PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z evoluční biologie pro učitele - MB180C42
Anglický název: Practical Course of Evolutionary Biology for Teachers
Český název: Cvičení z evoluční biologie pro učitele
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (13.09.2014)
Předmět je určen studentům učitelských oborů a dále i odborným biologům (zejména z bakalářského stupně studia). Zaměříme se na "mediální obraz" evolučních témat ve společnosti - co píší o EB novináři, jaké nepřesnosti se objevují v SŠ učebnicích a encyklopediích a proč, vyzkoušíme si, jak lze zajímavě učit evoluční témata na vyšším gymnáziu - formou simulačních her, kritického rozboru článků atp.

Cíl předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout účastníkům praktické návody pro výuku evoluční biologie na vyšším gymnáziu a dále upozornit na nejběžnější mýty a nepřesnosti, které se kolem některých evolučních témat tradují.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (22.09.2014)

Doporučená literatura:


DAWKINS, Richard 2009: The Greatest Show on the Earth. The Evidence for Evolution. New York: Free Press.

Česky: Největší show pod sluncem. Důkazy evoluce. Praha: Argo/Dokořán (přel. Josef Lhotský a Roman Šolc, 2011).

FLEGR, Jaroslav 2005: Evoluční biologie. Praha: Academia.

FLEGR, Jaroslav 2006: Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwine. Praha: Academia.

MARGULIS, Lynn 1999: Symbiotic Planet: A New Look at Evolution. New York: Basic Books.

Česky: Symbiotická planeta. Nový pohled na evoluci. Praha: Academia (přel. Zdeněk Urban, 2004).

MARKOŠ, Anton; HAJNAL, László 2007: Staré pověsti (po)zemské aneb malá historie planety a života. Červený

Kostelec: Pavel Mervart.

MAYR, Ernst 2001: What Evolution is. New York: Basic Book.

Česky: Co je evoluce, aktuální pohled na evoluční biologii. Praha: Academia (přel. Zdeněk Urban, 2009).

VÁCHA, Marek Orko 2005: Návrat ke stromu života. Brno: Cesta.

ZRZAVÝ, Jan; STORCH, David; MIHULKA, Jan 2004: Jak se dělá evoluce. Praha: Paseka.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (22.09.2014)

aktivní účast na cvičení (max. jedna absence) 

v případě více absencí (max. tři) nutno pro získání zápočtu vypracovat po dohodě s vyučující např.:

1. Kritický rozbor novinového článku: Student si zvolí libovolný novinový nebo internetový článek, určený široké veřejnosti, popularizující nějaký nový vědecký poznatek z evoluční biologie (nedoporučuji vybírat si článek z webu PřF UK, jiných VŠ pracovišť, Vesmíru atp. - to by poněkud ztrácelo smysl, vhodné jsou naopak vědecké/popularizační texty z novin a podobných plátků). K článku si student dohledá původní odborný článek z impaktovaného časopisu (zpravidla je třeba jít přes několik médií) a stručně shrne (max. na A4), k jakému významového posunu ve sdělení původního a odvozeného článku došlo (doporučuji se zaměřit na hlavní, klíčové sdělení obou článků a dále např. na porovnání názvů článků atp.). Práci (tj. původní i odvozený článek v plném znění, případně další mezi-články + kritické zhodnocení na A4) je nutno odevzdat elektronicky NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED vypsaným termínem zápočtu.

2. Zpracování didaktické aktivity s evoluční tematikou do hodiny biologie na vyšším gymnáziu se všemi náležitostmi (cílová skupina, cíl aktivity, pomůcky, metodické poznámky pro učitele, ...), možné je i přeložit nějakou zajímavou evoluční aktivitu z jiného jazykového prostředí a upravit ji pro české podmínky. Nutno odevzdat elektronicky NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED vypsaným termínem zápočtu.

3. Rešerše na aktuální odborné evoluční téma - z min. tří zahraničních odborných článků (z impaktovaných časopisů) na 1-2 A4. Vlastní rešerši + všechny články v plném znění nutno odevzdat elektronicky NEJPOZDĚJI TÝDEN PŘED vypsaným termínem zápočtu.

(čím více absencí, tím pochopitelně více práce)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (16.10.2014)

Sylabus:

7.10. Fosilie v průběhu věků (interpretační hra, role playing)

14.10. Co to je evoluce (rozbor evolučních schémat, kritický rozbor textu)

21.10. Biodiverzita a vymírání; definice druhu (kritický rozbor mediálního sdělení)

4.11. Evoluční mechanismy (ukázka hříček na praktika)

11.11. Charles Darwin (miskoncepty, kritický rozbor textu)

18.11. Evoluce člověka (desková hra)

25.11. Předkové a předchůdci člověka (metoda INSERT)

2.12. Teorie her a evoluce (simulační hra)

9.12. Nové proudy v evoluční biologii (skládankové učení)

16.12. Evoluce a Stvoření (práce s textem)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK