PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Repetitorium biologie pro učitele I - MB180P31
Anglický název: Recapitulation of biology I
Český název: Repetitorium biologie pro učitele I
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Olga Rothová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
RNDr. Olga Rothová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB180P22
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (01.05.2014)
V rámci předmětu bude postupně zopakováno učivo biologie potřebné pro složení SZZ z biologie a didaktiky biologie se zřetelem k současně platnému RVP. Do Repetitoria biologie podle RVP I bude zařazena: obecná biologie (vznik a vývoj života, buněčná a molekulární biologie), genetika (základy dědičnosti, genetika populací, genetika člověka), viry, bakterie(u všech skupin stavba a funkce).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (01.05.2014)

Rozsypal S.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003

Jelínek, Zicháček: Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc 2006

Campbell, N.A.: Biologie, Computer press, Brno 2006

Předmět má také svůj profil na portálu Moodle. Heslo bude studentům zapsaným na předmět sděleno na začátku semestru.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Olga Rothová, Ph.D. (25.09.2018)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. K získání zápočtu je i nutná dostatečná docházka.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Olga Rothová, Ph.D. (25.09.2018)

V předmětu je probírána buněčná biologie (A. Morávková) a genetika (O.Rothová). Osnova předmětu sleduje RVP G, rozsah odpovídá požadavkům SZZk z daného tematiského okruhu.

Prokaryotní buňka; stavba, buněčné struktury a jejich funkce; konjugace, transfekce, transdukce

Eukaryotní buňka; stavba; buněčné struktury a organely, včetně jejich funkce a metod studia;

Živočišná buňka; buněčná organizace a pohyb; organely, typu cytoskeletu, molekulární motory; způsoby pohybu eukaryotní buňky

Bioembrány; propustnost, transport látek, elektrické vlastnosti a jejich využití, endocytóza a exocytóza

Buněčné jádro; interfázní jádro; chromozomy, chromatin; jadérko; jaderné dělení - mitóza a meióza

Buněčný cyklus; význam; fáze cyklu a jeho molekulární regulace; jaderné a buněčné dělení; cytokineze u rostlin a živočichů

Proteiny; primární struktura, typy sekundárních struktur, terciární a kvartérní struktury; chemické složení a způsob syntézy; konformace proteinu a její změny; vazebné vlastnosti proteinů; proteinové komplexy

Funkce proteinů a jejich regulace; enzym, přenašeč, receptor, protilátka; vazba ligandu; alosterie; posttranslační modifikace

Katalýza; základní typy katalýzy, kinetika enzymových reakcí, regulace enzymů

Metabolizmus buňky; hlavní katabolické a anabolické dráhy; výměna látek a energie s prostředím; kompartmentace; spřažení endergonických a exergonických pochodů

Energetický metabolizmus heterotrofní buňky; mitochondrie; oxidačně-redukční reakce; transport elektronů; oxidativní fosforylace

Přenos signálů; přenos signálu mezi buňkami; hormon, receptor, druhý posel; příklad přenosu signálu při regulaci metabolizmu

Regulace genové exprese; struktura genu; regulační úseky na DNA; proteiny vázající se na DNA; regulace transkripce - příklady; role RNA v regulaci genové exprese 2

Nukleové kyseliny; typy a struktura; replikace DNA; genetický kód; druhy a funkce RNA 18. Genetická informace; struktura prokaryotních a eukaryotních genů a genomů; vertikální a horizontální přenos dědičné informace

Centrální dogma molekulární biologie; uchovávání a přenos genetické informace;

Transkripce; molekulárně-biologická definice genu; regulace; operonový model; cis-elementy; transkripční regulátory; vznik a funkce mRNA

Translace; ribozom; genetický kód; druhy RNA účastné translace; úpravy nově vznikajících proteinů

Základy genetiky; gen; Mendelovy zákony; volná kombinovatelnost, genová vazba, genové interakce

Genetické aspekty sexuality; genetické a negetické určení pohlaví, chromosomové určení pohlaví, pohlavně vázaná dědičnost; formy přenosu genetického materiálu u bakterií

Mutace genové, chromozomové a genomové

Mimojaderná dědičnost. Kvantitativně děděné znaky

Genetika člověka

Základy populační a evoluční genetiky

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK