PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Běžná a krizová komunikace ve škole - MB180C44
Anglický název: School communication in normal and problem situations
Český název: Běžná a krizová komunikace ve škole
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D.
Mgr. Radim Kuba
Vyučující: Mgr. Radim Kuba
RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (28.10.2019)
Předmět je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností využitelných ve školní praxi i mimo ni a je vyučován v zimním semestru. Zahrnuje osvojování a základních znalostí i dovedností se zacílením jak na běžné pedagogické prostředí, tak na krizové situace, se kterými se lidé mohou setkat i v osobním životě. Základním cílem je rozvoj atributů potřebných pro práci a interakci s dalšími lidmi (předmět je tedy vhodný i pro studenty neučitelských oborů).
Studenti získají základní orientaci ve vybraných tématech sociální psychologie (sociální percepce, neverbální komunikace, intuice, emoce atd.). Na kurzu se věnujeme i tomu, jakým způsobem je možné řešit konfliktní situace obecně (styly řešení konfliktů) a účastníci získají základní vhled do aspektů práce v týmu/pracovní skupině a týmových rolí (slabé a silné stránky každého z nás).

Studenti také natrénují vhodné způsoby komunikace se školním kolektivem či rodinnými příslušníky žáků. Ze spektra situací, které učitelé mohou ve své praxi řešit, lze uvést např.: interakci s rodiči žáků, kteří v závislosti na situaci nemusí být vždy komunikačně „korektní“ (např. „špatná nálada“ rodičů z důvodu slabých studijních výsledků žáka), zvládání nevhodného chování žáků, či komunikaci se žáky v rámci utváření klimatu školní třídy; situace, kdy v rodině některého z žáků dojde k úmrtí, což jeho fungování ve školním kolektivu může (minimálně dočasně) značně ovlivnit; rovněž, i v rámci akcí pořádanými školou, se ve třídě mohou objevit situační krize spojené např. s užíváním návykových látek, šikanou či vážným zraněním, úmrtím či dokonce únosem některého z žáků. Pro mnoho učitelů jsou tyto situace velmi zátěžové, neboť se s nimi doposud nemuseli setkat, či netuší, jak na ně reagovat a jakým způsobem s jednotlivými osobami komunikovat. Ačkoliv se v dnešní době v mnoha školách setkáme se školními metodiky prevence či psychology, prvotní kontakt (či následný v rámci výuky) se zasaženými osobami musí řešit a zvládat každý vyučující, tedy i vyučující přírodovědných předmětů.

Významnou součástí kurzu je řešení krizových situací - účastníci se tedy naučí, jak komunikovat s člověkem v krizi (základy krizové intervence). Součástí výuky je tedy význam, charakteristika a průběh krize, přehled nejčastějších typů krizí a základní techniky při práci s člověkem v krizi (technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace, zarámování rozhovoru, zakázka).

Kurz obsahuje praktické nácviky, řešení modelových situací, diskuse o problematice a sebereflexe pokroku studentů.

Kurz je volně propojen s předmětem MB180C46 Komplexní krizová komunikace, který se zaměřuje na rozšíření krizových stavů a prohloubení práce s nimi. Tento předmět však není prerekvizitou, oba předměty lze absolvovat nezávisle na sobě.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (27.08.2018)

Základní:

  • VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. 2. vyd. Praha: Portál, 2007.
  • HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál 1998
  • LEVINE, A., FREDERICK A. Probouzení tygra: léčení traumatu. Maitrea 2011.
  • BROŽ, F., VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence v kazuistikách. Praha. Portál 2015.

Rozšiřující:

  • ČÁP, J., MAREŠ., J. Psychologie pro učitele.
  • HOLEČEK, V. Psychologie v učitelské praxi. Grada Publishing, a. s.:   2015.
  • VYMĚTAL, Š. Krizová komunikace a komunikace rizika. Vyd. 1, Praha: Grada Publishing, 2009. 176 s. ISBN 978-80-247-2510-9
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (18.07.2019)

Požadavky pro získání zápočtu:

  • účast na výuce (max. 2 absence)
  • písemné zpracování dosaženého osobního pokroku ("sebereflexe") v rozsahu minimálně 2 normostrany (přesné pokyny budou oznámeny na kurzu)
  • vyřešení 1 modelové situace
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (18.07.2019)

Sylabus „Běžná a krizová komunikace“ - ZS 2019/2020

(předběžný)

Vyučující: Radim Kuba & Jiřina Rajsiglová

1)         Úvod do kurzu, psychologie komunikace, priming – Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová (2. 10. 2019)

Úvod do kurzu, seznámení organizací výuky. Základní jevy ovlivňující lidskou komunikaci, sociální percepce a kognice („podle jakých klíčů si vytváříme obraz o ostatních lidech“), atribuční tendence (např. základní atribuční chyba), schémata a fungování paměti (řešení problémů pomocí tzv. heuristik – odhad, intuice), priming (podvědomé ovlivnění našeho myšlení a chování).

2)         Emoce a neverbální komunikace – Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová (9. 10. 2019)

Motivace, prosociální chování, sociální normy. Emoce (práce s nimi a využití pro efektivní komunikaci – techniky empatizace, validizace, normalizace). Rozbor neverbálních znaků při komunikaci a jejich význam (mimika, gestika, paralingvistika, haptika, proxemika). Technika zrcadlení a aplikace při běžné i krizové komunikaci.

3)     Práce v týmu a kolektivu, úhel pohledu  – Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová (16. 10. 2019)

Fungování a význam práce v týmu, struktura skupin (sociální role, pozice, status), fáze vývoje skupin (formování, bouření, soudržnost, optimální výkon, ukončení) a typologie pracovních rolí. Morální usuzování a význam úhlu pohledu.

4)     Konflikty a konfliktní situace, lhaní, manipulace (23. 10. 2019)

Konflikty a konfliktní situace (zvládání konfliktů, konfliktní styly, brzdící jednání, aktivní naslouchání a povzbuzující jednání), agrese a agresivita (typy agrese, příčiny agresivního chování), lhaní. Manipulativní chování (např. techniky k vyhovění - „noha ve dveřích“, „dveře ve tváři“, „loudil“ a další.).

5)         Pedagogická komunikace – Jiřina Rajsiglová, Radim Kuba (30. 10. 2019)

Komunikace mezi U a Ž, vztahy mezi U a Ž; Struktura výukové komunikace: I- R – F; Funkce pedagogické komunikace ve V-V procesu, její podoby a obsah; Pravidla pedagogické komunikace.  Čeho se vystříhat při komunikaci; bariéry v komunikaci. Prostředky pedagogické komunikace – řeč, dech, hlas; Paralingvistické aspekty řeči – 9 charakteristik hlasu; Nácvik práce s hlasem.

6)         Zpětná vazba v komunikaci, třídnická hodina – Jiřina Rajsiglová, Radim Kuba (6. 11. 2019)

Zásady správné zpětné vazby. Třídnické hodiny (TH) – příležitost pro třídu a U, náplň pro TH. Způsob vedení a cíle TH. Pravidla třídy. Další doporučení, jak pracovat se třídou.

7)         Komunikace s problémovým jedincem – Jiřina Rajsiglová, Radim Kuba (13. 11. 2019)

Sociální klima školní třídy; sociometrie třídy. Aktivity školy, kde se dále a v jaké podobě můžeme setkat s nekázní žáků. Specifikace možných počátků konfliktní situace. Agresor vs. oběť. Postoj a chování v konfliktních situacích – uvědomění a strategie jednání.

8)         Kázeň vs. svoboda v komunikaci, psychohygiena – Jiřina Rajsiglová, Radim Kuba (20. 11. 2019)

Přístupy k řešení problémů – „popovídání“, „pohovor“, „ostrá výtka“ aj. Prevence a příčiny nekázně – situace, ukázky a jejich možná řešení.  Psychohygiena učitele a žáků, základní způsoby, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči škodlivým vlivům. Tipy a triky z praxe.

9)         Základy krizové intervence I – Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová (27. 11. 2019)

Krize jako „srážka s překážkou“. Definice, význam, charakteristika a průběh krize, typologie krizí (krize situační, tranzitorní, vývojové, krize spojené s psychopatologií). Základy práce s člověkem v krizi (technika provázení, práce s emocemi, zrcadlení, normalizace, zarámování rozhovoru, zakázka, skrytá zakázka, žádoucí vyrovnávací strategie).

10)    Základy krizové intervence II – Radim Kuba, Jiřina Rajsiglová (4. 12. 2019)

Pokročilejší techniky z krizové intervence, krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru - trauma, stres, akutní reakce na stres, post-trauma. Reakce alfa a beta, práce s traumatizovaným člověkem v místě události (příchod a pozdrav, uklidnění, odchod do bezpečí, potřeby a provázení). Techniky a tipy pro komunikaci, emoce v těchto situacích a práce s nimi. Možnosti odborné pomoci.

11)    Řešení modelových situací I (zápočty) – Jiřina Rajsiglová, Radim Kuba (11. 12. 2019)

12)    Řešení modelových situací II (zápočty) – Jiřina Rajsiglová, Radim Kuba (18. 12. 2019)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK