PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Průřezová témata ve výuce biologie - MB180C32
Anglický název: Cross-curricular subjects in the teaching of biology
Český název: Průřezová témata ve výuce biologie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Z důvodu rodičovské dovolené předmět v akad.roce 2019-2020 nebude vyučován.Předmět se nevyučuje v případě, že se přihlásí 5 a méně studentů.
Garant: RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. (27.09.2011)
Průřezová témata reprezentují v RVP ZV a RVP G okruhy aktuálních problémů současného světa a tvoří povinnou součást vzdělávání. Témata mají především ovlivňovat postoje, hodnotový systém a jednání žáků, jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka.
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. (27.09.2011)

Cílem předmětu je:

  • seznámení s obsahem konkrétních průřezových témat;
  • hledání a vytváření možností, jak zařadit průřezová témata (dále jen PT) do hodin přírodovědných předmětů, resp. hodin biologie;
  • hodnocení přínosu PT k rozvoji osobnosti žáka;
  • nastínit, jak propojit PT se vzdělávacím obsahem vyučovacího předmětu biologie, příp. dalšími přírodovědnými předměty;
  • a v neposlední řadě na modelových příkladech ukázat konkrétní využití PT v praxi učitele na ZŠ a SŠ.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. (27.09.2011)

Altmann, A.: Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. SPN: Praha, 1975.

Kalhoust, Z., Obst, O a kol.: Školní didaktika. Portál: Praha, 2002.

Lazarová, B.: Netradiční role učitele. Paido: Brno, 2005.

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál: Praha, 1996.

Skalková, J.: Obecná pedagogika. ISV: Praha, 1999.

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. (Východiska a nové metody v praxi). Praha: Portál 1999.

Vzdělávací programy: Základní škola, Obecná škola, Národní škola

Národní program rozvoje vzdělávání (Bílá kniha)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. VÚP: Praha, 2004.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. VÚP: Praha, 2007.

Státní program EVVO

Učebnice přírodopisu pro základní školy

Učebnice biologie pro střední školy

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (02.11.2011)

1. 1 absence - vzhledem k zahájení předmětu až po ukončení praxí v ZS

2. navrhnout a předvést 1 námět ke zvolenému PT pro výuku biologie na SŠ (a jeho úprava pro přírodopis na ZŠ) - a to v předepsané podobě, kterou studenti obdrží na prvním setkání

3. kooperace a skupinová práce v rámci předváděných aktivit k vybraným PT

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK