PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Efektivní studium VŠ - MB180C38
Anglický název: Efficient Academic Study
Český název: Efektivní studium VŠ
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://bit.ly/2lDMczA
Garant: Mgr. Tomáš Macháček
Vyučující: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
Mgr. Tomáš Macháček
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Macháček (30.06.2018)
Předmět je určený primárně pro studenty bakalářských biologických oborů. V teoretické části seznamuje se systémem vysokoškolského vzdělávání, kariérními výhledy po absolvování PřF UK a způsoby financování vědy a výzkumu v ČR. V praktické části se pak zaměřuje na získání a procvičení základních dovedností souvisejících s vědeckou činností (vyhledávání zdrojů a práce s nimi, příprava odborných publikací, vědecké psaní, prezentace vědeckých výsledků).

Předmět probíhá turnusově ve třech blocích. První dva bloky (společné pro všechny studenty) jsou věnovány tematickým workshopům a seminářům, třetí blok (více půldenních paralelek pro menší skupiny studentů) se zaměřuje na praktický nácvik prezentačních dovedností.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Macháček (30.06.2018)

Základní publikace:
CARTER, Matt. Designing science presentations: a visual guide to figures, papers, slides, posters, and more. Boston: Academic Press, 2013. ISBN 9780123859693.
FROUZ, Jan a Olga VINDUŠKOVÁ. Čtení a psaní odborného textu v environmentálních vědách. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 9788024638157.
TINKOVÁ, Eva. Rétorika aneb Řeč jako nástroj. Kralice na Hané: Computer Media, 2010. ISBN 9788074020742.

Další zajímavé publikace:
ALLEY, Michael. The craft of scientific presentations: critical steps to succeed and critical errors to avoid. New York: Springer, 2013. ISBN 9781441982780.
GUSTAVII, Björn. How to write and illustrate a scientific paper. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 9780521703932.
HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Praha: Grada, 2008. ISBN 9788024724232.
PEASE, Allan a Barbara PEASE. Řeč těla. Praha: Portál, 2011. ISBN 9788073674496.
PRICE, Geraldine a Pat MAIER. Efektivní studijní dovednosti: odemkněte svůj potenciál. Praha: Grada, 2010. ISBN 9788024725277.

Kurz má také podporu v systému Moodle, kde jsou uloženy další studijní materiály.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Macháček (30.06.2018)

S ohledem na charakter kurzu bude zápočet udělen za aktivní účast na všech třech blocích a splnění zápočtových aktivit zadaných v prostředí Moodle (zisk alespoň 100/130 bodů, splnění aktivit v řádném termínu).

 

Zápočtové aktivity

  • hledání informací (10 bodů) - individuálně
  • oponentura bakalářské práce (20 bodů) - individuálně
  • odborná esej (40 bodů) - individuálně
  • hodnocení slidů (20 bodů) - práce ve dvojici
  • psaní abstraktu (20 bodů) - práce ve dvojici
  • příprava grafu (20 bodů) - práce ve dvojici
  • prezentace eseje či vybraného článku citovaného v eseji v rámci bloku 3

 

Případné krátkodobé uvolnění z výuky je v závažných případech (např. kolize s termínem jiné studijní povinnosti, zdravotní důvody apod.) možné a bude řešeno individuálně po předchozí dohodě s vyučujícím.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Macháček (25.09.2019)

Výuka bude probíhat ve třech půldenních blocích. První dva bloky budou věnovány tematickým workshopům a seminářům, třetí blok se zaměří na praktický nácvik prezentačních dovedností.

 

Blok 1 (18. 10. 2019)

Fungování vysokých škol, akademická kariéra, financování vědy a výzkumu v ČR.
Bakalářská práce: výběr tématu a školitele, time management, strategie psaní, obhajoba.
Odborné texty: vědecké časopisy, typy odborných textů a jejich specifika - původní články, review, monografie aj.
Vědecké zdroje a práce s nimi: etika vědecké práce (proč citovat), citační styly (jak citovat), zdroje informací (databáze a jak se v nich orientovat), programy pro správu zdrojů a tvorbu citací.

 

Blok 2 (25. 10. 2019)

Úvod do vědeckého psaní: základní pravidla vědeckého psaní, odlišnosti různých stylů, editace textu, upozornění na nejčastější chyby v bakalářských pracích.
Prezentace vědeckého výzkumu: základní prezentační dovednosti, specifika vědecké prezentace, příprava grafických podkladů, příklady dobré prezentační praxe.
Co ze mě jednou bude: budování kariéry, hledání zaměstnání, prezentace před zaměstnavatelem, profesní životopis. Malý vhled do etikety (pravidla formální korespondence, dress code).

 

Blok 3 (15. nebo 22. 11. 2019)

Prezentační praktikum: prezentace vlastní eseje či vybraného článku citovaného v eseji, rozbor pořízených videonahrávek.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Macháček (30.06.2018)

Pro praktický nácvik probíraných dovedností si studenti na první dva bloky cvičení přinesou notebook schopný připojení k internetu a vybavený balíkem MS Office (či jiným softwarem, který disponuje tabulkovým editorem s možností tvorby grafů a programem pro tvorbu prezentací). Po předchozí domluvě je možné studentům v omezeném množství zapůjčit notebook z katedry učitelství a didaktiky biologie, kontaktujte prosím vyučujícího.

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
19aMB180C38p1Pá 18.10.2019 10:40 - 15:40 přednáška+cvičení Blok 1 (povinná aktivní účast)
Pá 25.10.2019 10:40 - 15:40 přednáška+cvičení Blok 2 (povinná aktivní účast)
Pá 15.11.2019 10:40 - 15:40 cvičení Blok 3 - prezentace studentů (paralelka 1) (studenti si zvolí jednu z paralelek)
Pá 22.11.2019 10:40 - 15:40 cvičení Blok 3 - Prezentace studentů (paralelka 2) (studenti si zvolí jednu z paralelek)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK