PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Učitel jako výzkumník ve vlastní třídě - MB180C45
Anglický název: Teachers as researchers on Biology/Science Education
Český název: Učitel jako výzkumník ve vlastní třídě
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (08.02.2019)
Kurz je vyučován anglicky hostujícím profesorem Andrejem Šorgem Univerzity v Mariboru.
The course is taught in English by Andrej Šorgo from University of Maribor.

V LS 2018/2019 výuka proběhne blokově v průběhu šesti dnů (nebo 12 půldnů) v termínech 25. 2. - 28.2. a 8. 4. - 11. 4. 2019. Celkem 24 vyučovacích hodin.


Jsme v situaci, kdy jsou takřka denně představovány nové obsahy výuky, technologie i výukové metody. Zároveň stávající ani nové praktiky často nepřináší zamýšlené výsledky, což ukazuje na nutnost bádání založeného na důkazech (inquiry based on evidence). Při bádání v rámci výuky mohou učitelé zaujmout různé role. Oni sami se mohou stát předmětem výzkumu včetně svých výukových metod a postupů, mohou se stát partnerem výzkumníků a také přímo výzkumníky. Znalosti a schopnosti použít výzkumné metody mohou učitelům pomoci porozumět výzkumu, který provádí jiní. Zároveň jim vlastní výzkum umožní získat důkazy učení a efektivity provedené výuky z první ruky.
Cílem předmětu je připravit student na to plánovat, provádět výzkum zaměřený na výuku biologie či přírodovědných předmětů a také o něm referovat. Studenti v průběhu přednášky, seminářů a samostatné práce projdou všemi zmíněnými fázemi výzkumu v kontextu jejich konkrétního navrženého pedagogického (didaktického) výzkumu v roli vyučujících, kteří reflektují školní praxi.
Po absolvování předmětu student:
Provede výzkum zaměřený na vzdělávání v biologii/přírodovědných předmětech.
Dodržuje zásady sběru dat a informací, jejich třídění a organizace. Data analyzuje a prezentuje ostatním.
Dodržuje etické zásady ve výzkumu a při publikování výsledků.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (18.02.2018)

StatSoft, Inc. (2013). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft. WEB: http://www.statsoft.com/textbook/.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (18.02.2018)

Aktivní účast na výuce, vypracování samostatného úkolu - provedení výzkumu a jeho prezentování formou krátkého (do 8 stran) výzkumného článku a doprovodného plakátu (posteru). Obhájení dané práce při krátké ústní obhajobě.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (18.02.2018)

Práce bude rozdělena do následujících fází:

 

Definice a formulování výzkumného cíle

Formulace výzkumné otázky

Formulace hypotézy

Definice typu dat/informací, které budou potřeba

 

Přístup k informacím/datům

Typy dat/informací

Jak hledat v akademických databázích

Jak hledat v digitálním prostředí

Zásady sběru dat (pozorování, měření, pokus, historické přístupy, práce v terénu)

 

Vyhodnocení dat/informací

Kvalitativní přístup a jeho zásady

Kvantitativní přístup a jeho zásady

Shrnutí

 

Organizace dat/informací

Zásady popisné statistiky

Prezentace dat formou obrázků, grafů, tabulek, textu

 

Využití dat/informací

Zásady interpretace dat

Jednorozměrné a vícerozměrné statistické metody (univariate and multivariate statistics)

Diskuze

Formulace závěrů

 

Komunikace a využití informací v souladu s etickými zásadami

Etika vědecké práce

Etika publikování (plagiátorství, autorství)

Formy profesionální prezentace

Vědecké psaní jako žánr a jeho pravidla

Ústní prezentace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK