PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Urbanizace - MBCPLUS011
Anglický název: Urbanisation
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Garant: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (06.03.2017)
Cílem kurzu je porozumět procesu urbanizace jako výsledku organizace společnosti v prostředí, analyzovat podmíněnosti a příčiny utváření a proměn osídlení na místní a globální úrovni, a kriticky vyhodnotit důsledky pro krajinu a společnost. Kurz se skládá z osmi tematických bloků seskupených do čtyř okruhů, které doplňuje celodenní exkurze v Praze a okolí a seminář založený na prezentaci a diskusi esejů připravených studenty. Nejdříve je urbanizace představena jako dlouhodobý historický proces organizace společnosti v prostředí. Urbanizace vytváří specifickou složku krajiny, která začíná dominovat jejímu utváření a proměnám v narůstajícím množství lokalit a regionů a v posledních desetiletích i celoplanetárně. Druhý blok je věnován diskusi dvou základních strukturálních charakteristik urbanizace, jednak koncentraci lidí a lidských aktivit do stále menšího počtu stále větších měst a jejich konurbací a za druhé pak narůstající vzájemné propojenosti sídel do integrálně propojených sítí měst obepínajících urbanizované regiony i celou planetu. Třetí blok ukazuje na historickém posunu organizace společnosti od místních komunit po globálně integrovanou společnost základní podmíněnosti a příčiny urbanizace, která je interpretována jako organický a nevyhnutelný proces. Přes řadu pro společnost pozitivních důsledků však v sobě skrývá i nepřeberné množství rizik. Společnost může některé negativní důsledky zmírňovat vhodnými formami regulace vlastní činnosti. Důraz bude v posledním bloku kladen na geografickou organizaci společnosti a osídlení v konfrontaci s udržitelným rozvojem krajiny (sídla a sítě: integrace a fragmentace krajiny). Hlavními získanými kompetencemi studenta jsou (1) integrální a interdisciplinární chápání složitosti a provázanosti urbanizace, osídlení a proměn krajiny a (2) schopnost pozitivní analýzy, kritického vyhodnocení a normativních doporučení pro širší veřejnou diskusi. Výstupem kurzu je esej, úvaha zaměřená na vybraný problémový aspekt urbanizace, která bude připravena, prezentována a diskutována na závěrečném semináři. Literatura a podklady jsou dostupné v SIS a Moodle UK.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (19.08.2012)

Cílem kurzu je představit proces urbanizace, který zásadním způsobem mění planetu a krajinu, naučit studenty porozumět jeho příčinám v lokálním a globálním měřítku a kriticky vyhodnotit jeho negativní důsledky pro krajinu a společnost.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (06.03.2017)

Literatura je uvedena v sylabu u jednotlivých temat. Literatura a podklady jsou dostupné v SIS a Moodle UK.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (06.03.2017)

Kurz je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet bude udělen za odevzdané písemné přípravy ke každému ze čtyř tematických bloků o rozsahu 500 slov na jedno téma. Přípravy se odevzdávají elektronicky před hodinou a slouží jako podklad pro diskuse v hodinách. Zkouška je udělena za esej písemně vypracovanou na zadané téma (rozsah 1500-2000 slov) a její prezentaci a diskusi. Téma bude zadáno 14 dní před prezentací a diskusí. Práce bude odevzdána elektronicky nejpozději o půlnoci před závěrečným seminářem. Hodnotí se originalita, argumentace, reflexe znalostí získaných v kurzu, formální zpracování, prezentace, diskuse. Výsledná známka bude zohledňovat kvalitu zpracování písemných příprav na diskusní témata v průběhu kurzu (30%), esej (50%) a prezentaci a diskusi (20%).

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (06.03.2017)

Kurz proběhne v 7 blocích ve formátu 2 výukové hodiny, přestávka, 2 výukové hodiny

8.3. Urbanizace: člověk mění krajinu a planetu / Osídlení: složka, která hýbá světem

15.3. Koncentrace: krajiny lidí / Sítě: pavučina obepínající svět

22.3. Podmíněnosti a příčiny: od místních komunit ke globální společnosti / Důsledky pro krajinu a společnost: přisvojování si každého coulu země

5.4. Ráj a pozlátko suburbanizace: exkurze

26.4. Urbanizace za socialismu: iracionální glajchšaltizace / Kouzlo a brutalita postsocialistické urbanizace

3.5. Úpadek a regenerace vnitřního města: exkurze

10.5. Prezentace a diskuse esejí

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (06.03.2017)

Počet studentů kurzu je omezen na 20. Důvodem je zajistit interaktivní způsob komunikace mezi účastníky kurzu. Studenti ucházející se o účast v kurzu připraví motivační dopis o rozsahu max 250 slov. Studenty, účastníky kurzu vybere vyučující na základě motivačního dopisu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK