PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Didaktika biologie - MB180P01
Anglický název: Didactic of Biology
Český název: Didaktika biologie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB180C33
Garant: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Neslučitelnost : MB180C33
Je neslučitelnost pro: MB180C33
Ve slož. korekvizitě pro: MB180C17, MB180C34
Anotace -
Poslední úprava: VECIZ (03.05.2002)

Výběr, strukturace a transformace biologické učiva do učebních osnov ZŠ a SŠ. Metody a organizační formy výuky biologie, hodnocení výsledků výuky, tvorba didaktických testů a evaluační kritéria; modernizace vyučovacích podmínek, uplatnění IKT.
Praktická cvičení.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (18.04.2012)

Altmann, A. : Metody a zásady ve výuce biologie. SPN: Praha 1975.

Altmann, A. : Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. SPN: Praha 1975.

Hrabal, V. a kol. : Testy a testování ve škole. UK PedF: Praha 1994.

Petty, G. : Moderní vyučování. Portál:Praha 1996.

Průcha, J. : Pedagogická evaluace. MU: Brno 1996.

Skalková, J. : Obecná pedagogika. ISV: Praha 1999.

Švecová, M. a kol. : Cvičení z didaktiky biologie I. Karolinum: Praha 2000.

Švecová, M. : Teorie a praxe zařazení školních projektů ve výuce přírodopisu, biologie a

ekologie. Karolinum: Praha 2001.

Standard základního vzdělávání

Standard čtyřletého gymnázia

Osnovy pro gymnázia

Vzdělávací programy : Základní škola, Obecná škola, Národní škola

Národní program rozvoje vzdělávání ( Bílá kniha)

Státní program EVVO

Učebnice přírodopisu pro základní školy

Učebnice biologie pro střední školy

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (02.11.2011)
  • ústní zkouška
  • písemná práce dle výběru: didaktický test s využitím různých typů položek, návrh monotematické exkurze, návrh komplexní exkurze s využitím chráněných území, recenze vybrané učebnice s využitím SWOT analýzy

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (18.04.2012)

1. Vymezení předmětu didaktika biologie , oborová didaktika

návaznosti na pedagogiku, psychologii, biologické vědní disciplíny

2. Učební dokumenty , vzdělávací programy

učební plány a osnovy pro výuku přírodopisu na ZŠ a SŠ , zařazení přírodopisu ve

vzdělávacích programech na ZŠ, specifika jednotlivých vzdělávacích programů ve vztahu

k přírodním vědám

Přírodovědné vzdělávání v rámci EU

národní a školní kurikulum, nové trendy ve výuce přírodovědných předmětů ( integrace,

projekty, tvorba širších oblastí nadřazených předmětům, přírodní vědy a jejich výuka ve

státech EU)

3. Cíle výuky přírodopisu a biologie na různých stupních a typech škol

klasifikace cílů , stanovení výchovně vzdělávacího cíle, Magerova metoda

4. Učebnice pro výuku přírodopisu na základní škole a na gymnáziu,

funkce, strukturní prvky, seznamy učebnic schválených MŠMT ČR, schvalovací doložka,

recenze učebnic, hodnocení obsahu učiva v učebnicích s využitím různých kriterií,

specifika jednotlivých řad, učebnic, strukturace učiva

5. Vyučovací metody

přehled a příklady jejich využití ve výuce biologie vzhledem ke specifikům různých

věkových kategorií žáků, návaznosti především na psychologii a pedagogiku, motivace

žáků

6. Vyučovací metody aktivizující žáky

zařazení problémových metod - pozorování a pokus, autodidaktické metody - práce

s pracovními listy a sešity, populárně vědeckou literaturou, určovacími klíči, atlasy

7. Klasické a moderní vyučovací prostředky

nástěnný obraz (ukázky , kritéria pro výběr tohoto typu pomůcek) , folie

přírodniny, herbáře, lihové preparáty, vycpaniny, využití multimédií

8. Vytváření pojmů a biologický nákres

induktivní a deduktivní způsob, alternativní přístupy k vytváření pojmů, zásady při

jejich tvorbě (nadřazenost, souřadnost, podřazenost), pojmová nejednotnost v používání

pojmů v učebnicích, nákres , typy nákresu, zařazení ve výuce, náčrtníky používané

v biologii

9. Příprava na vyučovací hodinu

metodické pokyny ke zpracování přípravy, ukázky konkrétního rozpracování VH pro

úroveň ZŠ a SŠ

10. Problémové úlohy a jejich zařazení v přírodopise a v biologii

východiska tvorby problémových úloh , jejich třídění a využití ve výuce, příklady

problémových úloh a jejich uplatnění při výuce různých biologických oborů

11. Hodnocení výsledků výuky biologie

kvalitativní a kvantitativní hodnocení žáků ve vztahu k výuce biologie, didaktický test -

varianty a typy testů, teorie a praxe tvorby testových položek, zpracování a interpretace

výsledků testů a uplatnění při hodnocení výsledků výuky v biologii, mezinárodní

programy TIMSS a PISA

12. Výchova ve výuce biologie

složky výchovy z hlediska cílů, zdravý životní styl, protidrogová prevence

Environmentální (ekologická) výchova a vzdělávání

vymezení pojmů : ekologie, životní prostředí, ochrana přírody,

environmentální aspekty v učivu biologie a způsoby jejich zařazení ve výuce,

ekologicky orientované ZŠ, ekologické projekty, centra ekologické výchovy

nejnovější trendy v mezinárodní environmentální výchově, soutěže v oblasti EV

13. Organizační formy výuky přírodopisu a biologie

VH, laboratorní práce, seminář z biologie, praktická cvičení a exkurze (charakteristika,

zařazení, příklady), skupinové vyučování, didaktické hry, školní projekty, Biologické

soutěže a možnosti uplatnění tvůrčí činnosti žáků základních a středních škol

14. Specifika výuky geologických věd

historie a současnost výuky geologických věd na ZŠ a SŠ, odlišnosti od věd biologických,

specifické vyučovací prostředky , příklady motivace žáků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK