PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Komplexní krizová komunikace - MB180C46
Anglický název: Complex communication in crisis situations
Český název: Komplexní krizová komunikace
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 17
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Formulář pro náhradníky:
Další informace: http://bit.ly/PPnahradnici
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Radim Kuba
Vyučující: Mgr. Radim Kuba
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (30.01.2022)

UPOZORNĚNÍ: V letním semestru 2021/22 bude tento předmět (MB180C46) organizován následovně: předmět bude vyučován v časech rozvržených dle SIS (každou středu odpoledne v čase 16:30-18:45). Celkem se bude jednat o 14 lekcí.
V případě, že aktuální hygienická pravidla a nařízení nebudou umožňovat prezenční průběh praktických výuk daného typu, bude výuka probíhat sychnronní distanční formou ("Google Meet" v čase výuky). Vzhledem k obsahu kurzu prosím, aby si účastníci pro případ distanční formy předem zajistili vhodné vybavení - funkční webkameru a mikrofon, které jsou nezbytné pro nácvik komunikačních technik.

--------------------------------------------------


Předmět je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřením na krizové situace ve školní praxi i mimo ni. Účastníci kurzu si osvojí techniky tzv. „krizové intervence“. Studenti získají základní teoretické znalosti i praktické dovednosti v těchto technikách. Uvedené postupy lze využít jak v běžném pedagogickém prostředí, tak v krizových situacích, se kterými se lidé mohou setkat i v osobním životě.

V první části kurzu budou studenti seznámeni s obecným postupem a terminologií poskytování krizové intervence ‒ definice, význam, charakteristika a průběh krize, typologie krizí a základy práce s člověkem v krizi (technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace, zarámování rozhovoru, zakázka, skrytá zakázka, žádoucí vyrovnávací strategie).

V dalších částech kurzu budou tyto postupy prakticky procvičovány a aplikovány na konkrétních tématech krizových situací. Obecné postupy v nich budou obohaceny o specifika, která dané situace vyžadují. Kurz pokrývá široké spektrum témat - např. vývojové a tranzitorní krize, akutní stresová reakce, traumatické a posttraumatické stavy, práce s dětmi v krizi, závislosti a psychopatologie, týrání a zneužívání (včetně domácího násilí), smrt, umírání a sebevražedná problematika. Pro mnoho učitelů jsou tyto situace velmi zátěžové, neboť se s nimi doposud nemuseli setkat, či netuší, jak na ně reagovat a jakým způsobem s jednotlivými osobami komunikovat. První kontakt a řešení těchto situací by tedy měli zvládat všichni pedagogové, tedy i vyučující přírodovědných předmětů, a to obzvláště, že se jedná třídní učitele.

Součástí kurzu jsou i témata psychohygieny, význam prevence, přehled možných návazných služeb – tzv. „síť“ (krizová centra, krizové linky, občanské poradny a další zařízení) jakož i možnosti řešení např. ve školním prostředí (např. spolupráce s metodiky prevence, třídními učiteli, školními psychology).

Kurz obsahuje praktické nácviky, řešení modelových situací, diskuse o problematice a sebereflexe pokroku studentů. Tento předmět je rozšířenou verzí kapitol krizové intervence v kurzu Běžná a krizová komunikace (MB180C44), který se zaměřuje spíše na základní psychosociální rozvoj v problematice komunikace a pedagogickou komunikaci. Předmět "Komplexní krizová komunikaceje" je s "Běžnou a krizovou komunikací" volně propojen, je však plně samonosný a nevyžaduje předchozí absolvování zmíněného kurzu (předmět není prerekvizitou, oba předměty lze absolvovat nezávisle na sobě). Komplexní krizová komunikace má za cíl věnovat se krizovým tématům podrobněji a zejména s větším množstvím praktických nácviků.

Cílem předmětu je i rozvinout kompetence účastníků pro distanční výuku, která může být doplňkem pro prezenční formy, a naznačit cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u žáků formou zaměření se na specifika distanční komunikace. Věnuje se rozdílům distanční a prezenční komunikace z hlediska sociální psychologie a pedagogické praxe, probírány jsou výhody a nevýhody distačního způsobu interakcí mezi lidmi. Opomenut není ani význam a základní techniky psychohygieny, která hraje významnou roli v rámci přechodu na distanční způsob komunikace.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (26.09.2020)

Základní:

 • VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. 2. vyd. Praha: Portál, 2007.
 • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál 1998
 • LEVINE, A., FREDERICK A. Probouzení tygra: léčení traumatu. Maitrea 2011.
 • BROŽ, F., VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence v kazuistikách. Praha. Portál 2015.


Rozšiřující:

 • ČÁP, J., MAREŠ., J. Psychologie pro učitele.
 • HOLEČEK, V. Psychologie v učitelské praxi. Grada Publishing, a. s.: 2015.
 • VYMĚTAL, Š. Krizová komunikace a komunikace rizika. Vyd. 1, Praha: Grada Publishing, 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2510-9

Internetová/distanční:

 • FB Náměty a inspirace pro paní učitelky a pány učitele - https://www.facebook.com/groups/408013116062
 • FB Učitelé přírodovědných předmětů - https://www.facebook.com/groups/uciteleprirodovednych
 • FB Náměty a inspirace pro učitele 2.stupně ZŠ + pracovníky se starší mládeží - https://www.facebook.com/groups/1686174311597411
 • FB První pomoc na PřF UK - https://www.facebook.com/prvnipomocprfuk
 • FB Česká psychologie https://www.facebook.com/groups/257954574335307
 • FB Remedium - https://www.facebook.com/REMEDIUMPraha
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (25.01.2022)

Požadavky pro získání zápočtu:

 • zúčastní se první lekce kurzu v plném rozsahu
 • účast na výuce - max. 3 absence rozložené takto: během výukových lekcí (lekce 1-11) lze vyčerpat maximálně 2 absence, během zápočtových lekcí (lekce 12-14) lze vyčerpat maximálně 1 absenci
 • písemné zpracování dosaženého osobního pokroku - sebereflexe - v rozsahu minimálně 3 normostran (přesné pokyny budou oznámeny na kurzu + jsou nahrány v PDF u tohoto předmětu)
 • vyřešení 1 modelové situace v rámci zápočtových lekcí

V případě, že aktuální hygienická pravidla a nařízení nebudou umožňovat prezenční průběh praktických výuk daného typu, bude výuka probíhat distanční formou přes videokonference (Google Meet - je nutné mít funkční webkameru a mikrofon).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (30.01.2022)

Sylabus „Komplexní krizová komunikace“ LS 2021/2022

(předběžně: středa 16:30-18:45, učebna B2P)         Vyučující: Radim Kuba

1)     Úvod do kurzu & úvod do krizové komunikace – Radim Kuba (16. 2. 2022)

Úvod do kurzu, seznámení s organizací výuky. Obecný úvod do krizové problematiky (krize jako „srážka s překážkou“). Základní charakteristika a význam krizí a vyrovnávacích strategií. Průběh krizí a jejich typologie (krize situační, tranzitorní, vývojové apod.). Hlavní techniky využívané při poskytování krizové intervence – aktivní naslouchání, technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace.

2)     Tranzitorní a vývojové krize, psychohygiena – Radim Kuba (23. 2. 2022)

Pokročilejší techniky z krizové intervence (zakázka, skrytá zakázka, ocenění klienta, katastrofický scénář, závěr intervence – plán, shrnutí, edukace apod.). Krize z očekávaných životních změn ‒ definice, význam a charakteristika tranzitorních a vývojových krizí (krizové situace spojené s předškolním a školním věkem, dospíváním, dospělostí, seniorským věkem). Duševní hygiena, základní způsoby, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči škodlivým vlivům. Tipy a triky z praxe.

3)     Trauma I: Šokové trauma ‒ akutní stresová reakce – Radim Kuba (2. 3. 2022)

Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru ‒ trauma, stres, akutní reakce na stres. Reakce alfa a beta, práce s traumatizovaným člověkem v místě události (příchod a pozdrav, uklidnění, odchod do bezpečí, potřeby a provázení). Význam zarámování a sycení potřeb. Techniky a tipy pro komunikaci, emoce v těchto situacích a práce s nimi.

4)     Trauma II: Hromadná neštěstí, vývojové trauma, posttrauma, mezigenerační přenos traumatu – Radim Kuba (9. 3. 2022)

Odlišnosti hromadného zasažení krizovou situací a individuálního neštěstí. Přesah do organizace záchranných akcí a význam psychologické první pomoci. Faktory ovlivňující sílu projevu a následků traumatických situací. Vývojové trauma a význam citové vazby (teorie attachmentu). Fáze rozvoje traumatu, rozvoj posttraumatické stresové reakce a možnosti jejího rozeznání. Mezigenerační přenos traumatu.

5)     Speciální témata v KI I: Výrazné osobnostní rysy klienta, agrese, psychopatologie– Radim Kuba (16. 3. 2022)

Práce s člověkem v krizi s ohledem na jeho projevy a výrazné osobnostní rysy (práce s agresí, s klientem vzbuzujícím silné emoce apod.). Příklady hlavních duševních obtíží – úzkosti, deprese apod.

6)     Speciální témata v KI II: Problematika závislostí – Radim Kuba (23. 3. 2022)

Krize v kontextu psychopatologie – závislosti (osoby závislé, osoby blízké závislému). Fáze závislosti (experimentování, problémové užívání, rozvinutá závislost, v léčbě, doléčování, abstinence, případný relaps), psychické změny u člověka.

7)     Speciální témata v KI III: Týrání a zneužívání, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování – Denisa Průšová + Radim Kuba (30. 3. 2022)

Problematika týraných a zneužívaných lidí (včetně tzv. domácího násilí a možnosti práce a pomoci zasaženým osobám). Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování – rozeznání a techniky práce s žáky/dospělými. 

8)     Problematika smrti a umírání – Radim Kuba (6. 4. 2022)

Krize spojené se ztrátou, smrtí a umíráním. Pojetí smrti, představy o smrti. Smrt jako nedílná součást života a význam rituálů (pohřeb, truchlení). Fáze umírání (reakce šoku a fáze popření, fáze zlosti a hněvu, fáze smlouvání, fáze deprese, fáze smíření/rezignace).

9)     Sebevražedná tematika – Radim Kuba (13. 4. 2022)

Sebevražedná tematika – postoj k sebevrahům, předsudky a mýty o sebevraždách. Očekávání od smrti – impulzivnost sebevražd, bilanční sebevraždy. Ringelův presuicidální syndrom, rizikové faktory. Techniky práce s člověkem se sebevražednými myšlenkami – pojmenování sebevraždy, kompetence klienta a interventa, dohoda o odložení suicidia a plán.

10)      Specifika práce s dětmi v krizi – Radim Kuba (20. 4. 2022)

Odlišnosti poskytování krizové intervence u dětí a dospělých. Význam „normálu“ pro děti po krizové situaci, další potřeby dětí a jejich sycení. Vějíř možností vs. vlastní návrhy. Význam her a dalších aktivit vs. popisy emocí.

11)      Prevence a krizová problematika ve školním prostředí, možnosti odborné pomoci a vzdělávání, právní aspekty – Radim Kuba (27. 4. 2022)

Význam a charakteristika prevence (třídnické hodiny a další formy). Řešení krizových situací ve školním prostředí a spolupráce s odborníky v místě (školní psycholog, preventisté). Historie krizových služeb v ČR, síť odborných pracovišť, kam se lze obrátit – specializovaná odborná pracoviště (nejznámější příklady krizových služeb včetně krizových linek). Chytáky, vyprošťováky a etická dilemata v krizové komunikaci. Právní aspekty práce. Možnosti dalšího vzdělávání. Základy právních norem – ohlašovací povinnost, trestní oznámení apod.

12)      Řešení modelových situací I (zápočty) – Radim Kuba (4. 5. 2022)

13)      Řešení modelových situací II (zápočty) – Radim Kuba (11. 5. 2022)

14)      Řešení modelových situací III (zápočty) – Radim Kuba (18. 5. 2022)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK