Ochrana člověka za mimořádných událostí - MB180P25
Anglický název: Protection of population during extraordinary situations
Český název: Ochrana člověka za mimořádných událostí
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [dny]
Počet míst: 21
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: V akademickém roce 2021-2022 bude předmět realizován blokově pátek až neděle13. 5. - 15. 5. 9:00-18:00
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Roman Říha
Je korekvizitou pro: MB180C40
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V akademickém roce 2021-2022 bude předmět realizován blokově ve formě pátek + sobota + neděle 13. 5. - 15. 5. 9:00-18:00 v obci Tetín (okres Beroun) včetně terénních součástí kurzu.

Tento kurz seznamuje studenty se základními úkoly ochrany obyvatelstva a poskytuje možná řešení nejčastějších mimořádných událostí. Kurz zahrnuje praktický výcvik v používání individuálních ochranných prostředků. Součástí kurzu jsou také diskuse s členy integrovaného záchranného systému, aby byly pochopeny principy a poslání bezpečnostních a záchranných služeb.

Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů ve vzdělávání a v souvisejících činnostech a poskytují žákům a studentům potřebné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (§ 29 zákona 561/2004 Sb., O předškolním, základním , středním, vyšším odborném a dalším vzděláváním, ve znění pozdějších předpisů). Proto by měl mít každý učitel základní znalosti a dovednosti na takové úrovni, aby byl schopen nejen předcházet mimořádným událostem, ale přiměřeně chránit nejen sebe, ale především jemu svěřené žáky.

Cílem předmětu je také rozvinout gramotnost účastníků v krizové legislativě (především ústavní Zákon 110/1998 Sb. o Bezpečnosti ČR a Zákon 240/2000 Sb. krizový zákonů tak, aby získali kompetence pro řešení situací vzniklých v době vyhlášeného krizového stavu tak, aby si byli vědomi svých práv a povinností. K objasnění principů a procesů je zcela zásadní o tématech diskutovat a kriticky o nich uvažovat.


Poslední úprava: Říha Roman, Ing. (05.09.2021)
Cíl předmětu

Cílem programu je připravit absolventy/-tky účinně reagovat na vzniklé běžné rizikové i mimořádné události související s výkonem jejich povolání, tj. budou schopni v případě mimořádné události adekvátně ochránit sebe a žáky.

Poslední úprava: Havlová Michaela, Mgr. (08.10.2012)
Literatura -

Doporučená literatura:

 • Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR. Ochrana člověka za mimořádných událostí: Příručka pro učitele základních a středních škol. 2. vydání - opravené a rozšířené. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o., 2003. ISBN 80-86640-08-6. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/soubor/proskoly-pdf.aspx
 • Pro případ ohrožení: Příručka pro obyvatele. Praha: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2001. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/soubor/cz-pdf.aspx
 • Sebeochrana obyvatelstva ukrytím: Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Praha: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2001. Dostupné z: www.hzscr.cz/soubor/prirucka-pdf.aspx
 • Marádová, E. a kol.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Sebeochrana a vzájemná pomoc. Učební texty pro občanskou a rodinnou výchovu na ZŠ. Praha: Fortuna, 2002.
 • Herink, J., Balek, V.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní pohromy. Učební texty pro zeměpis a přírodopis na ZŠ. Praha: Fortuna, 2002.
 • Beneš, P. a kol.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie. Učební texty pro chemii a fyziku na ZŠ. Praha: Fortuna, 2002.

 Informační on-line kanály:

 • https://www.facebook.com/O%C4%8CMU-Ochrana-%C4%8Dlov%C4%9Bka-za-mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%BDch-ud%C3%A1lost%C3%AD-111054523794709
 • https://www.facebook.com/hasicskyzachrannysborcr
 • https://www.facebook.com/vedaCT24

Vědecké články:

 • https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09653560210435803/full/html
 • https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/195163
 • http://dspace5.vsb.cz/bitstream/handle/10084/134126/Spektrum_2018_2-3_Riha.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Poslední úprava: Říha Roman, Ing. (23.10.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Aktivní účast na kurzu maximální počet absencí je 180 minut. Kurz bude zakončen písemným testem. Otázky budou strikně z obsahu kurzu.

V případě nutnosti realizovat kurz distanční formou výuky neplatí výše uvedené a požadavky ke kontrole studia jsou stanoveny takto: odevzdat minimálně 80% zadaných týdenních úkolů a účast na alespoň 80 % online setkáních v době rozvrhované výuky.

 

 

Poslední úprava: Říha Roman, Ing. (20.04.2022)
Sylabus -

1. Ochrana obyvatelstva

    Úvod do studia předmětu, podmínky klasifikace a absolvování předmětu.
    Vysvětlení základních pojmů: bezpečnostní systém státu, mimořádná událost, krizový stav atd.

    Základní úkoly ochrany obyvatelstva: varování, vyrozumění, nouzové přežití, evakuace, prostředky individuální ochrany.
    Praktický výcvik v používání jednotlivých ochranných pomůcek a improvizované ochrany těla a dýchacích cest.

    Řešení konkrétních mimořádných událostí typických pro Českou republiku s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost žáků.
    Například: povodně, bouřky, dopravní nehody, úniky CBRN látek.

    Integrovaný záchranný systém - kontext a poslání základních a ostatních složek IZS.
    Tísňové linky v České republice.
    Praktický nácvik operačního řízení sil a prostředků hasičské techniky pro pochopení časů dojezdů a koordinaci systému.
    Diskuze s členy IZS.

2. První pomoc

    První pomoc v souvislosti s mimořádnými událostmi se zaměřením na třídění raněných.
    Základy první pomoci ve vzdálených oblastech, vybavení expediční lékárničky.

3. Význam ozbrojených sil v demokratické společnosti

    Funkce a možnosti ozbrojených sil v českém bezpečnostním systému.

4. Zdravotní a dopravní výchova

    Specifické tipy pro učitele k prevenci incidentů a ochraně zdraví žáků.
    Volba bezpečné cesty do školy, na výlety, pravidla pohybu ve skupině atd.
    Základy první psychologické pomoci / krizové intervence.

5. Praxe

    V rámci kurzu je kladen důraz na praktické nácviky pro
    zopakování teoretických znalostí z oblasti ochrany obyvatelstva, 
    první pomoci a laického zdolávání požárů.

Výuka v LS 2021/2022 bude zahájena dne: 13.5. a dále bude pokračovat 14.5. a 15.5 formou celodenní výuky.

V případě vynucené online/distanční výuky probíhá výuka v rozvrhovaném čase v prostředí GoogleClassroom. Nebude-li možná
fyzická účast na prvním setkání v semestru, proběhne touto formou online meetingu k němuž obdrží zapsaní studenti emailem pozvánku.
Aktuality a veškeré informace jsou poskytovány v uvedeném kurzu:  

Elektronické materiály, konkrétní rozložení témat a zadání seminárních prací budou zahrnuty do GoogleClassroom.

Poslední úprava: Říha Roman, Ing. (22.11.2021)
Vstupní požadavky -

Předpokladem pro absolvování kurzu je alespoň průměrná fyzická a duševní zdatnost.

V případě, že máte fyzické nebo psychické omezení (i když není lékařsky diagnostikováno), kontaktujte garanta předmětu (Ing. Roman Říha, roman.riha@natur.cuni.cz).

 

Poslední úprava: Říha Roman, Ing. (05.09.2021)