PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Matematika A1+ - MBCPLUS017
Anglický název: Mathematics A1+
Český název: Matematika A1+
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Garant: RNDr. Naděžda Krylová, CSc.
RNDr. Pavel Klavík, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Naděžda Krylová, CSc. (30.07.2012)
Kurz by měl umožnit studentům, kteří absolvovali nebo navštěvují některou ze základních přednášek z matematiky na PřF UK (A1, B1 a B2, C), nebo mají znalosti těmto kurzům odpovídající a kteří se o matematiku zajímají, hlouběji promyslet matematické pojmy a seznámit se i s náročnějšími důkazy a aplikacemi některých základních matematických vět z úvodních kurzů matematiky (toto se zpravidla v rámci základních přednášek nedaří vzhledem k poměrně velkému rozsahu probírané látky) . Navíc, obsah základních přednášek bude rozšířen o další, náročnější partie matematické analýzy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Naděžda Krylová, CSc. (30.07.2012)

Cílem předmětu je vést studenti k hlubšímu pochopení matematického myšlení a jazyka matematiky, což by mělo usnadnit studentům další, i samostatné, studium matematiky.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Naděžda Krylová, CSc. (30.07.2012)

Základní literatura:

V. Jarník : Diferenciální počet I. Academia, Praha 1993.

V. Jarník: Integrální počet I. Academia, Praha 1993.

M. Klazar: Učební text k Matematické analýze I v ZS 2006/7, web KAM MFF UK.

M. Klazar: Učební text k Matematické analýze II v LS 2006/7, web KAM MFF UK.

J. Kopáček: Matematická analýza nejen pro fyziky I, II, III. Matfyzpress, Praha 2004, 2007, 2002.

A. Pultr: Matematická analýza I. , web KAM MFF UK.

J. Štěpánek: Matematika pro přírodovědce I,II. Univerzita Karlova, Praha 1990.

J. Veselý: Základy matematické analýzy I,II , Matfyzpress, Praha 2004,2009.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Naděžda Krylová, CSc. (31.07.2012)

Kurz bude zakončen ústní zkouškou, ve které by měl posluchač prokázat znalost probrané látky i schopnost užívat jazyk matematiky.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Naděžda Krylová, CSc. (30.07.2012)

množina R reálných čísel - věta o supremu, Cantorova věta o vnořených intervalech, Cantorova věta o nespočetnosti R, limita posloupnosti, věty o limitě posloupnosti, Bolzano-Weierstrassova věta, úplnost R,

kompaktní množiny v R ;

základní věty o spojitých funkcích;

z diferenciálního počtu - důkazy Rolleovy věty, věty o střední hodnotě, věty o Taylorově polynomu, další aplikace ;

z integrálního počtu - důkazy existenčních vět pro neurčitý integrál a určitý Reimannův integrál, integrál s proměnnou horní mezí, základní věty analýzy, podrobněji nevlastní integrál a jeho konvergence;

nekonečné řady - podrobněji kriteria konvergence číselných řad, základní poznatky o řadách funkcí, mocninné, spec.Taylorovy řady;

diferenciální rovnice - elementární metody řešení některých speciálních typů diferenciálních rovnic 1.řádu (rovnice homogenní, Bernoulliho), několik aplikací diferenciálních rovnic 1.řádu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Naděžda Krylová, CSc. (30.07.2012)

Úspěšné absolvování některé ze základních přednášek z matematiky na PřF UK (A1, B1a B2, C), nebo znalosti těmto kurzům odpovídající ( v případě studentů 1. ročníku v zimním semestru zápis některé z výše uvedených základních přednášek z matematiky ) a zájem o matematiku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK