PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z didaktiky biologie a přírodopisu - MB180C34
Anglický název: Practice in Didactics of Biology and Science
Český název: Cvičení z didaktiky biologie a přírodopisu
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 22
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D.
Korekvizity : {Jeden z předmětů MB180C33 a MB180P01.}
Ve slož. korekvizitě pro: MB180C07
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. (24.09.2019)
V průběhu semestru si každý student vyzkouší připravit a následně také odučit konkrétní vyučovací hodinu biologie/přírodopisu, v rámci tzv. mikrovyučování, a díky zpětné vazbě spolužáků i vyučující získá cenné zkušenosti s možným vedením a přípravou výuky; na ukázkách z učiva biologie/přírodopisu se seznámíme s používáním jak nejběžnějších vyučovacích metod, technik a strategií, tak i těch méně běžných, přesto vhodných do hodin biologie, resp. přírodopisu, na ZŠ a SŠ; seznámíme se s přípravou na hodinu přírodopisu/biologie, realizací výuky a jejím vedení na ZŠ a SŠ; probereme učebnice schválené MŠMT ČR pro výuku přírodopisu/biologie na ZŠ a gymnáziu; zhodnotíme postavení učitele v 21. století a význam učitelského povolání; vymezíme vztah "učitel a žák" a komunikaci učitele v návaznosti na pedagogiku a psychologii.
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. (22.04.2012)

Cílem předmětu je přiblížit na základě ukázek vyučovacích hodin, jak lze koncipovat výuku biologie a přírodopisu na střední a základní škole.

Deskriptory
Poslední úprava: RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. (22.04.2012)

Cvičení k přednášce Aktuální otázky ve výuce biologie,

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. (24.09.2019)

Altmann, A.: Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. SPN: Praha, 1975.
Hrabal, V. a kol.: Testy a testování ve škole. UK PedF: Praha, 1994.
Kalhoust, Z., Obst, O a kol.: Školní didaktika. Portál: Praha, 2002.
Lazarová, B.: Netradiční role učitele. Paido: Brno, 2005.
Petty, G.: Moderní vyučování. Portál: Praha, 1996.
Skalková, J.: Obecná pedagogika. ISV: Praha, 1999.
Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. (Východiska a nové metody v praxi). Praha: Portál 1999.
Standard základního vzdělávání
Standard čtyřletého gymnázia
Osnovy pro gymnázia
Vzdělávací programy: Základní škola, Obecná škola, Národní škola
Národní program rozvoje vzdělávání (Bílá kniha)
Státní program EVVO
Učebnice přírodopisu pro základní školy
Učebnice biologie pro střední školy

RVP ZV, RVP G

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (02.07.2014)

max. 2 absence
předvedení části vyučovací hodiny (dále VH) na zvolené biologické téma
reflexe předvedené VH
pracovní list a příprava k předváděné VH odevzdané v elektronické podobě (na Moodle)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. (24.09.2019)

Vstupním požadavkem je včasný zápis do kurzu, aby student předešel případným absencím - viz požadavky k zápočtu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK