PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Vybrané instrumentální metody chemického výzkumu - MBCPLUS010
Anglický název: Selected Instrumental Methods of Chemical Research
Český název: Vybrané instrumentální metody chemického výzkumu
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Tento předmět je určen pouze pro zájmový kurz CŽV -Bakalář Plus.Studentům kreditního studia nebude závazně zapsán.
Garant: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (13.02.2017)
ZÁPIS NA TENTO PŘEDMĚT:
Z organizačních důvodů je možné se na tento předmět zapsat pouze do data zahájení letního semestru. Děkuji za pochopení.


Praktické laboratorní cvičení "MBCPLUS010 - Vybrané instrumentální metody chemického výzkumu" je součástí kurzu celoživotního vzdělávání Bakalář Plus. Smyslem tohoto praktického cvičení je seznámit nadané posluchače bakalářského studijního programu s moderními instrumentálními metodami chemického výzkumu formou vybraných praktických cvičení, která nejsou zařazena do stávajících bakalářských programů. Vzhledem k rozmanitosti chemických oborů obsahuje kurz vybraná témata zasahující prakticky do všech oblastí chemie, a to do analytické, anorganické, fyzikální a organické chemie a biochemie. Formou tématicky odlišných úloh získá posluchač přehled o možnostech současného chemického výzkumu.
*
*
*
*
*
S ohledem na časové možnosti studentů a oblast jejich zájmu budou jednotliví studenti zpracovávat pouze několik vybraných úloh (tedy ne všechny, které jsou nabízeny). Finální rozřazení proběhne po diskuzi při úvodním setkání.
*
*
*
*
*
Pro bližší informace neváhejte kontaktovat garanta předmětu na emailové adrese: jakub.hranicek@natur.cuni.cz
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (30.07.2012)

Cílem kurzu je seznámit posluchače s moderními instrumentálními metodami chemického výzkumu prostřednictvím praktických úloh z vybraných oblastí chemie.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (16.09.2014)

Doporučená literatura:

1. Němcová I., Čermáková L., Rychlovský P.: Spektrometrické analytické metody I., Karolinum, Praha 2004
2. Štulík K. a kol.: Analytické separační metody, Karolinum, Praha 2005

Konkrétní studijní literatura bude uvedena v jednotlivých návodech k praktiku.

 

Aktualizované elektronické podklady budou studentům zaslány před zahájením praktika.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (23.01.2014)

Úspěšné splnění kurzu je podmíněno absolvováním vybraných praktických ůloh, vypracováním protokolů z těchto úloh a jejich obhájením u příslušného vedoucího praktické úlohy (formou diskuze nad vypracovaným protokolem).

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (28.01.2013)

Praktické úlohy z moderních instrumentálních metod chemického výzkumu

1) Kapilární elektroforéza: Stanovení anorganických aniontů v pitné vodě.

2) Stanovení vybraných kovů v pitné vodě metodou atomové absorpční spektrometrie.

3) Cvičení z práškové rentgenové difrakce, kvantitativní stanovení.

4) Vibrační spektroskopie.

5) Využití PC při vizualizaci biomolekul.

6) Stanovení koncentrace vybraných klinicko-biochemických parametrů v biologickém materiálu.

7) Stanovení molekulové hmotnosti polymeru pomocí elastického rozptylu světla.

8) Fluorescenční spektroskopie: difusně řízené zhášení fluorescence?

9) Hmotnostní spektrometrie: charakterizace neznámé látky

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. (23.01.2014)

Pro tento předmět nejsou vyžadovány speciální vstupní požadavky.

V případě překročení kapacity kurzu (tj. 20 posluchačů), bude vstupním požadavkem na absolvování kurzu písemný test zaměřený především na základní chemické výpočty.

Do kurzu budou přijati studenti podle dosažených výsledků v testu až do naplnění kapacity kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK