PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Komplexní krizová komunikace - MB180C46
Anglický název: Complex communication in crisis situations
Český název: Komplexní krizová komunikace
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Radim Kuba
Vyučující: Mgr. Radim Kuba
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (28.10.2019)
Předmět je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřením na krizové situace ve školní praxi i mimo ni. Účastníci kurzu si osvojí techniky tzv. „krizové intervence“. Studenti získají základní teoretické znalosti i praktické dovednosti v těchto technikách. Uvedené postupy lze využít jak v běžném pedagogickém prostředí, tak v krizových situacích, se kterými se lidé mohou setkat i v osobním životě.

V první části kurzu budou studenti seznámeni s obecným postupem a terminologií poskytování krizové intervence ‒ definice, význam, charakteristika a průběh krize, typologie krizí a základy práce s člověkem v krizi (technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace, zarámování rozhovoru, zakázka, skrytá zakázka, žádoucí vyrovnávací strategie).

V dalších částech kurzu budou tyto postupy prakticky procvičovány a aplikovány na konkrétních tématech krizových situací. Obecné postupy v nich budou obohaceny o specifika, která dané situace vyžadují. Spektrum témat, které kurz pokrývá, jsou např.: vývojové a tranzitorní krize, akutní stresová reakce, traumatické a posttraumatické stavy, práce s dětmi v krizi, závislosti a psychopatologie, týrání a zneužívání (včetně domácího násilí), smrt, umírání a sebevražedná problematika. Pro mnoho učitelů jsou tyto situace velmi zátěžové, neboť se s nimi doposud nemuseli setkat, či netuší, jak na ně reagovat a jakým způsobem s jednotlivými osobami komunikovat. První kontakt a řešení těchto situací by tedy měli zvládat všichni pedagogové, tedy i vyučující přírodovědných předmětů, a to obzvláště, že se jedná třídní učitele.

Součástí kurzu jsou i témata psychohygieny, význam prevence, přehled možných návazných služeb – tzv. „síť“ (krizová centra, krizové linky, občanské poradny a další zařízení) jakož i možnosti řešení např. ve školním prostředí (např. spolupráce s metodiky prevence, třídními učiteli, školními psychology).

Kurz obsahuje praktické nácviky, řešení modelových situací, diskuse o problematice a sebereflexe pokroku studentů. Tento předmět je rozšířenou verzí kapitol krizové intervence v kurzu Běžná a krizová komunikace (MB180C44), je však plně samonosný a nevyžaduje předchozí absolvování zmíněného kurzu. Komplexní krizová komunikace má za cíl věnovat se tématům podrobněji a zejména s větším množstvím praktických nácviků.

Kurz je volně propojen s předmětem MB180C44 Běžná a krizová komunikace, který se zaměřuje na základní psychosociální rozvoj v problematice komunikace. Tento předmět však není prerekvizitou, oba předměty lze absolvovat nezávisle na sobě.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (15.09.2019)

Základní:

  • * VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. 2. vyd. Praha: Portál, 2007.
  • * HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál 1998
  • * LEVINE, A., FREDERICK A. Probouzení tygra: léčení traumatu. Maitrea 2011.
  • * BROŽ, F., VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence v kazuistikách. Praha. Portál 2015.


Rozšiřující:

  • * ČÁP, J., MAREŠ., J. Psychologie pro učitele.
  • * HOLEČEK, V. Psychologie v učitelské praxi. Grada Publishing, a. s.: 2015.
  • * VYMĚTAL, Š. Krizová komunikace a komunikace rizika. Vyd. 1, Praha: Grada Publishing, 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2510-9
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (15.09.2019)

Požadavky pro získání zápočtu:

  • * účast na výuce (max. 2 absence)
  • * písemné zpracování dosaženého osobního pokroku - sebereflexe - v rozsahu minimálně 2 normostran (přesné pokyny budou oznámeny na kurzu)
  • * vyřešení 1 modelové situace
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK