PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ochrana vod a přírody v praxi - MBCPLUS019
Anglický název: Water protection and nature conservation in practice
Český název: Ochrana vod a přírody v praxi
Zajišťuje: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Garant: Mgr. Ing. Michal Pravec
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (10.12.2013)
Kurz posluchače seznamuje s tím, jak se v běžné praxi uskutečňuje ochrana vod a přírody v Evropě i u nás. Představí stěžejní legislativní dokumenty na evropské i národní úrovni, které dominantně ovlivňují ochranu vod a ochranu přírody. Dále se posluchač seznámí se současnými trendy v ochraně vod a přírody jako jsou např. plány povodí, moderní způsoby ochrany před povodněmi, ochrany před vodní erozí, význam a dopady biologických hodnocení, hodnocení NATURA a dále s nejaktuálnějšími problémy v ochraně vod a přírody. Součástí kurzu budou přednášky, diskuse, simulace úkolů z praxe a 1 terénní cvičení, jehož součástí bude zpracování biologického hodnocení vlivu stavby na rostliny a živočichy. Kurz také umožní posluchačům vytvořit si představu o možnostech sebeuplatnění v praxi. Přednáška je určena pro okruh studentů s aktivním zájmem o praktickou ekologii. Kurz nepostihuje všechny oblasti v ochraně vod a přírody, ale zejména ty, které spolu úzce souvisí.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (07.01.2014)

1.Znění právních předpisů

Rámcová směrnice o vodní politice (2000/60/ES)

Směrnice o zvládání povodňových rizik (2007/60/ES)

Vodní zákon (č. 154/2010 Sb.),

Směrnice o ochraně volně žijících ptáků (79/409/EHS),

Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (92/43/EHS)

Stavební zákon (183/2006 Sb.).

2. Kolář, F., Matějů, J a kol (2012) Ochrana přírody z pohledu biologa (Proč a jak chránit českou přírodu)

3. Metodický návod k provádění biologického hodnocení, http://www.mzp.cz/cz/biologicke_hodnoceni

4. Towards Better Environmental Options for Flood risk management http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/Better%20Environmental%20Options%20for%20Flood%20risk%20management%20ANNEXE.pdf nebo http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/better_options.htm

5. Materiály k plánování v oblasti vod http://www.mzp.cz/cz/planovani_oblasti_vod

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (07.01.2014)

Aktivní účast na teoretické i praktické části kurzu, včetně zpracování a obhajoby biologického hodnocení vlivu fiktivního záměru stavby na rostliny a živočichy.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (10.12.2013)

1. Blok: Evropská i národní politika v ochraně vod a přírody

Posluchači budou blíže seznámení s těmito legislativními normami: Rámcová směrnice o vodní politice (2000/60/ES) a Směrnice o zvládání povodňových rizik (2007/60/ES). Dále budou rámcově seznámeni také s Vodním zákonem (č. 154/2010 Sb.), zákonem o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.), Směrnicí o ochraně volně žijících ptáků (79/409/EHS), Směrnicí o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (92/43/EHS) a stavebním zákonem (183/2006 Sb.). Cílem tohoto bloku je vytvořit ucelenou představu v ochraně a rozvoji vodních ekosystémů. Nakonec budou posluchači seznámení s evropskou dotační politikou na zvýšení ekologické stability krajiny. Hlavním cílem tohoto bloku je získat přehled o základních normách, pochopit mezioborový přesah ochrany, nutnost součinnosti jednotlivých uživatelů krajiny a princip aktivní ochrany vodních ekosystémů.

2. Blok: Plány povodí - Strategický dokument v ochraně vod

Posluchači se seznámí s postupem přípravy a tvorby plánů povodí. Ve srovnání s ostatními evropskými státy, budou seznámení s problémy, které Česká republika má při plnění povinností Rámcové směrnice o vodách ze které vyplývá tvorba plánů povodí. Dále bude představená mezinárodní spolupráce při přípravě a realizaci plánů povodí. V druhé části bloku bude týmová práce vytvoření jednoduchého plánu povodí a jeho obhajoba včetně prezentace.

3. Blok: Ochrana před povodněmi - moderní trendy

Posluchači se seznámí s úkoly vyplývajícími z evropské směrnice 2007/60/ES. Bude představená úzké propojení s ostatními předpisy na ochranu vod a přírody. Dále se posluchači seznámí s historickými a současnými přístupy v ochraně před povodněmi u nás i v zahraničí. Zvláštní pozornost bude věnována přírodě blízkým protipovodňovým opatřením. V druhé části bloku si aktivně účastnici kurzu vyzkouší hru simulující ochranu obce před povodněmi.

4. Blok: Biologické hodnocení a hodnocení NATURA

Posluchači budou seznámení se základními hodnoceními v ochraně přírody. Budou zde prezentovány jejich rozdíly včetně hodnocení EIA a zároveň budou představeny způsoby využití v praxi. Hlavní část přednášky v tomto bloku bude věnována biologickému hodnocení. Bude popsána struktura, způsob zpracování a vytváření závěrů pro kompenzační opatření. V druhé části bloku bude týmová práce vytvoření jednoduchého plánu povodí a jeho obhajoba včetně prezentace.

5. Blok: Terénní cvičení - zpracování biologického hodnocení

Praktická demonstrace tvorby biologického hodnocení v terénu a uplatnění dosavadních znalostí. Fiktivní záměr se bude odehrávat na vybrané lokalitě v Praze. Vypracované biologické hodnocení a jeho obhajoba bude základem úspěšného absolvování kurzu. Biologické hodnocení bude zpracováváno v týmu.

6. Blok: Prezentace biologických hodnocení a souhrn prezentovaných informací v kurzu

Prezentace a obhajoba vlastních prací. Výstupy budou obhajovány před investorem i orgánem ochrany přírody. Druhá část bloku bude věnována souhrnu informací kurzu - nejvýznamnější legislativa, problémy a nástroje v oblasti ochrany vod a přírody.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (07.01.2014)

Počet studentů kurzu je omezen na 20. Důvodem je zajistit interaktivní způsob komunikace mezi účastníky kurzu. Studenti ucházející se o účast v kurzu připraví motivační dopis o rozsahu max. 250 slov. Studenty, účastníky kurzu vybere vyučující na základě motivačního dopisu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK