PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Územní plán pro negeografy - MBCPLUS012
Anglický název: Urban planning for nongeographers
Český název: Územní plán pro negeografy
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Garant: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Radim Perlín, Ph.D. (19.08.2012)
Předmět rozšiřuje pohled na jeden z hlavních nástrojů územního rozvoje - územní plánování. Studenti se seznamují s postupy přípravy, projednání a vydávání jednotlivých územně plánovacích dokumentů a s možnostmi uplatnění jednotlivých typů připomínek a stanovisek k návrhům územně plánovacích dokumentů. Součástí kursu je i podrobná diskuze postavení jednotlivých orgánů územního plánovaní v procesu vzniku a projednávání dokumentace. Závěrečná část představí moderní přístupy a evropské trendy k územnímu rozvoji a upozorní na potenciální konflikty při usměrňování rozvoje lokality a větších územních celků.
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Radim Perlín, Ph.D. (19.08.2012)

Úspěšné absolvování předmětu umožní studentům se lépe orientovat v procesech řízení a usměrňování územního rozvoje a pochopit mechanismy rozvoje sídel.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Radim Perlín, Ph.D. (19.08.2012)

Literatura ke studiu je k dispozici on-line na vybraných portálech územního plánování

Hlavní časopisy:

Územní rozvoj

Urban studies

Legislativa

zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění

vyhláška č. 500/2006 Sb.

Legislativa na www.mmr.cz v sekci územní plánování/legislativa

Portál územního plánování www. uur.cz

Institut regionálních informací www.iri.cz

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Radim Perlín, Ph.D. (19.08.2012)

Další specifické požadavky ke zkoušce nad rámec podmínek ukončení kursu nejsou stanoveny

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Radim Perlín, Ph.D. (19.08.2012)

Přednáška vychází, vysvětluje a komentuje platnou legislativu pro územní rozvoj s důrazem na zákon o územním plánování a stavební řád č. 183/2006 Sb. a v jeho rámci vysvětluje postavení orgánů územního plánování v době přípravy, projednávání a vydávání hlavních územně plánovacích dokumentů.

Kurz bude ukončen půldenním terénním cvičením v konkrétním sídle za účelem zpracování územní studie a seznámení se s katastrální mapou a prací s ní.

Témata:

• územního plánování jako hlavní nástroj územního rozvoje,

• územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady ¨

• orgány územního plánování, jejich role, jejich kompetence

• postup projednávání dokumentace

• postavení aktérů územního rozvoje typy stanovisek a připomínek k nástrojům územního rozvoje

• typické konflikty územního rozvoje

• územního plánování malého venkovského sídla

• hlavní přístupy a trendy k územnímu plánovaní v Evropě

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Radim Perlín, Ph.D. (19.08.2012)

Vypracování testu zaměřeného na znalost předpokladů územního rozvoje.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: RNDr. Radim Perlín, Ph.D. (19.08.2012)

Vypracování testu. Do kursu bude přijato celkem 15 studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK