy kvantitativní. Praktikum z analytické chemie je zakončeno písemným testem a praktickou zkouškou.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (28.10.2019)

https://www.natur.cuni.cz/chemie/analchem/praktika

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. (04.11.2011)

Pro udělení zápočtu ze základního praktika z analytické chemie musí posluchači úspěšně absolvovat všechny praktické úlohy s průměrem známek z protokolů menším než 2,5, úspěšně absolvovat závěrečný písemný test a úspěšně provést závěrečnou analýzu praktického vzorku.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. (24.05.2011)

1. Kvalitativní analýza na mokré cestě: analýza a důkaz dvou kationtů, analýza a důkaz dvou aniontů

2. Kvalitativní analýza na mokré cestě: analýza pevného lehce rozpustného vzorku, analýza pevného hůře rozpustného vzorku

3. Acidobazické titrace: důkaz analytu (hydroxidu sodného či draselného nebo kyseliny chlorovodíkové, sírové či dusičné) ve vzorku, příprava a standardizace odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové nebo hydroxidu sodného, acidimetrické nebo alkalimetrické stanovení analytu ve vzorku

4. Srážecí titrace: argentometrické stanovení chloridu sodného v kapalném vzorku titrací podle Fajanse, argentometrické stanovení jodidu a chloridu draselného v pevném vzorku titrací s potenciometrickou indikací, zakreslení a vyhodnocení titrační křivky

5. Chelatometrické titrace: důkaz analytů ve vzorku, chelatometrické stanovení hořečnatých a vápenatých iontů v tvrdé vodě, chelatometrické stanovení hořečnatých a zinečnatých iontů nebo olovnatých a bismutitých iontů ve směsi

6. Jodometrické titrace: jodometrické stanovení kyseliny askorbové v tabletě Celaskonu, jodometrické stanovení acetonu v kapalném vzorku nepřímou titrací

7. Manganometrické titrace: standardizace odměrného roztoku manganistanu draselného na kyselinu šťavelovou, manganometrické stanovení procentuálního zastoupení železnatých iontů v pevném vzorku titrací s potenciometrickou indikací, zakreslení a vyhodnocení titrační křivky

8. Coulometrie: stanovení hydrochinonu v kapalném vzorku coulometrickou titrací, výpočet zastoupení analytu ve vzorku z prošlého elektrického náboje

9. Potenciometrie s iontově selektivní elektrodou: stanovení dusičnanů nebo fluoridů iontově selektivní elektrodou, konstrukce kalibrační přímky

10. Plynová chromatografie: separace kyslíku a dusíku ze vzduchu plynovou chromatografií, vyhodnocení chromatogramu a výpočet základních chromatografických veličin

11. Spektrofotometrie: spektrofotometrické stanovení kyseliny acetylsalicylové v tabletě Acylpyrinu, konstrukce kalibrační přímky

12. Extrakce na pevné fázi: prekoncentrace železitých iontů z minerální vody na pevné fázi katexu, spektrofotometrické stanovení prekoncetrovaného analytu, konstrukce kalibrační přímky

13. Písemný test z provedených praktických úloh a praktická zkouška s vylosovaným neznamým vzorkem

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK