PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Pokročilé instrumentální metody v hydrologii - MBCPLUS013
Anglický název: Advanced instrumental techniques in hydrological research
Český název: Pokročilé instrumentální metody v hydrologii
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Garant: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (17.08.2012)
Kurz posluchače seznamuje s vývojem, současným stavem, přístrojovým vybavením, metodami měření a vyhodnocování dat v hydrologii povrchových vod.
Přednáška je určena pro omezený okruh studentů s aktivním zájmem o hydrologii, kterým nabízí prohloubení znalostí a osvojení praktických dovedností v klíčových oblastech hydrologického výzkumu. Oproti základním kurzům z hydrologie nabízí přednáška výrazně hlubší pohled na současné metody, využívané v hydrologickém výzkumu.
Posluchač se seznámí s principy klíčových instrumentálních technik v hydrologii povrchových vod a jejich praktickým využitím pro měření, monitoring i zpracování dat.
Přednáška je vedena interaktivní formou a má část teoretickou a praktickou.
Teoretická část diskutuje techniky a metody monitoringu hydrologických procesů a metody hodnocení dat na základě poznatků aktuálních významných publikací.
Praktická část má formu blokového terénního soustředění, kde studenti pracují s jednotlivými technikami a přístroji, vyhodnocují a interpretují data z měření.
Díky omezenému počtu posluchačů kurz nabízí prostor pro získání intenzivních znalostí, praktické osvojení přístrojových technik v rozsahu, umožňujícím následné samostatné řešení výzkumných úkolů i prostor na diskusi nad aktuálními tématy hydrologického výzkumu.

Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (17.08.2012)

Kurz má za cíl seznámit posluchače s pokročilými instrumentálními technikami výzkumu, měření a monitoringu v hydrologii povrchových vod.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (17.08.2012)

Základní doporučená literatura:

  • Beven K. J. (2001): Rainfall-Runoff modelling, The Primer. John Wiley & Sons Chichester, 360 s.
  • DeWalle, D. R, Rango, A. (2008): Principles of snow hydrology. Cambridge University Press, Cambridge, 410 s.
  • Maidment, D. R. et al.: Handbook of Hydrology. Mc Graw-Hill Inc., New York, 1993., 1424 s.
  • Wainwright, J., Mulligan, M. (eds.) (2004): Environmental Modelling. John Wiley & Sons, Chichester, 408 s.

Aktuální články na vybraná témata z časopisů:

  • Hydrological Processes, Journal of Hydrology, Environmental Monitoring and Assessment, Natural Hazards, Natural Hazards and Earth System Sciences, Catena, Water Resources Management aj.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (17.08.2012)

(1) Aktivní účast na teoretické i praktické části kurzu, (2) zpracování a prezentace kritické eseje na zadané téma, (3) zpracování úlohy založené na instrumentálních metodách, realizovaných v rámci kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (17.08.2012)

1. Vývoj instrumentálních metod hydrologického výzkumu

2. Zakládání sítí monitoringu, přímá hydrometrická měření

3. Bodové měření rychlosti proudění s využitím hydrometrické vrtule

4. Bodové měření rychlosti proudění za využití FlowTracker

5. Měření průtoku metodou ADCP

6. Metody výpočtu průtoku

7. Kontinuální monitoring hydrologických procesů

8. Sněhoměrná měření

9. Hydropedologická měření

10. Monitoring plavenin

11. Mobilní geodetická měření pro hydrologické aplikace

12. Monitoring ekologického stavu vodních toků

13. Kvantitativní metody zpracování hydrologických dat

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (17.08.2012)

(1) Písemný test, ověřující znalosti z hydrologie a přehledné znalosti ze souvisejících oborů fyzické geografie, (2) motivační dopis/esej umožňující posoudit zájem uchazeče o hydrologický výzkum.

Pro práci s doporučenou literaturou je nezbytná znalost anglického jazyka na úrovni, umožňující porozumění odbornému textu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK