PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ochrana člověka za mimořádných událostí - MB180P25
Anglický název: Protection of population during extraordinary situations
Český název: Ochrana člověka za mimořádných událostí
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 1 [dny]
Počet míst: 21
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Ing. Roman Říha
Vyučující: Mgr. Kateřina Nodžáková
Ing. Roman Říha
Prerekvizity : {Jeden z předmětů: MB180C25, MB180C25P, MB180C25T.}
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Roman Říha (16.12.2018)
Tento předmět seznamuje posluchače se základními úkoly ochrany obyvatelstva a podává možná řešení nejčastějších mimořádných událostí. Součástí jsou i praktické nácviky použití individuálních ochranných pomůcek. Součástí kurzu jsou i besedy s členy Integrovaného záchranného systému, které nabízejí nezkreslený pohled na průběh mimořádných událostí očima profesionálních záchranářů a dovolují pochopení principů a poslání bezpečnostních a záchranných složek.

Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (§ 29 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Každý učitel by proto měl mít základní znalosti a dovednosti na takové úrovni, aby dokázal nejenom předcházet mimořádným událostem, ale aby v případě potřeby adekvátně ochránil nejenom sebe, ale především svěřené žáky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (08.10.2012)

Cílem programu je připravit absolventy/-tky účinně reagovat na vzniklé běžné rizikové i mimořádné události související s výkonem jejich povolání, tj. budou schopni v případě mimořádné události adekvátně ochránit sebe a žáky.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (31.07.2017)

Doporučená literatura:

 • Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR. Ochrana člověka za mimořádných událostí: Příručka pro učitele základních a středních škol. 2. vydání - opravené a rozšířené. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o., 2003. ISBN 80-86640-08-6. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/soubor/proskoly-pdf.aspx
 • Pro případ ohrožení: Příručka pro obyvatele. Praha: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2001. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/soubor/cz-pdf.aspx
 • Sebeochrana obyvatelstva ukrytím: Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Praha: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2001. Dostupné z: www.hzscr.cz/soubor/prirucka-pdf.aspx
 • Marádová, E. a kol.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Sebeochrana a vzájemná pomoc. Učební texty pro občanskou a rodinnou výchovu na ZŠ. Praha: Fortuna, 2002.
 • Herink, J., Balek, V.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní pohromy. Učební texty pro zeměpis a přírodopis na ZŠ. Praha: Fortuna, 2002.
 • Beneš, P. a kol.: Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie. Učební texty pro chemii a fyziku na ZŠ. Praha: Fortuna, 2002.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Roman Říha (09.02.2018)

Součástí hodnocení je aktivní účast na cvičeních, maximální počet absencí jsou dvě cvičení. Předmět bude zakončen písemným testem. Otázky budou z látky probírané v průběhu kurzu.  

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Roman Říha (22.12.2018)

1. Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 • Úvod do studia předmětu, seznámení s klasifikací a zakončení předmětu.
 • Vysvětlení základních pojmů: Bezpečnostní systém státu, mimořádná událost, krizový stav apod.
 • Základní úkoly ochrany obyvatelstva: Varování, vyrozumění, nouzové přežití, evakuace, prostředky individuální ochrany
 • Praktický nácvik použití individuálních ochranných pomůcek i improvizované ochrany těla a dýchacích cest.
 • Řešení konkrétních mimořádných událostí typických pro ČR s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost žáků. 
 • Např.: povodně, větrné smršti, dopravní nehody, úniky CBRN látek. 
 • Integrovaný záchranný systém - kontext a poslání základních a ostatních složek IZS.
 • Tísňové linky v prostředí ČR.
 • Praktický nácvik nasazování sil a prostředků techniky HZS pro pochopení dojezdových časů a systému koordinace.
 • Besedy s členy IZS.

2. První pomoc

 • První pomoc v kontextu mimořádných událostí se zaměřením na laické třídění raněných.
 • Základy PP v odlehlých oblastech, vybavení expediční lékárny.

3. Význam ozbrojených sil v demokratické společnosti

 • Osvětlení funkce a možností ozbrojených sil v bezpečnostním systému ČR. 

4. Péče o zdraví a dopravní výchova

 • Konkrétní typy pro pedagogy ve vztahu k prevenci mimořádných událostí a poškození zdraví žáků.
 • Možnosti volby bezpečné cesty do školy, na výlety, pravidla pohybu ve skupině apod. 
 • Základy první psychické pomoci / krizové intervence. Vstupní požadavky
Poslední úprava: Ing. Roman Říha (16.12.2018)

Vstupním předpokladem kurzu je alespoň průměrná fyzická i psychická zdatnost.

V případě, že máte fyzické či psychické omezení (i třeba lékařsky nediagnostikované), ozvěte se při zápisu garantovi kurzu (Ing. Roman Říha, roman.riha@natur.cuni.cz) a domluvte se, jestli je Vaše účast vhodná či jakým způsobem lze výuku přizpůsobit.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK