PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Školní projekt - MB180P34A
Anglický název: The School Project
Český název: Školní projekt
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (29.03.2019)

Současnými progresivními prvky v oblasti organizačních forem výuky , které se začínají uplatňovat ve stále větší
míře na českých školách, jsou školní projekty. Zatím pouze jako doplňující prvek stávajících forem v rámci
primárního, sekundárního i terciárního školství zahrnujícího také přípravu budoucích učitelů. Školní projekty nejen
že integrují stávající aktivizující metody a formy výuky jako např. praktické cvičení, exkurzi, seminář, ale navíc tyto
formy efektivně propojují.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (29.03.2019)

Kasíková, H. : Kooperativní učení a kooperativní škola. Portál: Praha 1997.

Kašová, J. a kol. : Škola trochu jinak: Projektové vyučování v teorii i praxi. Kroměříž: Iuventa 1995.

Pumpr,V., Beneš, P., Herink, J. : K projektovému vyučování v chemii a zeměpisu na ZŠ I. Texty pro pedagogický experiment. Praha: Výzkumný ústav pedagogický 2001.

Pumpr,V., Beneš, P., Herink, J. : K projektovému vyučování v chemii a zeměpisu na ZŠ II. Texty pro pedagogický experiment. Praha: Výzkumný ústav pedagogický 2002.

Švecová, M.. 2001. Teorie a praxe školních projektů ve výuce přírodopisu,biologie a ekologie. Praha: Karolinum 2001.

Valenta, J. a kol. : Pohledy. Projektová metody ve škole a za školou. Artama- STD: Praha 1993.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (29.03.2019)
  • návrh školního projektu a jeho rozpracování (písemná práce)

  • prezentace a obhajoba připraveného projektu

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (29.03.2019)

1. Projektová výuka - otevřené vyučování, charakteristika formy výuky, přednosti a úskalí, úloha učitele a žáka

2. Projektové vyučování u nás a v zahraničí - zkušenosti s realizací této formy výuky ve školní praxi, příklady školních projektů z Rakouska, Německa, Maďarska, mezinárodní soutěže s využitím školních projektů

3. Pedagogické aspekty projektového vyučování - kooperace, vytváření týmů, specifika komunikace v týmu

4. Školní projekty - historie, současnost a perspektivy jejich zařazování do výuky, teoretická a praktická východiska tvorby projektů

5. Školní projekt jako prostředek environmentální výchovy - integrace vyučovacích předmětů vytipování okruhů učiva stanovených kurikulárními dokumenty vhodných k vytvoření školního projektu

6. Modelové příklady školních projektů ve výuce přírodovědných předmětů (mezifakultní spolupráce, spolupráce s centry ekologické výchovy a s fakultními učiteli)

7.Tvorba vlastních projektů posluchači, jejich prezentace a ověřování v rámci pedagogických praxích na školách, spolupráce s fakultními učiteli

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK