PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
První pomoc - simulace zimní - MB180C36Z
Anglický název: First Aid - Winter Simulations
Český název: První pomoc - simulace zimní
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [DS]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Navazující a rozšiřující předmět - náhradníci: http://bit.ly/PPnahradnici- předmět je určený pro účastníky/absolventy základního kurzu(lze zapsat i ve stejném semestru).
Další informace: http://www.prvnipomocprfuk.eu/
https://www.facebook.com/prvnipomocprfuk
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Radim Kuba
Korekvizity : {Jeden z předmětů: MB180C25, MB180C25P, MB180C25T.}
Je neslučitelnost pro: MB180C50Z
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (14.12.2021)
Upozornění pro studenty: S případnými dotazy k výuce předmětů první pomoci se, prosím, obracejte přímo na garanta předmětu (Mgr. Radim Kuba; radim.kuba@natur.cuni.cz)
Před kontaktováním garanta doporučujeme projít nejčastější dotazy a odpovědi "FAQ" zde: https://www.prvnipomocprfuk.eu/faq-/
Pokud již na předmětu není místo, můžete vyplnit formulář pro náhradníky. Pokud se v průběhu semestru místo uvolní, ozveme se Vám: http://bit.ly/PPnahradnici

Termíny a základní pokyny pro výuku v aktuálním semestru najdete v samostatném dokumentu v sekci "Soubory".

Předmět "Simulace zimní" si lze zapsat současně se základním kurzem nebo v následujících semestrech (pozor na prerekvizitu)! Jde o primárně prakticky založený předmět určený pro absolventy základního kurzu "První pomoc ve škole" (bez něhož není možné předmět absolvovat). Předmět je koncipován jako rozšiřující, a to se zaměřením na zopakování tematických situací souvisejících se zimním obdobím. V rámci kurzu jsou tedy více prohlubovány kompetence studentů při řešení stavů jako např. podchlazení, omrzliny, úrazy hlavy či zlomeniny. Probírána jsou i nová ("nadstavbová") témata, jako např. porod, psychologická první pomoc, proboření na ledu, laviny, horská nemoc. V rámci předmětu si studenti v co nejreálněji nasimulovaných situacích (pomocí rekvizit, figurantů, maskování) zopakují a upevní své znalosti, dovednosti, ale také postoje týkající se první pomoci. Součástí každé situace je samozřejmě také nezbytná zpětná vazba.

Předmět je vyučován blokově v rozsahu 3 dny (přes 2 noci). Předběžný harmonogram kurzu:
- první den (ráno příjezd a následně výuka)
- druhý den (výuka v průběhu dne, po večeři noční zásahy - cca 21:00 - 00:00)
- třetí den (během dne výuka, v odpoledních hodinách zápočty, úklid, odjezd v podvečer)

Výuka simulací probíhá mimo prostory fakulty - předpokládané náklady na ubytování jsou 700,-Kč (stravu a dopravu si hradí každý sám). Částka bude vybírána již na začátku semestru. Pokyny k platbě jsou uvedeny v samostatném dokumentu v sekci "Soubory".

Více informací o dopravě na místo, vybavení objektu Říčanská hájovna, stravování či o tom, co by si účastníci na kurz neměli zapomenout přibalit, lze nalézt na:
- http://www.prvnipomocprfuk.eu/pokyny-pro-vsechny-kurzy/
- http://www.prvnipomocprfuk.eu/hajenka-ricanskeho-muzea/

Cílem předmětu je i rozvinout kompetence účastníků pro distanční výuku, která může být doplňkem pro prezenční formy výuk, a naznačit cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u žáků. Probrány budou možnosti výuky a poskytování první pomoci distanční formou a se zacílením na využívání on-line zdrojů a technologií. V rámci kurzu si tedy např. účastníci seznámí s mobilní aplikací Záchranka (jejími možnosti a jednotlivými moduly) a vyzkouší si relizaci simulovaného hovoru s dispečerem.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (28.03.2011)

Cílem předmětu je v co nejreálněji nasimulovaných situacích upevňovat znalosti, dovednosti, ale také postoje studentů týkající se první pomoci. Jde o předmět primárně prakticky založený, ale obsahuje také nezbytnou teoretickou zpětnou vazbu.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (26.09.2020)

Pro kurz jsou připraveny studijní opory ("skripta"), které studenti obdrží na 1. setkání.

 • Na základních kurzech studenti obdrží první díl skript ("První pomoc I"). Obsahem prvního dílu jsou nejen základní témata (bezpečnost, přístup k člověku v bezvědomí, resuscitace, zástava masivního krvácení), ale i témata nadstandardní (alergie, otravy, křeče apod.).
 • Na předmětech "Simulace" studenti obdrží druhý díl skript ("První pomoc II"). Obsahem druhého dílu jsou témata rozšiřující. Naleznete v něm tedy zpracováno např. to, jak transportovat osoby s podezřením na úraz páteře, vyprošťovat z helmy, psychologickou první pomoc, "zimní" témata jako jsou laviny, proboření na ledu, úrazy na sjezdovce, výšková nemoc, ale i témata "letní", jako např. blok cestování - jak je to s různým pojištěním, co dodržovat v zahraničí a na jaké linky zde volat (+ slovníček základních anglických výrazů), první pomoc v odlehlých místech, u moře či jak se připravit na expedici do pralesa a mnoho dalšího.
 • Více o náplni skript a ukázky naleznete zde: https://www.prvnipomocprfuk.eu/skripta/

Další doporučená (nepovinná) literatura

 • Kol.: První pomoc zážitkem. 9., zcela přeprac. a dopl. vyd., Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2564-9
 • Evropská rada pro resuscitaci. Kapesní vydání doporučených postupů v resuscitaci 2005. 1. vyd. Česká rada pro resuscitaci, 2006. 196 s.
 • Beránková, M., Fleková, A., Holzhauserová B. První pomoc pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 2002. 199 s. ISBN 80-86073-99-8.
 • Český červený kříž, St. John Ambulance, St. Andrew´s Ambulance Association, Britský červený kříž. Příručka první pomoci. Bratislava: Perfekt, 2003. 288 s. ISBN 80-8046-224-0.
 • Kol.: Standardy první pomoci. Praha: Český červený kříž, 2002. ISBN 80-239-2050-2
 • Stelzer, J. Chytilová, L. První pomoc pro každého. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2007.116 s. ISBN 978-80-247-2144-6.
 • Petržela, M. První pomoc pro každého. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 80 s. ISBN 978-80-247-2246-7.
 • Kolektiv autorů. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha: Ministerstvo vnitra, 2003. 119 s. ISBN 80-86640-08-6.

Internetová/distanční:

 • FB První pomoc na PřF UK - https://www.facebook.com/prvnipomocprfuk / První pomoc na PřF UK - https://www.prvnipomocprfuk.eu/
 • FB Česká resuscitační rada - https://www.facebook.com/resuscitace.cz / Česká resuscitační rada - https://www.resuscitace.cz/
 • Doporučené postupy pro resuscitaci ERC (Guidelines 2015): https://www.resuscitace.cz/ke-stazeni
 • FB Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - https://www.facebook.com/ZZSPraha / Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - https://www.zzshmp.cz
 • FB ERC - European Resuscitation Council - https://www.facebook.com/ERC.resus / ERC - European Resuscitation Council https://www.erc.edu/
 • FB Aplikace Záchranka - https://www.facebook.com/zachrankaapp / Aplikace Záchranka https://www.zachrankaapp.cz/
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (31.08.2021)

Zápočet bude udělen na posledním dnu kurzu. Podmínky:

 • aktivní docházka, maximální celková absence 3 vyučovací hodiny
 • účast na úvodním bloku kurzu v plném rozsahu (první 2 vyučovací hodiny, celkem 90 min)
 • adekvátní řešení dvou vybraných situací
 • ukázka nepřetržité, dobře provedené resuscitace
 • vyplnění hodnotících dotazníků v závěru kurzu

ZS 2021-22: V případě, že aktuální hygienická pravidla a nařízení nebudou umožňovat prezenční průběh praktických výuk daného typu, budou studentům nabídnuty 2 možnosti splnění předmětu. Vzhledem k vysoce praktické povaze předmětu není pro výuku vhodná výuka distanční formou např. přes videokonference, a proto budou studentům nabídnuty mimořádné blokové náhradní termíny výuk v době, kdy výuky již umožněny budou (podle aktuální situace - např. později v semestru, během zkouškového období či v semestru dalším – v takovém případě požadavky na splnění předmětu zůstávají neměnné, pouze kurz bude vyučován blokovou formou v jiný termín). V případě, že by pro studenta nebyl odklad termínu absolvování možný (např. z důvodu nutnosti ukončení studia či studijních kontrol), bude s daným studentem plnění předmětu v příslušném semestru řešeno individuálně. V takovém případě bude využita synchronní i asynchronní distanční výuka, studentu budou zaslány studijní materiály a proběhne několik videosetkání v době obvyklé výuky (je povinnost se účastnit minimálně 80 % času z těchto setkání a splnit úkoly mezi jednotlivými setkáními; řešení zápočtové modelové situace proběhne formou individuálního zkoušení). V případě, že by mezi vámi byli studenti, kteří předmět nutně potřebují absolvovat v tomto semestru a posun plnění pro vás není možný (např. protože potřebujete končit studium na konci tohoto semestru semestru), ozvěte se nejpozději do 15.10.2021, aby bylo možné realizovat náhradní plnění. V ostatních případech prosíme studenty, aby počítali s tím, že předmět nemusí být z důvodu vládních opatření vyučován a jeho realizace bude organizována dle výše uvedených příkladů (a tedy např. až v dalších semestrech).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (31.08.2021)

Předmět slouží především k rozšíření a praktickému zopakování znalostí a dovedností nabytých v rámci základního kurzu "První pomoc ve škole". Příklady opakovaných témat:

 • bezpečnost, úvod do zachraňování
 • život zachraňující úkony: kontrola vědomí a dýchání, kardiopulmonální resuscitace, zastavení masivního krvácení
 • traumatické stavy: poranění páteře, hlavy, trupu a končetin, popáleniny, přehřátí; otravy
 • interní stavy: bolesti na hrudi, obtížné dýchání, celkové křeče, cévní mozková příhoda, akutní stavy spojené s diabetem
 • rozšiřující témata probíraná podrobněji v rámci zimních simulací:
  • stavy a poranění vzniklá v souvislosti se zimním obdobím
  • podchlazení, omrzliny
  • základy psychologické první pomoci
  • laviny
  • proboření na ledu

S ohledem na cíle předmětu, mezi které patří i snaha rozvinout kompetence účastníků pro distanční výuku, budou u jednotlivých výše zmíněných témat naznačeny cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u žáků formou zaměření se na specifika distanční komunikace. Průřezově se budeme věnovat rozdílům distanční a prezenční komunikace z hlediska poskytování a výuky první pomoci. Důraz bude kladen na seznámení se s možnostmi on-line zdrojů a technologií. V rámci kurzu si tedy např. účastníci seznámí s mobilní aplikací Záchranka (jejími možnosti a jednotlivými moduly) a vyzkouší si relizaci simulovaného hovoru s dispečerem.

Výuka v ZS 2021/2022 bude zahájena dne rozvrhových lístků jednotlivých paralelek. V případě vynucené online/distanční výuky a předchozí individuální domluvy se studenty (dle podmínek uvedených v sekci "Požadavky ke kontrole studia") probíhá výuka v rozvrhovaném čase v prostředí GoogleClassroom (https://classroom.google.com/u/0/c/MTc2Njg1MDIyMTUw), kde by v takovém případě byl uveden aktualizovaný rozpis setkání, témat a úkolů. Nebude-li možná fyzická účast na prvním setkání v semestru, proběhne toto formou online meetingu k němuž obdrží zapsaní studenti e-mailem pozvánku.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (18.01.2022)

Upřesnění korekvizity: Vstupním požadavkem je absolvování základního kurzu první pomoci (MB180C25 nebo MB180C25T) v termínu chronologicky předcházejícím termínu Simulací. V systému SIS je nastavena korekvizita - je tedy umožněn zápis a sbolvování obou předmětů v rámci stejného semestru. Toto je však možné, pouze pokud základní kurz (a udělení zápočtu) proběhne ještě před absolvováním tohoto rozšiřujícího předmětu (příklad 1: jste přihlášen/a na základní kurz v únoru, výuka simulací je však již na konci ledna - v takovém případě nelze simulace absolvovat ve stejném semestru, ačkoliv by to technicky zápis v SIS umožnil; příklad 2: jste přihlášen/a na základní kurz v prosinci, výuka simulací je na konci ledna - v takovém případě lze simulace absolvovat ve stejném semestru).

Vstupním předpokladem všech kurzů je alespoň průměrná fyzická i psychická zdatnost.

Upozorňujeme, že obzvláště terénní varianty kurzů nejsou vhodné pro osoby s psychickými potížemi či fyzickým omezením. Vzhledem k vyšší náročnosti zmíněných terénních kurzů (MB180C25T, MB180C36Z, MB108C36L) doporučujeme v takových případech využít kurzy vyučované přímo v Praze na PřF (MB180C25). V případě, že nějaké takové omezení máte (i třeba lékařsky nediagnostikované), ozvěte se při zápisu garantovi kurzů (Mgr. Radim Kuba, radim.kuba@natur.cuni.cz) a domluvte se, jestli je Vaše účast vhodná či jakým způsobem lze výuku přizpůsobit.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK