PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Komplexní krizová komunikace - MB180C46
Anglický název: Complex communication in crisis situations
Český název: Komplexní krizová komunikace
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Formulář pro náhradníky: http://bit.ly/PPnahradnici
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Radim Kuba
Vyučující: Mgr. Radim Kuba
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (26.09.2020)
Předmět je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřením na krizové situace ve školní praxi i mimo ni. Účastníci kurzu si osvojí techniky tzv. „krizové intervence“. Studenti získají základní teoretické znalosti i praktické dovednosti v těchto technikách. Uvedené postupy lze využít jak v běžném pedagogickém prostředí, tak v krizových situacích, se kterými se lidé mohou setkat i v osobním životě.

V první části kurzu budou studenti seznámeni s obecným postupem a terminologií poskytování krizové intervence ‒ definice, význam, charakteristika a průběh krize, typologie krizí a základy práce s člověkem v krizi (technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace, zarámování rozhovoru, zakázka, skrytá zakázka, žádoucí vyrovnávací strategie).

V dalších částech kurzu budou tyto postupy prakticky procvičovány a aplikovány na konkrétních tématech krizových situací. Obecné postupy v nich budou obohaceny o specifika, která dané situace vyžadují. Spektrum témat, které kurz pokrývá, jsou např.: vývojové a tranzitorní krize, akutní stresová reakce, traumatické a posttraumatické stavy, práce s dětmi v krizi, závislosti a psychopatologie, týrání a zneužívání (včetně domácího násilí), smrt, umírání a sebevražedná problematika. Pro mnoho učitelů jsou tyto situace velmi zátěžové, neboť se s nimi doposud nemuseli setkat, či netuší, jak na ně reagovat a jakým způsobem s jednotlivými osobami komunikovat. První kontakt a řešení těchto situací by tedy měli zvládat všichni pedagogové, tedy i vyučující přírodovědných předmětů, a to obzvláště, že se jedná třídní učitele.

Součástí kurzu jsou i témata psychohygieny, význam prevence, přehled možných návazných služeb – tzv. „síť“ (krizová centra, krizové linky, občanské poradny a další zařízení) jakož i možnosti řešení např. ve školním prostředí (např. spolupráce s metodiky prevence, třídními učiteli, školními psychology).

Kurz obsahuje praktické nácviky, řešení modelových situací, diskuse o problematice a sebereflexe pokroku studentů. Tento předmět je rozšířenou verzí kapitol krizové intervence v kurzu Běžná a krizová komunikace (MB180C44), je však plně samonosný a nevyžaduje předchozí absolvování zmíněného kurzu. Komplexní krizová komunikace má za cíl věnovat se tématům podrobněji a zejména s větším množstvím praktických nácviků.

Kurz je volně propojen s předmětem MB180C44 Běžná a krizová komunikace, který se zaměřuje na základní psychosociální rozvoj v problematice komunikace. Tento předmět však není prerekvizitou, oba předměty lze absolvovat nezávisle na sobě.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (26.09.2020)

Základní:

  • VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. 2. vyd. Praha: Portál, 2007.
  • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál 1998
  • LEVINE, A., FREDERICK A. Probouzení tygra: léčení traumatu. Maitrea 2011.
  • BROŽ, F., VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence v kazuistikách. Praha. Portál 2015.


Rozšiřující:

  • ČÁP, J., MAREŠ., J. Psychologie pro učitele.
  • HOLEČEK, V. Psychologie v učitelské praxi. Grada Publishing, a. s.: 2015.
  • VYMĚTAL, Š. Krizová komunikace a komunikace rizika. Vyd. 1, Praha: Grada Publishing, 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2510-9
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (18.09.2020)

Požadavky pro získání zápočtu:

  • účast na výuce (max. 2 absence)
  • písemné zpracování dosaženého osobního pokroku - sebereflexe - v rozsahu minimálně 2 normostran (přesné pokyny budou oznámeny na kurzu)
  • vyřešení 1 modelové situace
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (26.09.2020)

Sylabus „Komplexní krizová komunikace“ LS 2019/2020

(předběžně: středa 16:30-18:45, učebna B2P)   

Vyučující: Radim Kuba

1)     Úvod do kurzu & úvod do krizové komunikace – Radim Kuba (19. 2. 2020)

Úvod do kurzu, seznámení organizací výuky. Obecný úvod do krizové problematiky (krize jako „srážka s překážkou“). Základní charakteristika a význam krizí a vyrovnávacích strategií. Průběh krizí a jejich typologie (krize situační, tranzitorní, vývojové apod.). Hlavní techniky využívané při poskytování krizové intervence – aktivní naslouchání, technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace, zarámování rozhovoru, zakázka, skrytá zakázka).

2)     Tranzitorní a vývojové krize, psychohygiena – Radim Kuba (26. 2. 2020)

Krize z očekávaných životních změn ‒ definice, význam a charakteristika tranzitorních a vývojových krizí (krizové situace spojené s předškolním a školním věkem, dospíváním, dospělostí, seniorským věkem). Duševní hygiena, základní způsoby, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči škodlivým vlivům. Tipy a triky z praxe.

3)     Trauma I: Šokové trauma ‒ akutní stresová reakce – Radim Kuba (4. 3. 2020)

Pokročilejší techniky z krizové intervence, krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru ‒ trauma, stres, akutní reakce na stres, post-trauma. Reakce alfa a beta, práce s traumatizovaným člověkem v místě události (příchod a pozdrav, uklidnění, odchod do bezpečí, potřeby a provázení). Techniky a tipy pro komunikaci, emoce v těchto situacích a práce s nimi.

4)     Trauma II: Hromadná neštěstí, posttrauma, mezigenerační přenos traumatu, vývojové trauma  – Radim Kuba (11. 3. 2020)

Odlišnosti hromadného zasažení krizovou situací a individuálního neštěstí (s návazností na mezigenerační přenos traumatu). Obecný přesah do organizace záchranných akcí a význam psychologické první pomoci. Faktory ovlivňující sílu projevu a následků traumatických situací. Fáze rozvoje traumatu, rozvoj posttraumatické stresové reakce a možnosti jejího rozeznání. Vývojové trauma a význam citové vazby (teorie attachmentu). Možnosti odborné pomoci.

5)     Speciální témata v KI I: Výrazné osobnostní rysy klienta, psychopatologie, závislosti – Radim Kuba (18. 3. 2020)

Práce s člověkem v krizi s ohledem na jeho projevy a výrazné osobnostní rysy (práce s agresí, s klientem vzbuzujícím silné emoce apod.). Krize v kontextu psychopatologie - závislosti (osoby závislé, osoby blízké závislému), psychické změny u člověka.

6)     Speciální témata v KI II: Týrání a zneužívání, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, právní aspekty – Radim Kuba (25. 3. 2020)

Problematika týraných a zneužívaných lidí (včetně tzv. domácího násilí a možnosti práce a pomoci zasaženým osobám). Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování – rozeznání a techniky práce s žáky/dospělými.  Základy právních norem – ohlašovací povinnost, trestní oznámení apod.

7)     Problematika smrti a umírání – Radim Kuba (1. 4. 2020)

Krize spojené se smrtí a umíráním. Pojetí smrti, představy o smrti. Smrt jako nedílná součást života a význam rituálů (pohřeb, truchlení). Fáze umírání (reakce šoku a fáze popření, fáze zlosti a hněvu, fáze smlouvání, fáze deprese, fáze smíření/rezignace).

8)     Sebevražedná tematika – Radim Kuba (8. 4. 2020)

Sebevražedná tematika – postoj k sebevrahům, předsudky a mýty o sebevraždách. Očekávání od smrti – impulzivnost sebevražd, bilanční sebevraždy. Ringelům presucidální syndrom, rizikové faktory. Techniky práce s člověkem se sebevražednými myšlenkami – pojmenování sebevraždy, kompetence klienta a interventa, dohoda o odložení suicidia a plán.

9)     Specifika práce s dětmi v krizi – Radim Kuba (15. 4. 2020)

Odlišnosti poskytování krizové intervence u dětí a dospělých. Význam „normálu“ pro děti po krizové situaci, další potřeby dětí a jejich sycení. Vějíř možností vs. vlastní návrhy. Význam her a dalších aktivit vs. popisy emocí.

10)      Krizová problematika ve školním prostředí, význam prevence, možnosti odborné pomoci a vzdělávání – Radim Kuba (22. 4. 2020)

Možnosti práce s dětmi v krizi ve školním prostředí a spolupráce s odborníky v místě (školní psycholog, preventisté). Význam a charakteristika primární prevence a třídnických hodin. Síť odborných pracovišť, kam se lze obrátit – specializovaná odborná pracoviště. Nejznámější příklady ambulantní pomoci ‒ občanské poradny a krizová centra. Možnosti telefonické krizové pomoci (krizové linky).

11)      Řešení modelových situací I (zápočty) – Radim Kuba (29. 4. 2020)

12)      Řešení modelových situací II (zápočty) – Radim Kuba (6. 5. 2020)

13)      Řešení modelových situací III (zápočty) – Radim Kuba (13. 5. 2020)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK