Receptář praktické výuky biologie - MB180C39
Anglický název: Guide of Practical Education in Biology
Český název: Receptář praktické výuky biologie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: 16
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: První cvičení proběhne v pondělí 3. října. Dle současných opatření probíhá výuka prezenčně. Pokud by došlo ke změně, budeme Vás informovat.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D.
RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (19.09.2023)
Tento předmět je zaměřený na praktickou přípravu budoucích učitelů biologie na SŠ. Mezi hlavní tématické okruhy patří metodika práce s biologickým materiálem, tvorba didaktických pomůcek a jejich využití, údržbu výukových sbírek a zajištění chodu školní biologické laboratoře. Studenti si osvojí "klasické" metody přípravy didaktických pomůcek a materiálu (dočasné i trvalé mikroskopické preparáty, makroskopické přírodniny ve sbírkách, čisté kultur prvoků apod.). Získají i zkušenosti nezbytné pro práci se školní biologickou optikou(včetně LED-fluorescenční mikroskopie) a seznámí se s aktuálními metodami genetiky a molekulární biologie včetně přípravy úloh využitelných ve školních podmínkách. Jedno cvičení je zaměřeno na metody geologických praktických cvičení (např. tvorba odlitků zkamenělin atd.).

Dalším důležitým aspektem je rozvíjení kompetencí budoucích učitelů pro distanční výuku. Studenti si vyzkoušejí práci v e-learningovém prostředí Google Classroom a dokumentaci biologických objektů a procesů (záznam a dálkový přenos obrazu a videa z mikroskopu). Předmět je určen pro studenty učitelství biologie (navazující magisterského, i doplňujícího studia učitelství biologie).

Dle současných epidemiologických opatření budou cvičení probíhat i nadále prezenčně, za osobní přítomnosti studentů. V případě vynuceného přechodu na distanční výuku budou v době rozvrhované výuky probíhat videokonference v prostředí Google Meet a studenti budou podle instrukcí plnít úkoly samostatně.

Studijní materiály a úkoly budou vyvěšeny v prostředí Google Classroom. Zapsaní studenti obdrží odkaz na začátku semestru. Pokud se na předmět zapíšete později, napište e-mail garantovi kurzu, dr. Janu Mourkovi.


Předmět byl v roce 2020 inovován z prostředků IP projektu "Inovace vybavení pro LED-fluorescenční mikroskopii v didaktické přípravě studentů učitelství biologie", řešitelé Jan Mourek a Vanda Janštová.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (04.10.2020)
Altmann, A., 1972: Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. SPN, Praha.
Falteisek L., Černý J., Janštová V. 2013: A simplified technique for evaluating human CCR5 genetic polymorphism, Amer. Biol. Teacher, 75 (9), 704-707.
Jírovec O. a kol., 1958: Zoologická technika. SPN, Praha.
Lelláková F. a kol., 1992: Zoologická technika. Karolinum, Praha
Lišková E., 2010: Biologická školní technika – příručka k projektu Alma Mater Studiorum. UK v Praze – Pedagogická fakulta.
Mourek J., Lišková E. 2010: Biologické sbírky - metody sběru, preparace a uchovávání. Příručka k projektu Alma Mater Studorium, PedF UK v Praze.
 
On-line zdroje:
 
FB Učitelé přírodovědných předmětů - https://www.facebook.com/groups/uciteleprirodovednych/about
FB Praktika na dálku https://www.facebook.com/praktika.nadalku
FB Přírodovědci https://www.facebook.com/prirodovedci.cz
Biologie-chemie-zeměpis http://bichez.pedf.cuni.cz/ 
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (19.09.2023)

Tento kurz je ukončen zápočtem.

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních. Povoleny jsou 2 neomluvená absence, další absence pouze po dohodě s garantem kurzu. Absence z důvodu ped. praxí se omlouvají (max. 5 absencí za semestr celkem). V případě, že student nebude moci splnit požadovanou docházku na cvičení z důvodu karantény nebo nemoci, spojí se s garantem předmětu a dohodne si individuálně způsob náhrady.

Další podmínkou je aktivní práce během cvičení, vytvořená sada mikroskopických a makroskopických preparátů a průběžné odevzdávání zadaných úkolů v Google Classroom.

Poslední podmínkou je samostatné vytvoření didaktické pomůcky, kterou bude student prezentovat ostatním studentům na posledním cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (22.09.2021)

Toto je výčet probíraných témat, jejich pořadí se může změnit.

1. Úvod, podmínky zápočtu - Jan Mourek

2. Příprava trvalých mikroskopických preparátů, média mísitelná a nemísitelná s vodou, otiskové preparáty, roztěrové preparáty, krájení histologických řezů na mikrotomu, barvení histologických preparátů - Jan Mourek

3. Možnosti jednoduchých simulací metod molekulární genetiky ve školní praxi - Vanda Janštová

4. Příprava čistých kultur vybraných modelových prvoků (krásnoočko, trepka, Tetrahymena) - Jan Mourek

5. Mikroskopická technika vhodná pro školní praktickou výuku, metody světelné a fluorescenční mikroskopie (LED-fluorescenční mikroskopie), údržba mikroskopické techniky, měření mikroskopických objektů, záznam a dálkový přenos mikroskopického obrazu a videa pro potřeby distanční výuky - Jan Mourek, David Svoboda

6. Sběr a preparace hmyzu - Jan Mourek

7. Laboratorní metody ve výuce geologie - Lukáš Falteisek

8. Výroba kapalinových válců a jejich renovace - Jan Mourek

9. Botanická školní technika (herbářování, rozčleňování květu, vybrané botanické mikroskopické preparáty) - Petr Novotný

10. Výroba modelů přírodnin z modelovací hmoty - Jan Mourek

11. Prezentace didaktických pomůcek studentů - Jan Mourek